Home
15-heleen.jpg

Vrijdag 25 januari is weer een Tuinvogeltelling weekend. Voor dhr. Tiezebos aan de Mollemastrjitte nr 13 in Scharnegoutum is dat niet heel erg moeilijk (zie foto...)deze Toekan zit er al even! Hij is roerloos!! Maar de vogelbescherming wil graag weten hoe vogels in de winter uw tuin gebruiken. Daarom, met die informatie kunnen zij vogels beter helpen en beschermen. Dat is de oproep, daarnaast is het leuk en nuttig! Vogels kun je tellen in 3 gemakkelijke stappen: Tel op vrijdag 25, zaterdag 26 of zondag 27 januari 2019 een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon.

Opnieuw een heel geslaagd biljarttoernooi, deze eerste week van 2019. De toernooi commissie, bestaande uit Johan Wittermans, Thomas de Vries, Durk Bergema, Michel Rijzemus, Geert Atsma en Gerrit Boorsma hebben er voor gezorgd dat het toernooi, waaraan maar liefst 116 mensen deelnamen, een groot succes is geworden. Natuurlijk is er gestreden voor de prijzen, maar het gaat de deelnemers toch vooral ook om gezelligheid en met elkaar mooie partijen spelen. 

02-01-2019 Sommige mensen geloven dat het verhaal van Adam en Eva zoals dat in de bijbel staat echt gebeurd is. Dat Adam en Eva echt de eerste mensen waren die door God werden geschapen, dat ze samen in hun blootje door het paradijs zwierven... Muziek gaat ook over zo'n wonder, over betoverend  alleen en samen spelen tegelijk!!! Teun de Vries (Scharnegoutum) en

3-01-2019 Het zal je maar gebeuren; je bent een puber en het is 1956, je heet Loekie Rienstra en je denkt dat je in Friesland bent geboren, je woont in Scharnegoutum en je gaat in Sneek naar school.... Totdat je vader vertelt dat je zijn echte zoon niet bent en dat je hele familie is omgebracht en je werkelijke naam Louis Godschalk is. Louis, geboren op 1 november 1942 in Amsterdam, kwam terecht op een onderduikadres in Scharnegoutum, Louis nu 76 jaar heeft zijn autobiografie geschreven, een aangrijpend verhaal van een fries sprekende man die in Israel is gaan wonen. Zie you-tube ->  Boek Louis Godschalk

Utsitte.

Doe’t ik sa âld wie as myn pakesizzers no “sieten” wy it âld jier út. Thús mei heit en mem en de broerkes en suske. Mem hie oaljekoeken en appelflappen bakt en mei de sjoelbak op tafel wie it samar 12 oere. We winsken mekoar in lokkich nijjier en dêrnei gienen we it doarp yn om neffens in soarte fan fêst patroan de buorlju en oare doarpsgenoaten it bêste ta te winskjen. Knalle dienen we benammen mei karbid by de smid wei yn lege farveblikken fan de pleatslike ferver.

20-12-2018  ´t is weer voorbij die………..  Zaterdag 1 december was er de apotheose van maanden voorbereiding. Om half drie ging de Wintermerk voor z’n 4e editie ‘los”  En wat een editie…. De drukte van komende en gaande man /vrouw/ kinderen, en een goed bezette groep van WinterMerk-deelnemers maakten deze zaterdag tot een succes. “Voor elck wat wils’was zeker van toepassing voor de keuze aan stands en aanbiedingen.

20-12-2018 Tiidneed brekt Sjoerd Huitema wol faker op. Sjoerd Huitema kin omraak damje. Dat liet er moandeitejûn wer sjen. Hy hold de sterke Sjoerd Jan Bakker aardich yn ’e stokken. Spitigernôch bruts tiidneed him yn it einspul noch soer op. Foar de yn it sâlt bebiten dammers Frysk spul binne in protte streken hiel logysk. Dêr hoege se ek net lang oer nei te tinken. By Huitema leit dat oars. Hy hat syn hiele libben de Hollânske fariant spile. Foar him binne yn dat spul in protte streken ek logysk, mar no’t er al in pear jier ek it Fryske damjen beöefenet, binne foar him dy streken noch net sa dat er se ien-twa-trije docht. Nee hy moat der earst noch wol even oer neitinke.

14-12-2018 Spullen foar de Fryslân Kup soargen foar spektakel. It hat fansels wol wat dy knok-out striid yn de Fryslân Kup. Foaral as der dan ek noch aardich damme wurdt. Moandeitejûn waarden twa fan dy spullen foar de Kup yn it Swettehûs ferspile. Fierders wienen der fansels ek noch de fiif kompetysjepartijen.
Opfallend yn de kompetysje is, dat nestor Bauke de Boer it winnen wat ferleard is. Sa liket it teminsten wol. Hy ferlear no wer troch in blunderke tsjin Bauke Bos.

 9-12-2018 Het seizoen verandert. De herfst heeft plaats gemaakt voor de winter, de bomen zijn kaal. Een flinke regenbui laat een straatbeeld zien wat we langere tijd niet meer hadden. De keerzijde van een droge en warme zomer. Nat, regen en plassen op de stoep. Het klimaat verandert, en in de strijd tegen de klimaatsverandering is water een kostbaar goed. 

 03-12-2018 In het fotoalbum ziet u hoe Sinterklaas en zijn Pieten door Scharnegoutum gaan. Pakjesavond.

Vanavond...

Voor de foto's van de intocht, klik hier: fotoalbum sinterklaas-2018 

Scharnegoutum 2-12-2018 In de blog van doarpsbelang no it ferslach fan de bestjoersgearkomste fan 8 november 2018.
Yn de blog gearfettingen fan ús petear sûnder details.

Jo kinne goed op`e hichte bliuwe fan alle besprekpunten en krije ek in yndruk fan de tusken de gearkomsten lizzende aksjes fan it bestjoer.

 

Sinterklaas intocht 2018 Lichte paniek heerste er aan de Swette bij de brug toen de jeugd van Scharnegoutum vol verwachting stond te wachten op de stoomboot die Sint Nicolaas naar ons dorp zou brengen. Het was al over half twee en er was nog niets te zien op de Swette, waar bleef die boot toch? De voorzitter van Doarpsbelang werd ook al ongerust tot dat ze te horen kreeg dat de boot van Sinterklaas pech had doordat een van de zwarte Pieten, hij had blijkbaar niet goed opgelet op de Pietenschool, in plaats van hout, pepernoten in de stoomketel had gegooid en daar wilde de boot niet op varen.

Tineke Teigeler pakt har pr troch de winst op in “herintreder”. Dat Tineke Teigeler altiten like fleurich by de klup fan de Stadige Strikers oanskood, is op himsels al in merakel. Hast alle kearen gyng se ferline jier mei in nul nei hûs. Ien suterich kampke, in heal puntsje, waard der foar har op de kompetysjelist skreaun. Alle kearen nimt se likegoed mei fol entûsjasme wer plak efter it damboerd. Har doel foar dit jier wie: it oantal punten fan ferline jier oertreffe. In nij pr wie dus it doel. Dêr is se yn slagge tsjin ïn “herintreder”.

Yn de middenseal fan It Swettehûs hingje nije foto`s, ynstjoert troch Fiona, Geart, Janny, Jan en Peter. Frege wie om fakânsje foto`s en dat binne dizze foto`s ek. 

Yn 2019 wurdt yn oerlis mei it doarpshûsbestjoer oergongen op it toanen fan skilderwurkjes dy`t makke binne troch doarpsgenoaten. Doarpshûs wol ek op dizze wize in moetingsplak wêze foar de minsken fan Skearnegoutum.

7-11-2018 De kampioen lit him fan syn goeie kant sjen. De titel boppe dit stik soe ynhâlde kinne, dat de kampioen fan de Stadige Strikers, Jelle Wiersma, ek in ferkearde kant hat. No dêr is op de damklup neat fan te merken. Moandeitjûn liet er him wol fan in tige sportive kant sjen.
Hy siet te damjen tsjin syn grutte rivaal Willem Schaap. As dy beide mannen tsjin inoar spylje, dan stiet harren partij meastentiids garant foar in prachtich en yngewikkeld spul.

3-11-2018 Weer een invasie van vogels in en bij Scharnegoutum. Nu geen spreeuwen, maar kramsvogels (fjildlyster). Gezien in It Lange Rek waar er zaterdag j.l honderden exemplaren zich te goed deden aan de vele bessen. Later ook plm. 20 tot 30 exemplaren rondom onze woning. De foto dateert van enkele jaren terug, genomen in onze achtertuin toen de dieren vanwege behoorlijke vorst, weinig beweeglijk waren. Even op de foto klikken voor vergroting.

Zaterdag 27 oktober was, tegen alle verwachtingen in, een zonovergoten dag. De vrijwilligers van de Stifting de Flearen/Oer`t Lange Rek hebben in It Lange Rek een grote slag geslagen om het natuurgebied winterklaar te maken. Alle wilgen zijn geknot, waarna een enorme vracht takken moest worden afgevoerd. Nooit eerder was de rietaanwas zo groot van omvang, zodat we met agria en bosmaaiers een lange dag in de weer waren. Een dag eerder werd de plasdras van de Flearen onder handen genomen door de firma Wierda. 

27-10-2018 Zaterdag een groepje foto liefhebbers vertrok uit Scharnegoutum naar de Eendenkooi in Offingawier. Op deze herfstige ochtend was het weer verrassend, en het leverde mooie plaatjes op. Het thema was: Herfst,  het seizoen van vergankelijkheid,

26-10-2018  Yn it artikelsje oer Annet Kazimier yn de doarpsomropper koenen jimme lêze oer har atelier oan hûs wêr se wurksaam is as Human Art artieste. By it artikelsje levere Annet yn pear moaie foto`s út har praktyk oan, mar die binne net yn de omropper ôfbylde. Wy hawwe keazen foar in kompilaasje foto fanwege de romte yn de omropper. Bygeand sjogge jimme ien fan dizze foto`s.

24-10-2018, Sjoerd Huitema wat yn de war: Hy tocht dat er Sinteklaas wie. Ferline wike ha wy yn it stikje Bauke de Boer efkes by de kop hân. Moandeitejûn spile er ek in toantsje mei yn it no kommende ferslach. Sjoerd Huitema siet nammentlik tsjinoer de nestor fan de klup. Dat like allegearre hiel goed  te kommen foar Huitema, want al frij gau kaam er in houtsje foar.

Hy strykt no foar it twadde jier by de Strikers.

September - oktober. Laatste ontwikkelingen van Dorpsbelangen. Samenvatting en verslag. Volg ons!
Zie de blog van doarpsbelang (klik hier) 

 21-10-2018 Een stille ochtend in Scharnegoutum... 
Op een stille ochtend als deze met ochtendmist als dit   Als de geluiden zich verbergen en van nergens lijken te komen  Als niets meer zeker is   Als in het riet de wind zwijgt  De kleuren vervagen  Alleen vermoeden doet  Dit wordt een mooie dag    Dit wordt een mooie dag    Deze dag is ideaal    foto Fiona en tekst van Bram Vermeulen

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-74.jpg

We hebben 146 gasten en geen leden online