Home
13-sonsoring.jpg

Fanôf dizze wike is der in eksposysje fan Gert Meesters yn ús doarpshûs te sjen. Nei in perioade fan foto`s is it no tiid foar wat oars en wy wolle Skearnegoutummers dy`t skilderje ûtnoegje har wurk sjen te litten. Gert is Skearnegoutummer, mar wennet yntusken selstannich yn Snits wêr hy, om`t hy in beheining hat, wol soarch krije kin dy`t nedich is.

Gert is bliid mei de eksposysje en sa ek syn heit en mem, Yeme en Janny Meesters. Gert is 29 jier en wurket by atelier Bascule Art yn Snits. Hy hat in grut talint. Syn wurk wurdt net allinnich sjoen as talintfol, mar ek eksposysje weardich. It wurk dat Gert makket kin troch it atelier ferhierd wurde en is ek te keap.

Foar mar 25 euro kinne Jo al in jier lang in keunstwurk liene. En wolle Jo keapje .... ja keunst hat in priis fansels, mar is by de Bacule wol te beteljen.

Sa as op dizze foto al te sjen is, sit it wurk fan Gert sa`n bytsje yn tusken realisitysk en abstrakt. De bylden binne wol werkenber en wat it meast opfalt is dat it hiel kleurige keunst is. Dizze skriuwer stelt him sa foar dat hjir in man oan it wurk is dy`t posityf en optimistysk in it libben stiet. Mem Janny ûnderskriuwt dat graach. Gert is in leave jongeman. En hy besjocht it libben fan in fleurige kant.

Sân wurkstikken fan Gert hawwe no in plak krigen yn de middenseal. Wy noegje jimme út hjir echt ris nei te sjen. It is hiel knap wat Gert makket en Jo wurde der bliid fan.

Jan en Geart

 

 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto_03ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-74.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 855 gasten en geen leden online