Home
23-sus.jpg

Scharnegoutum 21-02-2016 In de rubriek over Valentijn kwam deze leuke reactie van Perry bij de redactie binnen: "Beste buurtbewoners, mijn naam is Perry, ik ben een dwergkonijn en woon in Scharnegoutum. Zoals jullie kunnen zien heb ik een prachtig nestje gemaakt. Maar………… ik ben nog niet zwanger……
Nu had ik gehoopt dat er met Valentijn wel een leuke ram voorbij zou komen, maar helaas, dit gebeurde niet. Dus vandaar dat ik langs deze weg een oproep doe aan alle leuke (dwergkonijn)rammen in Scharnegoutum en omgeving: kom alstublieft een keer bij mij langs!"

Jouw baasje mag contact opnemen met: Fam. De Vries, Lange Achte 37, Scharnegoutum, tel:0515-427775

Skearnegoutum 12-02-2016.... Yn in spannende partij diele se de punt. In punt diele. Dan bliuwt der net folle oer. In healtsje mar. Yn it fryske spul wie men dat altiten wend. Der ha wol ris tiden west by de Strikers dat men ek twa punten helje koe. Dan krige men in boanus omdat der wûn wie fan in dammer út in hegere klasse. Dat systeem en dy yndieling ha de Strikers ferlitten. Se spylje no allinne yn de eigen klasse. As jo dan winne krije jo in punt en by kamp in healtsje.
Sa’n healtsje fertsjinnen Hennie de Haan en Bauke Bos. Beide wiene se der wakker mei ynnommen, mar neffens de skriuwer Hennie dochs wol it meast.

Scharnegoutum 20 - 02 -2016 Zomaar in de wachtkamer een diepte interview: Een opgeruimde en altijd goedlachse Fosie van der Zee kwam de wachtkamer van de fysio, artsen, verpleeg- en verloskundige en trombosedienst in Scharnegoutum binnen op een vroege woensdagmorgen. "Goedemorgen Fosie, wat brengt jou hier zo vroeg op de morgen?" >"Nou ik kom hier elke twee weken bloedprikken en dat bevalt me uitstekend". > "O ja, waarom dan ?">"Nou ik hoef niet meer zoals vroeger naar Sneek en dat scheelt me een hoop tijd. Het is alleen wat krap hier". >"Krap, hoe bedoel je Fosie ?" >" Nou het is een gezamenlijke wachtkamer en dan komt er nogal eens iemand binnen. Maar het is hier wel erg gezellig en je hoort nog eens wat want hier worden veel ervaringen uitgewisseld. >"Wat voor ervaringen bedoel je?"

De 1e Einekuorren al yn de beam? In ein is sneller as in ljip.... Tymen Hofstra v.d. Zwettewei hat twa moai nije einekuorren sels makke en hij ferteld: "dy ha ik gelyk mar yn de beam dien. 16 februaris wie dat. Doe krigen we gelyk in winterke/nachtfroast. Letter tocht ik: hie’k se der no mar earder yn dien dan hie de winter grif better útpakt". (de einen kin mar siikje nei de beam mei de de einekuorren, dan hawwe se in moai plakje)

Tineke rûn hast njonken de skuon. Dat Tineke Teigeler sa njonkelytsen al in aardich poepke damje kin, wit elke Stadige Striker. Moandeitejûn wûn se ek. Dat wie yn it foar net foar de hân lizzend. Doe’t se dy winst mei blydskip ferwolkomme hie, soe se ek noch efkes oan in pear oare dammers útlizze hoe’t dy kamp spylje koenen. Op dat stuit rûn se wat nêst har skuon, want har teory kloppe net.
Dat Tineke winne soe tsjin de nestor fan de klup, hie gjin ien rekken mei holden. Elk wit dat Bauke de Boer in baas dammer is, dy’t jo net sa mar te pakken ha. Tineke hie ek noch nea fan him winne kinnen. Dêr kaam dus feroaring yn op dizze jûn. In moai punt foar de frou út Sibrandabuorren. Se wie der dan ek tige mei ynnommen en dat kin men fan tinken wol ha.
De partij tusken Rients Wynia en Hennie de Haan stie sa’n bytsje op it ôfrinnen. Wynia hie al in daam en in houtsje soe nei twa streken ek in pet opkrije.

"Grolleman Groenadvies" adviseert u ook in de op handen zijnde lente: We zijn alweer februari en het begint alweer te kriebelen... De dagen beginnen te lengen en de vogels maken ons 's ochtends alweer voorzichtig wakker. Andre Grolleman tekent en ontwerpt tuinen, mooie tuinen en met een goede inzichten kiest hij het liefst voor een algemene midden oplossing. In de meeste renovatie plannen van tuinen is onderhoudsarm de slogan, het bedrijfje "Groenadvies" weet dit goed te combineren. Een tuin bestaat niet alleen maar uit grind...

Twa tsjin ien is kattemoardzjen. Elk yn it damwrâldsje Frysk spul wit dat Stadige Striker Jelle Wiersma in helen ien is. Hy hat fansels in protte nocht oan dit prachtige spultsje mei in ûneinich soad mooglikheden. Yn syn wenplak Wommels hat er ien kear yn de moanne ek in damgroep en dat rint as in tierelier. Moandeitejûn bea er oan om tsjin twa tagelyk te damjen, sadat net ien stil hoegde te sitten. No seinen wy eartiids altyd: twa tsjin ien is kattemoardzjen.
No dat Jelle him as in kat fermoardzje liet, foel wol wat ta. It wie wol twa tsjin ien, mar it spul krige syn beslach wol op twa dambuorden. Oan it iene siet Bauke Dykstra mei wyt en oan it oare Sjoerd Jan bakker mei swart. Foar Jelle dus swart en wyt. Klokken stiene der net by. Dat soe ek net nedich wêze, want de twa partijen rekken moai op tiid út. En it wie foaral gjin kattemoardzjen, want Jelle wûn tsjin Dykstra en spile kamp tsjin Bakker.

Wy hâlde it mar by us eigen spul... Ofrûne freed diene acht Stadige Strikers mei oan in toernoai fan it Hollânske spul, mar it is better om it by harren eigen spul te hâlden. De sfear wie goed hear en se ha in moaie jûn hân, mar it damjen like der net op, want hast alle spullen waarden ferlern. Us gastspiler Foeke Tiemensma wûn 2 1/2 spul, mar dy hat dit spul faker spile dan alle Strikers bymekoar. It sjocht jo raar oan as men it Fryske spul wend is. Fansels waard der op ‘e klupjûn noch wakker oer neipraat. Twa fan de Strikers sieten yn Aldegea SWF te damjen omdat se út spylje moasten foar de Fryslâncup. Ien Striker wie siik, dat sadwaande wiene der njoggen Strikers oanwêzich. Sjoerd Jan Bakker wie frij omdat der in ûneven oantal dammers wiene, mar hat him tige fermake troch by de oare spullen te sjen.

Omtrint 80 minsken kamen der op of, op it Hege hoed konsert mei Frjemd folk en it duo Swart Wyt of sa’t jo wolle Bauke vd Woude en Campbell Forbes. In tredde part kaam út Skearnegoutum en de oaren kamen rûnom wei, sels út it Drintske Havelte wienen der guon op dizze bysûndere middei yn it Swettehûs ôfkaam. Bauke en Campbell mochten begjinne sa wie der ôfpraat en dy hienen it publyk al ridlik te pakken.

Ofran Badakhshani (33) woont al ruim 10 jaar in Nederland waarvan 4 jaar in Scharnegoutum. Hij is perfect geïntegreerd en wil nu af van het ‘vluchtelingenetiket’. Hij schrijft een satirische open brief naar deze redactie. De inhoud komt hierop neer:  De Afghaan kwam als jonge tiener in Nederland aan. Als oudste zoon van een generaal in het leger was zijn leven niet meer veilig. Hij reisde ongeveer twee jaar lang in een groep van een veertigtal vluchtelingen. De weg naar Europa legden ze af met vrachtwagens en te voet, langs sluipwegen en door bossen en moerassen.
“Ongeveer twintig jaar geleden ben ik alleen en op dertienjarige leeftijd, als een potentiële verkrachter, islamist, belastingplukker en – wellicht het allerergste – als een potentiële banenpikker Nederland binnengeglipt”, steekt Omar van wal in deze verkorte brief...

Honderdennegen gehaktbiljartballen...Tijdens het jaarlijkse biljarttoernooi regende het records. Tientallen persoonlijke records werden gevestigd voor wat betreft aantal caramboles in één beurt. Ook een record aan deelnemers. Nog nooit waren er zoveel en dan met name zoveel vrouwelijke deelnemers, zo werd er verteld. Deelnemers die jarenlang, soms wel 20 jaar, niet hadden gebiljart en nu de keu weer ter hand namen. Dit alles onder de voortreffelijke leiding van de biljartcommissie met wedstrijdleider Johan Wittermans, die alles perfect in goede banen leidde. En… er werd een record aan overheerlijke biljartgehaktballen, vakkundig en voor een zacht prijsje klaargemaakt door Folkje Bos, verorberd door de deelnemers. Een uniek feit bij een uniek gebeuren.
Maar liefst honderdennegen speciale “biljartgehaktballen” vonden dus gretig aftrek.

Wat een prachtig kunstwerk: Zie voor de meesterproef druppel in beweging het filmpje...
Daarnaast laat de volgende link ook mooi werk zien van de Amerikaanse kunstenaar
Margolin https://www.ted.com/talks/reuben_margolin_sculpting_waves_in_wood_and_time?language=en#t-481137

De druppel als meesterproef van Wytse de Vries  Het onderstaande filmpje van ‘een druppel die in het water valt’ is  van Wytse de Vries, Scharnegoutumer wonend aan de Lange Achte. Deze creatie is de meesterproef van deze 5 HAVO technasium student en staat sinds 11 januari in Wetzes, onderzoekcentrum watertechnologie in Leeuwarden. In de komende Doarpsomropper meer over het ontstaan en het proces van deze meesterproef.

 

 

It lot wie de Strikers goedgeunstich! Der waard fansels noch wakker oer nei praten. Oer in kampioenskip wat eins net koe en dochs werklikheid wie oan de ein fan de sneon dêrfoar yn Easterein. Op ûnferklearbere wize leine de Hartwerters de basis foar it kampioenskip fan de Strikers. It lot wie de Strikers goedgeunstich.
It like suver dat de Strikers kampioen wurde moasten, want yn dy earste omloop stiene de mannen út Skearnegoutum mei fjouwer twa efter. It earste en it fjirde boerd sieten noch. En dy beide partijen liken op kamp út te draaien. Dat koe hast net oars. Mar it koe wol. Oan it earste boerd rûn de Hartwerter yn in klassyk einstantsje.

Skearnegoutum 21-01-2016: In protte skearnegoutummers is it al op fallen dat der in soad rôffûgels binne dizze winterperioade. Foaral de mûzefalk (buizerd) is bot oanwêzich mei namme op de dyk foarby de pôle oan`t de ôfslach nei Turns. Somtiden telle jo samar fjouwer as fiif stiks. Der binne ek in soad wikels en yn`t doarp is der gau ris in sparwer dy`t in mosk slacht. It hat te krijen mei u.o in grut tal útkame nêsten it ôfrûne jier. Mei de mûzepleach is der in soad proai west. Yn de winter komme der ek altyd in soad mûzefalken by út de skandinavyske lânnen. Dat in protte rôffûgels yn de bjermen sitte komt wer om`t de mûzen dan de hegere en droegere plakjes opsykje. De mûzefalk op de foto liet my hiel ticht by komme. It is ek de moaiste dy`t by de ivige leane omslacht. Foarsichtich tichte by komme yn de auto, kamera op tiid gebrûksklear lizze en it rút op`e tiid del. Dan noch hawwe jo in soad lok nedich. Bliuwt er sitten dan slagget it, mar meastentiids giet er al gau op`e wjukken.

Fan Piet IJssels krige ik in deade wikel mei poatring. Wie efter it hûs ferûngelokke. It bistke bliek ringe oan`e kleasterwei, tichteby Turns. Dat wie yn juny 2015. It blykt dat in soad jonge fûgels de tiid fan leare te fleanen en jeie net oerlibje. Sa as jimme witte is ek de earrebarre it ôfrûne jier in soad by ús yn de buert te sjen west. Komt ek al fanwegen de mûzen. Soe de rkommend jier werom komme? It is mar sear de fraach no de mûzestand ôfnaam is.

Skearnegoutum 16 januari 2016: Sybrig hat as ferslagjouwer en fotograaf  har fototoestel yn de oanslag, alle dagen.... Samar op in "SinneSnieSnein" yn Skearnegoutum. Rune en Cyloe, Fleardyk 24 mei harren sniepop, Famylje Crozier, Fleardyk 22 mei sniepop foar Ayla en de sniepop yn de maak foar Dylan. 

‘Legt u het daar maar del’ : Aldegea (SWF), in doarp oan’t wetter, krekt as Skearnegoutum. De Brek is in wat grutter wetter as de Swette, it tal ynwenners fan Aldegea is wat minder as dat fan Skearnegoutum. As Skearnegoutumer ha ik in boekje skreaun mei ferhalen fan ús heit, berne en opgroeid yn Aldegea. 

Us heit is fan 1930, wie dus in puber yn de oarloch. Skearnegoutum mocht dan yn de oarloch bekend stien ha as Terroristendorf, ek Aldegea hat sa syn lytse en grutte fersetsferhalen. Fierder binne der ferhalen oer minsken mei harren brike setten en eigenaardichheden...

Wa’t nocht hat om it te lêzen: Het boek “Legt u het daar maar del”, pocketformaat, bevat 112 blz. met zo’n 20 foto’s en 10 tegeltjes met ‘wijsheid’ en is ‘te heljen en te beteljen’ voor €10 bij Harm en Sybrig Bethlehem, Fleardyk 6, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Januari 2016: In de middenzaal van dorpshuis It Swettehûs hebben we nieuwe foto`s opgehangen. Dit heeft in deze serie als thema "Winter".

De foto`s zijn van Douwe van der Meer, Johannes Leeverink, Geert Bos, Andrea Cats, Baukje de Groot-Bosma en Jan Luimstra.

De inzenders van de foto`s hebben mooi werk aangeleverd. Hun foto`s zijn meer dan waard om goed naar te kijken.

De 1e Swettekidsdisco: Op 15 januari jl. was de eerste kids disco in "It Swettehûs". De Swettekidsdisco kreeg een leuke opkomst met maar liefst 92 enthousiaste kinderen van groep 1 tot met 8. De entree was € 2.50 met een consumptie gratis, ja en dat drinken was wel nodig! Door het vele dansen en actief mee doen met polonaise, limbo, kabouterdans en karaoke, was het lekker warm binnen. De ouders mochten er niet bij maar konden zich prima vermaken aan de bar. DISCO SILVER had de swing er goed in, top! Tussendoor kregen de kids nog lekker hapjes en zo hadden de kinderen een leuke avond. De Kids Disco is zeker voor herhaling vatbaar. Zie de foto's in het fotoalbum. A.B. 

Scharnegoutum 17-01-2016: Nieuwe mensen op de Dielakker nummer 13.  Heerke en Greta Hoekstra-Zaagemans zijn verhuisd naar het dorp Nooitgedacht in Drenthe, Heerke: "... Nea tocht dat wy Friezen om útens wurde soene ..."
In 1976 werden op de Dielakker twee koopwoningen aangeboden, de nummers 3 en 13 en Heerke en Greta verhuisden destijds naar Dielakker 13. Meer over deze verhuizing in de eerst volgende Doarpsomropper. 
Eind december zijn Freek en Femke Boonstra nieuwe eigenaar van Dielakker 13 geworden. Zij komen er eind januari met hun drie kinderen wonen. Wij wensen hen veel woonplezier en hopen dat jullie zich er snel thuis voelen.

16 - 01 -2016: EASTEREIN – Yn de oersichtlike wrâld fan it damjen yn it Fryske spul leine de ferhâldings de lêste jierren wol sa’n bytsje fêst. Op ‘e klupkampioenskippen naaiden de klups fan Hartwert en Aldegea SWF altyd mei de beker út, wylst Skearnegoutum ornaris net fierder kaam as it tredde plak. Dat betearde ôfrûne sneon yn seal Bergsma yn Easterein lykwols oars. It wiene no de dammers fan de Skearnegoutum Stadige Strikers dy’t oan ‘e ein de blommen krigen. En foar Aldegea waard de dei net oars as in lyts drama.

Zomer 2016: Vanuit Bozum/Scharnegoutum... een meditatieve huttentocht 2016, ga je mee de bergen in? In de nazomer van 2016 organiseren we weer een voettocht door het indrukwekkende berglandschap van de Hohe Tauern in Oostenrijk. Ver weg van de bewoonde wereld lopen we van berghut naar berghut. Daar wacht 's avonds een eenvoudige maaltijd en een slaapplek in het Lager, een soort slaapzaal. De schoonheid van de natuur en het ritme van de wandeling nodigen uit tot stilte en verdieping. Daaraan dragen ook eenvoudige meditatie-oefeningen en bezinnende teksten bij. Bijzonder is de onderlinge verbondenheid die in de loop van de week kan ontstaan. De huttentocht wordt voor de vierde keer georganiseerd vanuit de PKN-gemeenten De Slachsang en Scharnegoutum-Loënga, maar ook mensen van elders zijn van harte welkom. Je hoeft geen ervaring met bergwandelen te hebben, maar een goede lichamelijke conditie is wel noodzakelijk. De wandeling kan pittig zijn.

Heb je interesse? klik dan verder....

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-74.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 165 gasten en geen leden online