Home
16-KBC.jpg

Aangepaste zorgverlening Apotheekhoudende Huisartsenpraktijken Jansen & Hornstra

Door de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) delen wij u mee dat de huisartsenzorg aangepast wordt.

Vanaf maandag 16 maart zijn de volgende aanpassingen van kracht:

1)De spreekuren voor diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekten (bij de praktijkondersteuner) komen tot nader bericht te vervallen.  De praktijkondersteuner neemt telefonisch contact op met de patiënten die dit betreft.

2)De spreekuren voor de geestelijke gezondheidszorg (bij de praktijkondersteuner GGZ) zullen waar mogelijk, zoveel mogelijk telefonisch worden afgehandeld.

3)U wordt gevraagd om voor informatieve vragen aangaande het coronavirus

- te bellen naar het RIVM of GGD (en niet naar de huisartsenpraktijk)

   RIVM: 0800-1351

- of te kijken op de website van RIVM: www.rivm.nl

- of op de website van Thuisarts: www.thuisarts.nl

- te bellen met de publieke informatie lijn: 0800-1351

 

4)U wordt gevraagd zo min mogelijk onaangekondigd naar de praktijk te komen. Wij houden de deur zoveel mogelijk gesloten. Ook de dokterswacht hanteert momenteel deze regel.

 

5)Voor niet dringende zorgvragen kunt u gebruik maken van de emailconsulten op onze website.

 

6a)Huisarts Jansen: Het ophalen van medicatie kan op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 15 en 17 uur.  

6b)Huisarts Hornstra: Het ophalen van medicatie kan uitsluitend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16 en 17 uur en op woensdagmorgen tussen 11 en 12 uur.

 

Ga hiervoor niet in een rij staan, maar houd 1,5 meter afstand of wacht in de auto!

 

Bezorgservice:

We hebben op dit moment ook de mogelijkheid om de medicatie te laten bezorgen. Mits op tijd besteld komt de bezorger voor de praktijk van:

Huisarts Jansen langs op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag tussen 15 en 18 uur.  

Huisarts Hornstra langs op maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 15 en 18 uur.

Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid dan kunt u dat inspreken op de herhaalreceptenlijn.

 

Door de grote druk op de farmaceutische groothandel is de bevoorrading van de apotheek niet optimaal. Het kan zijn dat u wat langer op uw medicijnen moet wachten dan u gewend bent.

 

Wij hopen met deze maatregelen in de huidige situatie gepaste zorg te kunnen blijven leveren.

Wij hebben hiervoor uw hulp nodig. Onze dank daarvoor.

Wij zullen u informeren wanneer wij door wijzigingen in de situatie de zorg binnen onze praktijk verder moeten aanpassen.

 

Wij wensen u veel sterkte toe in deze roerige tijd.

 

Namens alle medewerkers van de huisartsenpraktijken Jansen & Hornstra

 

Vriendelijke groeten,

 

J.J.M. Jansen &  J. Hornstra

29-03-2020 Gezien en gespot. In deze tijd zijn er veel beren op de weg! In  Scharnegoutum kunnen de kinderen nu ook op berenjacht. Het is een leuke actie voor vermaak wanneer je als kind en ouders maar beperkt naar buiten mag, er al geruime tijd geen school is en de verveling soms om andere dingen vraagt. Lekker naar buiten, en dan pen en papier mee. Zoveel als mogelijk beren tellen en zoeken!!!

DOARPSOMROPPER LATER!

Weer even een update m.b.t. het Corona virus. Wat betreft het verschijnen van de doarpsomropper is er een wijziging. De doarpsomropper van maart/april verschijnt rond 16 april. E.e.a. heeft te maken met aanpassingen in de werktijden van drukkerij en het feit dat er nog weinig kopij is. We kunnen ons voorstellen dat u op dit moment andere dingen aan het hoofd heeft, maar toch willen wij u vragen uw bijdragen op schrift aan te leveren. We stellen het op prijs dat u als lezer uw gedachten over de huidige situatie in de vorm van een gedicht, kort verhaal, of een foto met een verhaal aanlevert. Hieruit maken wij een selectie om daarmee een bijzonder editie van de omropper te maken. Houdt hierbij het thema, Geloof, hoop en liefde in gedachten.
Succes.

WINKELS OPEN, DE REST GESLOTEN!

Tot nader order zijn in ons dorp dorpshuis, kerk, school, kinderopvang, kapper, snackservice Groenveld en sport locaties gesloten.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OOK DE SPEELTUIN IS GESLOTEN!

Nog steeds klimmen er kinderen over het hek van de speeltuin om er te spelen. Dit is VERBODEN. Ouders praat hierover met uw kinderen en verbied ze dit! Het is in ons aller belang!
Mocht er iets veranderen dan melden wij dat hier.

Vanaf zaterdagavond 28 maart is de online-video-dienst van ds. Lieke Weima te bekijken via onze website pknscharnegoutum.nl Het is een korte viering met overdenking en gebed.

Wij wensen u allen een goede en gezegende week toe.

 

Tip: Voor mensen die niet zo handig is met computer of laptop is er een mogelijkheid om een CD aan te vragen of een DVD.

De CD gaat elke week al naar twee adressen in onze gemeente maar misschien kent u ook mensen in uw omgeving die hier gebruik van zouden willen maken.

Wie belangstelling heeft voor deze vorm van luisteren/kijken kan zich opgeven bij Bauke Roelevink, tel. 0515-415986.

 

 

 

 

Graach dien – Putsjekafee.
Beste dorpsgenoten.


Op dit moment moeten we rekening houden met een onzichtbaar gevaar, het coronavirus wat de hele wereld in zijn macht lijkt te hebben en bedreigt. Ook in ons dorp hebben we er mee te maken, kerk, school, kinderopvang en dorpshuis zijn gesloten. Een onzekere toestand waarbij we alleen maar kunnen hopen dat het virus ons niet zal bereiken of persoonlijk zal raken.
Vanuit onze organisatie Graach dien hebben we nagedacht waarin en waarmee we iets kunnen betekenen voor onze dorpsgenoten en ook willen we een beroep doen op uw / jullie medewerking.

19-03-2020 Scharnegoutum; Je zou hier andere werkzaamheden verwachten, straatherstel...? Want de gaten in de Fleardyk worden geleidelijk aan dieper, steeds vaker staan er grote regenplassen. Na hevige regenval kunnen wandelaars soms gemakkelijk een nat pak oplopen.... Maar toch zit het hier anders. De grond is alweer toegedekt, maar intussen is hier een hele dikke stroomkabel in de grond gelegd. Deze is gericht op de toekomst waarbij we steeds vaker voor licht, vervoer en koken,  gebruik gaan maken van het netwerk voor electriciteit. 

 Komende drie woensdagen - Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden.

Scharnegoutum 14-03-2020:  In de natuur ben je nog aardig veilig... Sinne en ljocht, doet menigeen goed.
De lente kleurt alles weer groen en geel maar deze wordt flink verstoord met het Coronavirus... met alle vragen, meningen en info, die je hierover krijgt kan je in de veelheid verdwalen. Daar kan je ook weer groen en geel van gaan zien! Maar het voorjaar komt eraan in de hoop dat alle virus perikelen snel weer overwaaien. 

 

Afbeeldingsresultaat voor manUteinlik wie Jan de man fan de jûn. It damjen fan Jan Castelein hie noch wat better kinnen, mar hied er dy iene flater net makke, dan hie it noch hiel oars út pakke kinnen. Dochs soe dyselde Jan de man fan de jûn wurde. Der waarden moandeitejûn seis partijen spile. Oer it generaal gyng dat hiel aardich. Wol wienen der twa kamppartijen en yn it neiplúzjen fan it iene kampspul liet Jan him efkes hearre.

Sjoerd Jan Bakker en Cor Kooistra makken der kamp fan. Dat einspul kaam noch ferskate kearen op it boerd.

\

Dorpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea wil dat er gebouwd kan worden in het dorp. Daarom schreef ondergetekende een Opiniestuk in de LC wat de aandacht trok bij NRC handelsblad en bij de Gemeente SWF. Op de foto een deel van het NRC artikel, met een aansprekende kop (citaat van een uitspraak van Piet IJssels) In het artikel ter linkerzijde van de foto het verhaal van Scharnegoutum bij monde van Piet en ook Pieter Jan Atsma en ter rechter zijde dat van wethouder Mark de Man. In het NRC artikel komen ook enkele deskundigen aan het woord zoals een hoogleraar krimp van de RUG Groningen en hoogleraar woningmarkt van de TU Delft.

Aldegea sette de Strikers wer te plak.

Dat de Stadige Strikers al sa’n bytsje njonken de skuon rûnen de lêste tiden, is by de folgers fan dizze damklup wol bekend. Sûnt se klupkampioen waarden hienen de mannen de measte wille. En doe’t ek Jelle Wiersma persoanlik kampioen fan Fryslân waard en Dicky van der Meer ek noch as kampioen fan de tredde acht promovearre wienen de Strikers op ‘en nij yn in hosanna stimming. Moandeitejûn kaam damklup Nocht & Kriich út Aldegea op besite en dy hawwe de Strikers wer te plak setten.

 28-02-2020  Yn de Omropper fan dizze moanne in foarwurd oer wat komt.... "Wy dogge der goed oan no mar faak yn de tún te sjen. De snieklokjes en de krokussen,se steane alwer te pronkjen. Ik haw der ek altyd aardichheidheid oan te sjen oft der al wer knoppen en  begjinnend grien oan beammen en strúken sitte. Wy lêze dat de skriezen alwer op Skrins en Skrok binne………….it komt grif goed. De maitiid komt der oan minsken, no mar hoopje dat der gjin pak snie mear komt yn maart sa as wy alris belibbe hawwe. Mar de maitiid komt, noch eefkes geduld hawwe…

De Strikers fierden harren feestje.

It hat efkes duorre, mar ôfrûne moandeitejûn wie it der dochs: it kampioensfeest fan de Stadige Strikers. Fansels ha alle dammers al yn opperbêste stimming de wiken trochbrocht, mar it feestje soe noch komme. Moandeitejûn 17 febrewaris wie it der dan en hoe.

Troch wat bysûndere útjeften hie de ponghâlder no net it measte yn kas, dat gekke bokkesprongen koenen de dammers eins net meitsje. Doe stelde de nije Striker Jan Castelein foar om it feestlike barren plak fine te litten by him yn de bedriuwskantine. It bestjoer wie doe gau beret en út de rie: Dat moast altiten troch gean.  It oanbod waard dan ek mei alle bestjoershannen oannommen.

In de blog van Dorpsbelang het laatste nieuws.

It biljertsjen yn jannewaris wie, as fan âlds, wer in grut sukses. Fan tongersdei oan ta mei sneon waard der fûleindich biljerte. Der binne dielnimmers dy`t it te dwaan is om de sport en oaren, faaks dy`t net op in klup sitte, foaral om de gesellichheid, it praatsje, it slokje ensfafuorthinne. Foar de leden fan ûs biljartklups ek in barren om by de priiswinners  einigje te wollen. Sy geane foar de ere. Dat falt wis noch net ta om`t der in soad partijen spile wurde moatte.

Lang op gewacht, maar nu klaar. Op de Terp kunnen 13 auto`s extra geparkeerd worden. Nog voor het MFA nu dus parkeren en omkeren mogelijk waarmee de overlast in piekuren hopelijk tot het verleden behoort. We vertrouwen erop dat ook de bewoners nu niet meer hoeven wachten om hun opritten te bereiken.

Bestuur dorpsbelang.

“ Kunst uit eigen dorp”

 

Onder deze titel hangt een nieuwe serie werken van inwoners uit ons eigen dorp in de middenzaal van het dorpshuis. Het zijn allen cursisten van Arjanne Huls, “Arjan-Art”. Bij de werken worden de makers vermeld.

De afbeeldingen zijn divers en in verschillende technieken gemaakt. We zouden het heel leuk vinden als u/je een reactie achterlaat in het schrift wat er bij ligt in de vensterbank.

En wie weet……stimuleert het om ook eens met dit mooie werk bezig te gaan. Kom gerust eens langs in het atelier.  

Arjanne, Geart en Jan

 

 

Er blijkt nog behoefte te zijn aan het aanschaffen van de dorpsvlag van Scharnegoutum. U kunt dit kenbaar maken bij dorpsbelang. Wij kunnen de vlag, met of zonder wimpel, voor U bestellen.

Bij het laatste blauwe bruggetje in de wijk IIsbaan/Trekskúte is geen aanlegsteiger aanwezig. Voor de bezitters van een boot, die zelf het bruggetje moeten bedienen, een wat ongemakkelijke situatie. Een dergelijke steiger kan daarnaast als visstek dienen. Indien U belanghebbende bent kunt U zich bij het Bestuur melden. Wij willen, bij voldoende aanmeldingen, mogelijkheden onderzoeken.

Het Bestuur

De glim op it gesicht wie der jûn wer. It is altiten moai as jo fleurich troch it libben geane. Wat is it in genot foar in oar om in bliid mins te sjen. Oer it algemien binne der ûnder de Stadige Strikers gjin jittikdrinkers. Dat is fansels tige moai, want dat hâldt de fleur der ek wat yn. Guon sjogge de lêste tiid wol wat ekstra fleurich. Ien fan harren ferlear de glim in bytsje troch in blunder yn de tredde acht, mar jûn wie dy glim wer werom op syn gesicht.

Wy prate hjir oer Dicky van der Meer. De stikjeskriuwer hat  it ferrin fan de partij net sjoen, want it spul spile him ôf op de oare kant fan de seal. Op in bepaald stuit stûn in hiele bliere Dicky by de skriuwer. Hy hie Sjoerd Jan Bakker ferslein.

Op de druk bezochte perspresentatie, afgelopen week in boerderij Pasveer, van het locatietheaterstuk Skaad vertelde producent David Lelyveld hoe de gedachte ontstond om de figuur Gerard Reeskamp centraal te stellen in deze voorstelling, die gemaakt is in het kader van 75 jaar vrijheid, dat dit jaar gevierd zal worden. Om verhalen over Reeskamp van meerdere zijden te horen reisde hij al verschillende landen af. Een belangrijke bron is het boek "de Drogist"  van schrijver Ad van Liempt.

It koe net , mar it wie al safier. Fansels waard der neipraat oer de grutte prestaasje fan it earste achttal fan de Stadige Strikers, ôfrûne sneon yn Easterein. Klubkampioen! wa hie dat tinke kinnen? Fansels wiene der inkelde dammers dy’t dit ferline wike foarsein hiene, mar it moat altyd earst noch mar ris, mar in bytsje selsfertrouwen is fansels net ferkeard. De foarsitter wie sa bliid as in protter en sadwaande hie er him mei syn frou in pear dagen Texel kado jûn en moasten wy it dizze jûn sûnder him stelle.

Vandaag in het Friesch dagblad. Douwe Algra over ons dorpshuis. Even op de link klikken om het te lezen.

https://frieschdagblad.nl/2020/1/6/het-dorpshuis-is-er-voor-iedereen-al-is-dat-hard-werken

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

oude-kerk-zw.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-09.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 1010 gasten en geen leden online