Doarpsbelang
34-10cc.ajpg

Het bestuur vergaderde inmiddels twee maal met behulp van een video verbinding.

We kunnen U hierover het navolgende vermelden:

- Er zijn geen reacties ontvangen m.b.t. de oproep digitaal te reageren op de jaarstukken 2019, er zijn geen op-of aanmerkingen ontvangen, geen vragen ten aanzien van ons werk in 2019 en er zijn geen financiele stukken door leden opgevraagd bij de penningmeester. Dit leidt ertoe dat wij, uitgaande van democratische uitgangspunten, er van uitgaan dat de leden instemmen met al hetgeen het bestuur in 2019 heeft ondernomen. De penningmeester hebben we daarom, zoals het officieel heet decharge verleent voor zijn werkzaamheden over 2019. Dit betekent dat we het jaar 2019 afsluiten.

-Op ons verzoek aan de leden, ook digitaal, hun mening te geven over de projecten en uitgaven van de subsidies van het Ondernemersfonds SWF, hebben 26 leden gereageerd. Allen waren zij positief. Er werden ook vaak complimenten gegeven, wat we natuurlijk erg waarderen. 1 lid had enige kanttekeningen t.a.v. de uitgegeven middelen, maar voegde er aan toe ook niet helemaal op de hoogte te zijn. Dit aantal reacties is voor ons voldoende om verantwoordelijkheid te kunnen afleggen tegenover het Bestuur van het Ondernemersfonds. 26 reacties dat zijn er beduidend meer dan het aantal leden dat doorgaans onze jaarvergaderingen bezoekt.

-Inmiddels is ook het project bewegwijzeringsborden bij de industrieterreinen afgerond. Wij hopen dat de ondernemers dit initiatief kunnen waarderen. Bij de Trekdyk staat bij de twee toegangswegen een bord, bij de Oergongsdyk 1. Het heeft abnormaal veel moeite gekost bij de gemeente een vergunning te verkrijgen. Bij de brug mochten we geen bord plaatsen, de overige moesten, op aandringen van de welstandcommissie (ook wel commissie hûs en hiem genoemd) kleiner uitgevoerd dan we hadden aangevraagd. Kortom, een erg lastige klus, met veel mitsen en maren bij de gemeente. In het belang van onze ondernemers hebben we stug doorgezet.

Een aantal inwoners heeft ons ideeen voorgelegd ten bate van dorp en mienskip. Dat waarderen we en zullen er in de volgende bestuursvergadering uitvoerig bij stil staan. Nu al kort besproken maar de uitgebreide agenda bood te weinig tijd.
Inmiddels is opnieuw contact gezocht met de gemeente SWF inzake de weg Skearnegoutum-Ybrechtum, het stuk van de pôle, dat in 2020 aangepakt zou worden, maar niet heeft plaatsgevonden en we hebben gevraagd het wandel/fietspad rond de sportvelden te verharden met schelp, maar dan met verharding. Het pad is voor wandelaars in de wintertijd niet te lopen, ook sportfietsers klagen over dit pad. We hebben de gemeente dus voorgehouden te handelen zoals dat in het swette bos het geval is. Nu maar afwachten wanneer men in actie komt.

-In de overzichten in onze blog benoemen we hoofdzaken. Niet alles wat we bespreken en doen behoeft uitgebreid aandacht en soms is het ook raadzaam met het oog op privacy vab mensen over bepaalde zaken niet uit te weiden. Ten aanzien van nieuwbouw en elim kunnen we alleen vermelden dat dit onze volle aandacht heeft en er nog steeds gesprekken zijn en mailverkeer met de gemeente. Op 15 februari zal de openbare verkoop termijn van het Elim gebouw sluiten. Dan moeten alle reacties binnen zijn. We zijn erg benieuwd wat dit voor ons dorp oplevert. 

Jan Luimstra (seretaris)

 

Zie ook ons bericht in de Doarpsomropper van november 2020 

Instemming leden doarpsbelang  nodig met onze projecten 2019 

Ondernemersfonds SWF vraagt de leden van doarpsbelang  naar hun mening over de bestedingen die doarpsbelang heeft gedaan uit de subsidies van hun Fonds. Zij geven aan dat dit doorslaggevend is om in te stemmen met de uitgaven. Overigens gaat het Fonds ook inzage vragen in onze boekhouding en wordt er om foto`s van de uitgevoerde projecten gevraagd. Die zijn intussen al gemaakt. 

Wij vragen U als leden te reageren en aan te geven of U instemt met de uitgevoerde projecten en daaraan bestede bedragen. Ook kunt U natuurlijk vragen, op- of aanmerkingen bij ons indienen. Doe dit s.v.p via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of mijn privé mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Uit het totale budget van het Ondernemersfonds van 20492,12 euro is het volgende betaald;

-Project bomen kerk en kerkhof 4982,36 euro (PKN)
-Project bewegwijzering industrieterreinen , vergunningsaanvraag gemeente 605,- euro
-Bloembakken en baskets Lege Dyk 3591,89 (bedrijf entree-vert, leverancier bakken)
-Meerkosten Doarpsomropper, full colour 486,- euro (Keetman)
-Bloembakkenvulling 1927,58 (hovenier Grolleman)
-Nabestelling bloembakken en vulling ivm vandalisme 186,87 (hovenier Grolleman)
-Bebording tbv de Ondernemers bedrijventerreinen Trekdyk en Oergongsdyk 5000,- euro

 Inmiddels is de vergunning daarvoor eindelijk toegezegd aan het bedrijf Interlinie die
 de plaatsingen zal uitvoeren. Inmiddels ook ontvangen, maar we moeten nu weer wachten met de uitvoering tot de bezwaartermijn voor burgers is verstreken. Dit laatste is een verplichting van de gemeente in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Uitgegeven is hiermee een bedrag van € 16.779,70
Er resteert dus nog een bedrag van € 3712,42 . De mediagroep kreeg € 2500,- toebedeeld en zal in 2020 nog tweemaal een full colour Omropper uitbrengen, welke meerkosten uit ons budget betaald zullen worden. Ook kan uit dit budget bijgedragen worden aan het vernieuwen van de dorpswebsite waaraan inmiddels gewerkt wordt. Als ook dit gebruikt is zal er nog een kleine reserve zijn van plm € 1500,-

Wij doen een beroep op de leden hun mening langs deze weg kenbaar te maken nu het beleggen van een bijeenkomst niet mogelijk is i.v.m de corona. Graag uw instemming. Wij tellen de stemmen voor en tegen. Leden die niet reageren beschouwen we als instemming, hoewel we die niet meetellen. Als een meerderheid van hen die wel reageren voor stemt betekent dit dat we het bestuur van het Fonds de uitslag kunnen melden.

Namens het Bestuur

Jan Luimstra (secretaris)

 

 

Beste dorpsgenoten,

Dit bericht is voor de leden van de Vereniging Doarpsbelang, maar ook voor niet leden, wanneer zij geïnteresseerd zijn in onze berichten.

Er zijn twee onderwerpen waarover we U onderstaand willen berichten:

  1. De ledencontributies over 2019 en 2020
  2. De jaarvergadering voor de leden over 2019 die we digitaal zullen houden.

 

Contributies

Bijna alle leden van de Vereniging hebben ons gemachtigd de contributies over 2019 via incasso te innen. Diverse pogingen daartoe mislukten. Pas laat is gebleken dat de licentie bij de Rabobank was verlopen, waardoor de door de Rabobank aangetrokken partij die dit verzorgt, er niet in slaagde aan ons betalingen te doen. Pas in september 2020 is dit gelukt nadat de licentie is vernieuwd. De contributie bedraagt het kleine bedrag van slechts € 4,- per jaar.  Wij zijn voornemens de contributie over het jaar 2020 te gaan innen in januari 2021. Wij bieden onze leden excuses aan voor het ongemak dat is ontstaan maar U kunt erop rekenen dat in het vervolg steeds in de maand januari  na afloop van het boekjaar contributies zullen worden afgeschreven.

De jaarvergadering van 2019

Onze jaarvergaderingen worden gehouden medio maart/april na verstrijken van een boekjaar. In verband met de opkomst van het corona virus was dit in 2020 niet mogelijk. Wij hoopten dit later in 2020 alsnog te kunnen doen. Nadat het virus min of meer onder controle was en het “normale” leven weer op gang kon komen was de zomerperiode niet erg geschikt voor de ledenvergadering.
Nu moeten we helaas vaststellen dat het virus weer helemaal terug is en de maatregelen daartegen weer veel strenger. Onze conclusie is dat we onze toevlucht moeten nemen tot een digitale raadpleging van onze leden.

We zullen hebben inmiddels de jaarstukken bekend gemaakt op de blog van doarpsbelang op www.skearnegoutum.nl  met uitzondering van de financiele jaarstukken. Die laatste gegevens kunnen de leden opvragen bij onze penningmeester, dhr. F. Boonstra, Dielakker 13 Scharnegoutum. U kunt, indien gewenst, een kopie van de financiele stukken ontvangen. Overigens kunnen we nu al aangeven dat het eindresultaat van het jaar 2019 nauwelijks verschillen vertoont met het voorafgaande jaar 2018. Dit, de subsidies van het Ondernemersfonds even buiten beschouwing gelaten.

Voor alle leden geldt dat zij vragen, op- of aanmerkingen naar aanleiding van onze publicaties kunnen melden op ons mailadres, tw. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Het plaatsen van de jaarstukken kan, naar wij verwachten, niet in zijn geheel in de Doarpsomropper plaatsvinden.  Dit zou teveel ruimte innemen. Bovendien betreft het hier met name informatie voor de leden van de Vereniging.

Wij zullen naar eer en geweten, na bekendmakingen en tijd voor reacties van onze leden, besluiten of we mogen concluderen dat zij instemmen met beleid en uitvoering van onze taken in 2019.

Namens het Bestuur,

De secretaris,
Jan Luimstra

 

 

 

Onderstaand de digitale jaarstukken over 2019 voor de leden van Dorpsbelang.

Op deze website en in de volgende Doarpsomropper berichten wij dat de jaarvergadering 2019 niet heeft kunnen doorgaan i.v.m. het corona virus in de periode maart/april 2020. We wilden dit later in het jaar alsnog gaan doen, maar toen het virus onder controle was en het "normale" leven weer op gang kwam in de zomermaanden was die tijd niet geschikt. Nu het virus opnieuw ernstig de kop op steekt hebben we besloten het nu toch digitaal te doen. De financiele stukken maken we hier niet bekend. Leden kunnen inzage vragen bij de penningmeester. Zie voor de wijze waarop U dat kunt doen op de frontpagina van deze website en de volgende doarpsomropper.

Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging van Scharnegoutum-Goenga, gehouden op donderdag, 28 maart 2019 in het Swettehûs te Scharnegoutum.

Aanwezig zijn bestuur en 16 dorpsgenoten. Het Bestuur bestaat uit Aukje Hofman, voorzitter, Jan Luimstra, secretaris, Frederik Boonstra, penningmeester, Piet IJssels en Peter Visch, algemeen lid. Er zijn helaas geen vertegenwoordigers van de politieke partijen, hoewel ze zijn uitgenodigd via de Griffie van de gemeente Súdwest Fryslân.

De voorzitter opent deze vergadering en heet alle aanwezigen welkom. We beginnen met koffie. Ze vraagt de aanwezigen of zij ook een agendapunt willen inbrengen. Dat blijkt niet het geval. Ook doet ze nog een oproep voor nieuwe bestuursleden.  De voorzitter meldt dat we bij de tweede koffie/thee ronde oranjekoek zullen presenteren met ons nieuwe logo waarbij ook naar het 100 jarig bestaan wordt verwezen.

Op de tafels liggen agenda en financiële jaarstukken. Aukje Hofman geeft aan dat agendapunt 2 aan het eind van de vergadering behandelt  wordt, dit uit praktische overwegingen.

Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken m.b.t. de jaarvergadering of anderszins die behandeling wenselijk  maken.

Notulen van de jaarvergadering van 8 maart 2018: Piet IJssels leest de notulen voor. Er zijn geen aanmerkingen van de leden zowel tekstueel of inhoudelijk. De notulen worden vastgesteld.

Jaarverslag 2018-2019: De secretaris leest ze voor. Wietske Zeilstra vraagt waarom het zo lang duurt voor de gewenste parkeervakken worden aangelegd op de Terp. Naar aanleiding van deze vraag licht de voorzitter toch agendapunt 2 al toe. Er zijn een aantal ontwikkelingen die ertoe leiden dat er vertraging ontstaat, ook ter zake de parkeerproblemen rond de Terp. Op de bestuurstafel liggen drie onderwerpen waarin samenhang is ontstaan. Het betreft de parkeersituatie rond de Terp, het plan van Patyna met betrekking tot de bouw van 16 zorgappartementen en de wens van de huisartsen in Scharnegoutum een groepspraktijk te vestigen.

Dit laatste is een nieuwe ontwikkeling die we nu op deze jaarvergadering voor het eerst bekend maken. Enkele aanwezigen vragen zich af waarom er tussen deze onderwerpen een samenhang bestaat. Voorzitter en secretaris vertellen hierna over de vergadering van het Bestuur met Patyna, de huisartsen en 3 gemeenteambtenaren waarin door één van de ambtenaren een aantal opmerkelijke uitspraken zijn gedaan. Zo is o.a. medegedeeld dat het laatste onderdeel van het bestemmingsplan wonen in Scharnegoutum, het zgn. fase 3 deel, niet door zal gaan. Dit zou verband houden met de hoofdtransport leidingen van het gas, maar ook met het in ontwikkeling genomen beleid van een nieuwe woonvisie van de gemeente SWF. Uitgangspunt daarin is dat er geen Uitbreiding, maar alleen nog Inbreiding in dorpen moet komen ten aanzien van woningbouw. Inbreiding wil zeggen alleen bouwen in de bebouwde kom van de dorpen waar ruimte aanwezig is of, na afbraak, nieuwbouw kan plaatsvinden.

Nu er een verzoek ligt om een groepspraktijk te vestigen is dan de vraag waar dit mogelijk is, of Patyna hierin wil/kan participeren en of het oude Elimgebouw dan een andere bestemming krijgt waarmee ook de parkeerproblematiek annex is.

Wijtze de Boer voegt nog toe dat het dorpshuis bestuur aanvankelijk moeite had met het aanleggen van een wandelpad langs het dorpshuis als verbinding van de Lege Dyk en de Terp naar school en kinderopvang. Er is onderzocht of er ten behoeve van de huisartsen aanbouw mogelijk zou zijn bij het dorpshuis om een groepspraktijk te vestigen. Inmiddels is gebleken dat de ruimte daarvoor rond het dorpshuis te beperkt is. Hij geeft aan dat het onderwerp wandelpad, als onderdeel van het oplossen van de parkeerproblematiek, daarmee nog niet van tafel is. Ook zijn er echter ook wel wat zorgen aangaande de parkeerruimte voor het dorpshuis wanneer school en kinderopvang vanaf de Lege Dyk bereikbaar wordt gemaakt. Piet IJssels gaat nog in op de woonvisie van de gemeente waarin ook de verwachtte krimp/vergrijzing een rol speelt, zo weet hij uit kringen van de PvdA. Albert Kingma toont zijn zorgen over zo`n nieuw beleid. Scharnegoutum is een levend dorp en verdient uitbreiding van woonruimte en hij wijst daarbij ook op de noodzaak van het instandhouding van de voorzieningen.

Ons bestuur onderschrijft de geuite zorgen en staat uiteraard ook voor de belangen van het dorp. Het is dan ook frustrerend dat ingezette plannen en oplossingen steeds vertraagd worden.

Financiële jaarstukken: De penningmeester licht de belans toe. De vermogenspositie is in 2018 verlaagd, welke daling feitelijk overeenkomt met de schenking die we gedaan hebben ten behoeve van de restauratie van de torenspits. Bij de exploitatie cijfers licht Frederik Boonstra toe dat de ledencontributies van 2018 zullen worden verantwoord in 2019. Eén en ander staat in relatie tot de incasso actie die het bestuur doet onder de leden van de Vereniging. Heel veel leden worden door ons bestuur aan huis bezocht om hen te vragen machtigingen af te geven. Het innen van de contributies is elk jaar een erg moeizaam gebeuren, wordt namens het bestuur uitgevoerd door jongeren tegen een kleine vergoeding, maar vaak zijn meerdere huisbezoeken nodig en is het resultaat daarna nog onbevredigend.

Albert Kingma verbaast zich over ons besluit de contributies over 2017 te laten zitten wat hem wat een gemakkelijk besluit lijkt. De secretaris reageert hierop met de uitspraak dat we hiertoe hebben besloten om aan de leden een extra argument te ontlokken te willen gaan machtigen. Het is ook wel een wat ongemakkelijk besluit geweest. Joop van Kats geeft het advies via de Doarpsomropper en Website de leden nog eens op te roepen hun contributies te betalen en/of te machtigen en daarbij ook nog eens nadrukkelijk de betaalrekening van de Vereniging te noemen. Het Bestuur neemt dit advies ter harte.

Hierna licht de penningmeester toe dat kascontrole heeft plaatsgevonden door de heer Gerard Spoelstra. Deze heeft de jaarcijfers goedgekeurd en enkele adviezen gegeven die de penningmeester met dank heeft aangenomen en ook zal opvolgen. Zo zullen bv. nog niet ontvangen gelden in het verantwoordingsjaar op de balans worden verantwoord als nog te ontvangen baten.

De voorzitter stelt voor de jaarstukken en de uitkomsten van de kascontrole vast te stellen en de penningmeester decharge te verlenen. Aldus wordt besloten.

Glasvezelaanleg:

Peter Visch licht de situatie rond aanleg glasvezel toe. Het gaat om het verkrijgen van snel internet in Fryslân. In beginsel gaat het bij het Provinciebestuur vooral om de toegang in de slecht rendabele gebieden. Snel internet is echter in belang van bedrijven en gezinnen met het oog op  toekomstige behoeften. In Scharnegoutum is het gebruik nog via de kabel en op sommige plekken is het erg traag. De Fryske  Mienskip op glas, DFMopglas.nl , streeft er naar om waar mogelijk de aanleg van glasvezelleidingen te gaan koppelen aan al bestaande leidingnetwerken. De gemeente SWF loopt achter in dit traject.

Bij voldoende belangstelling wil DFM Scharnegoutum wellicht naar voren halen in dit traject. Die belangstelling is nog niet gebleken. Joop van Kats wijst op door hem aangedragen informatie die helaas niet werd gepropageerd via de plaatselijke media. Een gemiste kans. Kabel Noord heeft de gunning verkregen voor de glasvezelbekabeling en DFM wil daarin samen optrekken. Nu zal het duurder zijn als Scharnegoutum wil meedoen. Het Bestuur zegt toe extra aandacht aan het onderwerp te zullen geven. We zullen erover berichten in onze mediakanalen.

De voorzitter vraagt nog om suggesties vanuit de zaal. Joop van kats vraagt naar een andere begrotingsmethodiek. Albert Kingma gaat nog in op de betekenis die de geledingen van dorpsbelang hebben voor de dorpsgemeenschap. De secretaris berichtte er ook over in het jaarverslag. Er is veel energie in het dorp wat blijkt uit de inspanningen van dorpsbelang en al haar geledingen. Dit nog eens onder de aandacht brengen zal de betrokkenheid in het dorp kunnen verhogen. De geledingen van doarpsbelang zijn: de Natuerstifting de Flearen/Oer`t Lange Rek, de 4 mei commissie, werkgroep St. Nicolaas, Graach Dien en de Mediagroep.

Rondvraag

Piebe Wester noemt nog het 100 jarig bestaan. Waarom niet meer aandacht? De secretaris reageert en geeft aan dat het 100 jarig bestaan in 2018 ons niet bekend was maar bleek bij het doorspitten van het archief. Ook hebben we ons gerealiseerd dat de financiën, die al aardig zijn gedaald door een tweetal schenkingen,  beter besteed kunnen worden dan aan een eeuwfeest. De belangstelling in het dorp voor de Vereniging is ook tanende, dus wat wil je dan als bestuur. Albert Kingma ziet in het 100 jarig bestaan weer een mooie gelegenheid de Vereniging te promoten bij de inwoners. Het bestuur is echter best wel druk met een aantal zaken en een eeuwfeest zou ook veel aandacht vragen.

Het bestuur zal op andere wijze het belang van de Vereniging en zijn geledingen nog weer eens onder de aandacht van de dorpsbewoners  brengen, waarbij we gebruik kunnen maken van de kanalen van de Mediagroep.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om in het kader van het 100 jarig bestaan, onder het genot van een drankje, nog even na te praten in de bar. 

De secretaris,
Jan Luimstra

 

 

Jaaroverzicht van activiteiten Bestuur Doarpsbelang over het jaar 2019-1e halfjaar 2020

Het Bestuur heeft in 2019 veel activiteiten aan de dag gelegd. Naast de bestuursvergaderingen die dit jaar 5 keer plaatsvonden, vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats op 28 maart 2019, was er een vergadering met Ondernemers uit ons dorp op vrijdag, 26 april 2019, overlegmoment en met wethouder van Stella van Gent op  10 september 2019 en Burgemeester Jannewietske  de Vries op 18 oktober 2019 en een extra ledenvergadering met het oog op de subsidie-aanvragen bij het Ondernemersfonds op 28 november 2019.

Enkele punten uit de 5 gehouden bestuursvergaderingen in 2019 willen we nog even benoemen: M.b.t. de mogelijkheden van glasvezelaanleg is gebleken dat Scharnegoutum in een volgende trance van besprekingen, gebaseerd op de grootte van dorpen, bezocht kan worden door deskundigen die adviezen kunnen geven aan inwoners van het dorp. In IIsbrechtum heeft een dergelijke voorlichting al plaatsgevonden, in Scharnegoutum zal dit waarschijnlijk eind, d.w.z. in november of december 2020 plaats kunnen vinden. We worden erover geïnformeerd.

Het zal U niet verbazen dat de gesprekken met wethouder van Gent en de Burgemeester vooral in het teken stonden van de parkeerproblematiek, oud Elim en onze wensen m.b.t. woningbouw en ontsluiting van IIsbaan, Tekskute en Langaerd. Ook kwam de wens voor een groepspraktijk aan de orde. Zij toonden belangstelling en spraken woorden die wij als aanmoedigingen hebben beschouwd.

Het overleg met de Ondernemers  op 26 april 2019 heeft geleid tot instemming  bij alle toen aanwezigen voor een mandaat  aan ons Bestuur. Ook een aantal niet aanwezige ondernemers had eerder al schriftelijk ingestemd, maar die stemmen zijn niet meegeteld. Nadat we projecten hadden beschreven en onze leden, aanwezig op de extra ledenvergadering van 28 november 2019 instemden, werd een subsidie van ruim € 20.000,- ontvangen. Op de betreffende vergadering zijn de projectbeschrijvingen ondersteunt met foto materiaal aan de leden getoond en zij toonden zich erg enthousiast.

Activiteiten zijn natuurlijk nog geen resultaten.

Toch zijn ook die te melden over de afgelopen periode, zoals de aanleg van de extra parkeervakken op de Terp, het opnieuw asfalteren van een deel van de weg naar IJsbrechtum met betonstroken aan weerzijden en het gereedkomen van een aantal projecten die we financieren met gelden uit het Ondernemersfonds.

Dat de wegen van de gemeente SWF ondoorgrondelijk zijn blijkt wel uit het feit dat inmiddels ook de Swettewei Zuid, zonder ons aandringen, nieuw asfalt verkreeg en de trottoirs werden aangepakt. Tot aan de brug werd er opnieuw betegeld. Deze opknapbeurt was geen luxe en de bewoners hadden er ook om gevraagd. En het mag gezegd, de uitvoering is keurig aangepakt. Dat ook het Zwette fietspad langs IIsbaan en Trekskute opnieuw werd betegeld is wel bijzonder. Er zijn wel veel slechtere trottoirs in ons dorp te vinden die voorrang hadden mogen krijgen. Duidelijk is dat de Gemeente SWF vooral kijkt naar de voordeur van stad en dorp en daar het eerst aan de slag gaat. Uitstraling daar gaat het om, de situatie bij de achterdeur is blijkbaar minder interessant.

Terug naar onze projecten:

De uitvoering daarvan is in 2020 gestart. De bloemen aan de Lege Dyk fleuren de weg op evenals de bakken bij ons dorpshuis. Het kerkhof heeft z`n nieuwe bomenkraag, de Mediagroep haar bijdrage voor full colour uitgaven van de Omropper ( er is nog een deel te besteden) en we verwachten voor de winter ook nog de bewegwijzering ten behoeve van de bedrijven op de Oergangswei en Trekdyk. Dit heeft bij de gemeente SWF voor veel vertraging gezorgd. Op meerdere momenten moest het steeds anders, met als gevolg een slepende procedure. We hebben echter inmiddels de persoonlijke zegen van de wethouder gekregen. U hoort hier te zijner tijd meer over.
Tenslotte zijn er hopenlijk nog subsidie gelden over voor het opknappen van de stenen berging op het eerste sportveld. Uitvoering daarvan zal waarschijnlijk niet meer in 2020 lukken, maar wat in het vat zit, verzuurd niet. Er moet nog veel overleg plaatsvinden.

Geledingen:

Ook de zgn. geledingen van Doarpsbelang hebben in 2019 weer veel goede dingen gedaan. Zo ging de 5 mei herdenking weer stijlvol als altijd. Inmiddels weten we dat dit in 2020 heel anders zou verlopen in verband met de Corona. Johan Ypma en Siena Cnossen hebben inmiddels laten weten dat zij het stokje nu graag willen overdragen.

De Sinterklaas intocht was weer heel bijzonder voor de kinderen. De start bij de kerk is een heel goede oplossing voor de drukte die er altijd bij de brug ontstond. Jammer is dat weinigen de rondgang door het dorp meeliepen. Het inmiddels bekende “treintje” beter gezegd Shuttle Bus, met chauffeur Geart Bos, gaat wat te snel voor de meelopers, zo bleek ook een jaar eerder. Geart kan echter niet langzamer dan langzaam vanwege de techniek van het treintje. Het feest in dorpshuis was er echter beslist niet minder om.

Ook de Mediagroep denderde door  in 2019 met steeds mooiere  Omroppers en natuurlijk de Website. Een hele klus, maar wel een dankbare. Ook de Natuurstichting verzette weer veel werk, maar vanwege het weer kon het opschonen van de plasdras in de herfst van 2019 niet doorgaan. Dit laatste staat, op het moment dat ik dit Jaaroverzicht maak, op het punt van uitvoering.
Ook willen we het werk van Graach Dien en het Putsje Kaffee nog noemen. Onverstoorbaar gaat dit werk door en het is er ook erg gezellig.

Wij danken alle dorpsgenoten die als vrijwilligers bij welke geleding of andere Vereniging dan ook, voor hun grote inzet voor de dorpsgemeenschap.

Hoewel dit Verslag vooral over 2019 gaat moet ook vermeld worden de gesprekken die in 2020 al weer gevoerd zijn met o.a. wethouder Mark de Man en wethouder Mirjam Bakker, respectievelijk over onze woningbouw wensen en het Elim gebouw. Deze gesprekken waren constructief en hebben, al zijn er nog geen definitieve resultaten, al tot positieve ontwikkelingen geleid. 

De Statuten van Doarpsbelang bepalen dat het Bestuur jaarlijks verantwoording aflegt tegenover de leden. Op welke wijze dat dient plaats te vinden wordt niet nadrukkelijk beschreven. De jaarvergadering  m.b.t. 2019 heeft nog niet plaatsgevonden wat  een gevolg is van de Corona besmettingsrisico`s.  Ons voornemen is dit, in deze bijzondere omstandigheden, digitaal aan de leden voor te leggen. Al onze geschriften terzake kunt U tegemoet zien via Omropper en/of Website.

Ten aanzien van de financiële aspecten kunnen leden om inzage vragen. Onze spaarrekeningen laten overigens zien dat de reserves, het hoge subsidiebedrag van het Ondernemersfonds niet meegerekend, goed op hoogte zijn gebleven. Als het zover is zullen we U nog speciaal daarover berichten via de plaatselijke media.

De himmeldei en de natuurweken zijn door het schoolteam voor 2020 geannuleerd in verband met de corona crisis.

 

Namens het Bestuur,

De Secretaris.

 

 

 

 

In Scharnegoutum bouwt men niet voor leegstand.

Aanleiding

Het  gesprek met wethouder Mark de Man en ambtenaar Sjoerd Brandsma waarin  is afgesproken dat Dorpsbelang met een nadere onderbouwing van zijn wensen zal komen.

Inleiding, onze visie over wonen anno 2020

De kop boven deze tekst geeft al aan waar deze notitie over gaat. Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea wil graag 30 nieuwe woningen, te realiseren  op de plek die de voormalige gemeente Wymbritseradiel  aanwees in het Bestemmingsplan Wonen Scharnegoutum Langaerd/Zwette. Hier werden in twee fasen ruim 60 woningen gebouwd. De bewoners van de eerste particulier gebouwde woningen  in fase 1 van dit plan vestigden zich hier in 2003, de laatsten van fase 2 in 2008. De 3e fase die 5 jaar later zou aanvangen, eveneens bedoeld voor 30 woningen, is in verband met gewijzigde inzichten over toekomstige woonbehoeften in Fryslân, niet meer tot ontwikkeling gekomen. De Gemeente Wymbritseradiel  wijzigde het bestemmingsplan vervolgens in 2009 in Bestemming Groen.

Er is al een aantal jaren sprake van een behoorlijke vraag naar woonruimte in het dorp, met name bij jonge starters op de woningmarkt en bij ouderen die op zoek zijn naar een levensloopbestendige woning. Deze vragen bereiken ons niet alleen uit Scharnegoutum, maar ook uit omliggende kleinere dorpen. Scharnegoutum zit voor woningzoekenden echter al zo`n 10 jaar op slot en wij zien veel potentiële bewoners naar Sneek of elders verdwijnen.

Ook in het behouden van het voorzieningenniveau van het dorp zien wij aanleiding te pleiten voor woningbouw.

Karakteristieken van Scharnegoutum

Het dorp heeft volgens tellingen in 2017 1660  inwoners, maar inmiddels rond de 1700. Scharnegoutum ligt ingesloten tussen de provinciale Leeuwarderstraatweg en de spoorlijn die Sneek en Leeuwarden met elkaar verbindt, waardoor een behoorlijk compacte bebouwing is ontstaan. Een zogenaamde inbreiding van woningbouw is hierdoor praktisch onmogelijk geworden. De 3e fase van het plan Langaerd/Zwette, is onbebouwd gebleven, ligt aan de rand, maar wel binnen de schil van het dorp. In onze optiek kan deze locatie daarom, hoewel beleidsmatig wellicht anders gedefinieerd, als inbreiding worden gezien. Aantasting van buiten het dorp liggende openbare groene ruimte is daardoor niet aan de orde. De voor de 1e en 2e fase aangelegde, geasfalteerde, noodweg langs het spoor is nog aanwezig en kan zorgen voor bouwverkeer dat niet door het dorp behoeft te gaan.

Scharnegoutum heeft een goed niveau van voorzieningen.
Er is een kerkelijke gemeenschap die met de inzet van gemeenteleden veel nevenactiviteiten ontplooit, waaronder de vrijwillige hulporganisatie Graach Dien en met derden het Putsjekafee,een Multi Functionele Accommodatie (MFA), genaamd het swettehûs, waar de basisschool, een 24 uurs kinderopvanginstelling, het dorpshuis en medische accomodaties zijn gehuisvest. Er zijn drie sportvelden en een sporthal met naastgelegen tennisbaan. De voetbal- en kaatsvereniging hebben een kantine bij de sportvelden en de sporthal voor de volleybal-, tennis- en gymnastiekvereniging. Ook de kinderen van de basisschool maken gebruik van deze sporthal.

Het dorp heeft een Poiesz Supermarkt, onlangs nog gemoderniseerd, een warme bakker, een bloemenwinkel, kaaswinkel, een makelaardij en een kapsalon, terwijl de rijdende slager  een vaste stek inneemt en de vishandelaar wekelijks door het dorp rijdt.

Er zijn plm. 60 ondernemers actief in Scharnegoutum, variërend van eenmansbedrijfjes tot en met een 10 tal bedrijven met 5 tot 10 en enkele nog meer werknemers. De laatste jaren zijn er o.a. nog twee B&B`s ontstaan, een tweede kapsalon, enkele nagelstudio`s en een schoonheidssalon. We zien het aantal eenmansbedrijfjes in het dorp groeien.

Het verenigingsleven telt 7 sportverenigingen en in de sociale en culturele sector zijn er 3 biljartclubs, een damclub, een jeux de boule club, die in de winterperiode koersbalt in het dorpshuis, twee koren,   muziekvereniging Excelsior , de Vrouwenvereniging Passage, die sinds het opheffen van de zustervereniging in Sneek, ook leden uit Sneek heeft en Speeltuinvereniging Boartersnocht.  Het dorpshuis is voor de verenigingen, maar ook voor  tal van andere activiteiten in Scharnegoutum daarbuiten, overdag vaak en `s avonds geheel bezet. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ongeveer 70 vrijwilligers die het dorpshuis telt.

Scharnegoutum is een groenrijk, levendig dorp met goede voorzieningen op slechts 3 kilometer van Sneek. Voor fietsers is er een goede en veilige verbinding. Al deze elementen vormen naar onze mening aanleiding voor de grote animo in ons dorp te blijven of komen wonen.

De Stifting Natuergebiet de Flearen/Oer`t Lange Rek heeft het beheer over twee kleinschalige natuurgebieden bij het dorp die goed bezocht worden. In totaal gaat het om ongeveer 8 HA waarvan  gebied de Flearen aan de noordzijde en It Lange Rek aan de zuidzijde van het dorp. De Stichting heeft 35 vrijwilligers en samen doen zij het beheer, het onderhoudswerk en is er een jaarlijkse educatief programma met de basisschool. Onderdeel daarvan is dat alle schoolkinderen het veld ingaan, het zgn. ontdekpad waar ze allerlei activiteiten ontplooien.

Wonen

Wij ontvangen regelmatig vragen van jonge dorpsgenoten, maar ook jongeren uit omliggende dorpen om hier te kunnen blijven of komen wonen. Enkele jaren hielden wij in het kader van nog te verwachten woningbouw een lijst van woningzoekenden bij. Op deze lijst waren gemiddeld 5 tot 8 aanvragers ingeschreven, die echter al snel weer van de lijst werden gehaald nadat zij elders woonruimte betrokken. Aangezien geen zicht meer was op ontwikkelingen tot woningbouw zijn wij daarmee gestopt.

Jongeren vertrekken vaak ook stilletjes uit het dorp zoals deze week nog bleek. Een man van omstreeks 35 jaar vertelde dat hij Woningcooperatie Elkien herhaaldelijk verzocht zijn huurwoning aan de Fritsmastrjitte te renoveren, bood vervolgens aan deze te kopen, maar ontving geen positieve reacties. Daarna heeft hij de huur opgezegd en een woning gekocht in Wieuwerd.

Makelaar Atsma, alhier gevestigd, bevestigt dat er grote vraag is naar woonruimte bij jonge stelletjes. Er is echter al vele jaren geen nieuwbouw beschikbaar en bestaande, te koop aangeboden gezinswoningen zijn doorgaans royaal en daardoor te duur voor de doelgroep. Voor ouderen beschikt het dorp  slechts over een klein aantal levensloopbestendige woningen  waarin tot nu toe geen doorstroming ontstaat. De makelaar moet dus nee verkopen. Hij laat ons weten geen namenlijst van gegadigden te kunnen (en mogen) overleggen, maar gevraagd naar een nadere toelichting bevestigt hij het hier geschetste beeld. Na ongeveer 10 contacten met mensen uit deze doelgroep komt men niet meer bij hem met deze vragen.

Bestaande, te koop aangeboden woningen, wisselen in Scharnegoutum snel van eigenaar, uitgezonderd perioden van economische crises, waarin de verkoop stagneert. De tijd dat woningen zonder inschakeling van een makelaar werden verkocht ligt niet vele jaren achter ons. Gebruikelijk was dat woningzoekenden snel bij verkopers op de stoep moesten staan, wilden zij nog succes hebben.

De Vereniging van dorpsbelang bestaat inmiddels 100 jaar .  In deze tijdspanne ontwikkelde het dorp zich van een kleine kern van enkele elkaar kruisende straten tot een compact dorp waarin bij  gepleegde nieuwbouw, deze steeds snel is volgestroomd. Dat geldt ook voor de jongste wijk Langaerd/Zwette, waar gebouwd werd in de jaren 2003 tot en met 2008.
Inmiddels zien we dat te koop aangeboden woningen gemiddeld binnen enkele weken worden verkocht, vaak tegen koopsommen boven de vraagprijs. Gelet voorgaande zijn wij overtuigd dat in Scharnegoutum geen leegstand zal ontstaan als er nog gebouwd gaat worden.

Gewenste woningtypen

Gelet de doelgroep is het van belang een aantal starters woningen te bouwen die geringer van omvang zijn dan een gemiddelde gezinswoning en hierdoor betaalbaar voor deze jongeren. Geschikt voor stellen die wanneer het gezin groeit  op zoek zullen gaan naar andere, ruimere huisvesting. Ze maken dan plaats voor nieuwe starters op de woningmarkt en hiermee zal de doorstroming kunnen worden bevorderd. Het dorp kan op deze wijze voor langere termijn steeds nieuwe kansen bieden aan deze doelgroep.

Een zelfde beeld hebben wij voor ogen bij woningtypen die voldoen aan de wensen van ouderen wiens gezondheid minder wordt waardoor o.a. traplopen bemoeilijkt wordt. Zij zoeken naar woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Wanneer de zorgvraag toeneemt en deze woonvorm niet meer volstaat zal deze doelgroep verzorging behoeven in zorgcentra. Ook hier kan de doorstroming kansen bieden voor opeenvolgende generaties. Wij denken dat een dergelijke aanpak, zeker in dorpen, wenselijk is.

Een bijzondere ontwikkeling

Een geheel andere ontwikkeling van maatschappelijke betekenis is de wens van de twee in Scharnegoutum actieve huisartsen om in Scharnegoutum een gezondheidscentrum c.q. groepspraktijk te vestigen. Ook zij lieten daarbij hun oog vallen op de locatie Langaerd/Zwette  vanwege de beschikbare ruimte, bereikbaarheid en de aangename omgeving. Graag lichten wij dit nader toe.

Voornemens huisartsen

Onze huisartsen, de heren Jansen en Hornstra, hebben wekelijks op  twee dagen spreekuur in het Swettehûs. Hun praktijken zijn gevestigd in resp. Bozum en Sijbrandaburen. Zij bedienen een behoorlijke regio noordelijk van Sneek. Beide heren naderen de pensioenleeftijd en zijn op zoek naar opvolgers. Ze denken dat zij hun praktijken in deze dorpen niet zullen kunnen overdragen, omdat  de nieuwe generatie artsen, in meerderheid vrouwen, geen eigen praktijk wensen maar deelname in een groepspraktijk, vaak ook op deeltijd basis. Het plan voor een Gezondheidscentrum willen de artsen  met de al aanwezige overname kandidaten verder uitwerken. Aangezien de locatie Langaerd/Zwette nog geen optie is hebben ze ook nagedacht over de plek van het oude dorpshuis Elim dat al geruime tijd leeg staat. Daarover konden zij echter geen overeenstemming bereiken zodat de activiteiten vooralsnog het Swettehûs worden voortgezet.

Wij vrezen dat, wanneer deze voornemens niet kunnen worden verwezenlijkt, een reëel risico kan ontstaan dat onze regio zonder huisartsenzorg kan komen te zitten.

Behoud voorzieningen

Bijzondere aandacht verdient basisschool Op`e Hichte. De school telt nu 140 leerlingen, waarvan een klein aantal uit omliggende dorpen. Dit laatste  is naar alle waarschijnlijkheid gerelateerd aan de aanwezigheid van de 24 uurs kinderopvang in het Swettehûs. School en kinderopvang zijn naast elkaar gehuisvest, zijn onderling verbonden en maken beide gebruik van een speelzaal in het gebouw. Het aantal leerlingen van de basisschool is in de loop der jaren teruggelopen van 200 tot 140. Enkele schoollokalen zijn inmiddels niet meer volledig in gebruik. De schoolleiding bevestigt dat er capaciteit is voor meer leerlingen. De bouw van extra woningen in het dorp kan hierin bijdragen.

Het lijkt ons evident dat het behouden van het voorzieningenniveau in het dorp gebaat is bij een toename van het aantal woningen, ook al zal dit van bescheiden omvang zijn. Ook het bevorderen van meer doorstroom mogelijkheden komt het dorp ten goede en zal krimp van het aantal inwoners tegen gaan of zelfs kunnen voorkomen.

Afrondend

In het document Strategie SWF toekomstbestendige uitbreiding op niveau kernen geeft U aan dat U een initiatief wilt faciliteren als er een overtuigende, concrete en aantoonbare behoefte is. (pag. 15.4.3.3) 

Wij verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders daarom de door ons gevraagde woningbouw in Scharnegoutum op genoemde locatie  te willen faciliteren en zijn bijzonder verheugd over de door wethouder de Man gedane toezegging dat U dit met de Provincie wilt gaan bespreken, mits wij een degelijke en concrete onderbouwing van onze wensen kunnen aandragen. We menen met deze notitie aan dit verzoek te hebben voldaan en wachten Uw berichten met veel belangstelling tegemoet.

Het Bestuur van de Vereniging van dorpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea

 

Jan Luimstra

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-63.jpg

We hebben 197 gasten en geen leden online