Doarpsbelang
14-Jaco.jpg

Verslag Bestuursvergadering Dorpsbelang gehouden op donderdag, 16 januari 2020

Allen aanwezig.

Na opening vaststellen agenda: Toevoegen ANBI status, voorstelling Skaad.

Mededelingen:  Jan deelt mee dat er in de raads- en commissie stukken van de gemeente SWF  tot dusverre geen onderwerpen waren die voor Scharnegoutum van belang zijn. We volgen dit op de voet.

Verslag bestuursvergadering  17 oktober 2019 akkoord.

Verslag extra ledenvergadering inzake de projecten in het kader van de Ondernemerssubsidies ook akkoord. Gelden zijn inmiddels binnen. Een mooi bedrag van de rond de € 20.000,- en er komt nog een aanvulling.

Actielijst: Frederik verwacht komende week bericht terzake inning, via lijstwerk, van de ledengelden 2019. Zullen voor eind januari binnen zijn. Glasvezel, Peter zal navraag doen wanneer we een bijeenkomst in het dorp mogen verwachten. Parkeerplekken de Terp, zijn inmiddels aangelegd. Ziet er goed uit. Plek voor 12 of 13 auto`s.

Stand van zaken: Ligplaatsen boten 2019 zijn allemaal betaald. Frederik zal de jaarstukken   doarpsbelang over 2019 opmaken zodra ook de ledengelden zijn ontvangen.

Gesprekken gemeenteambtenaren:  We gaan gesprekken aan over twee onderwerpen, nl. Elim gebouw en Fase 3 woonbestemmingsplan. Deze worden met verschillende ambtenaren besproken. Erik Visser zal erbij zijn.  Jan bereid het voor. (Opm. secretaris, naar aanleiding van zijn artikel in de LC met betrekking tot de woningbouw in dorpen heeft een journalist van de N.R.C aangekondigd hierover ook te zullen schrijven en daarbij de Gemeente SWF en Scharnegoutum als uitgangspunt te nemen. Piet heeft inmiddels met hem een ronde gemaakt in ons dorp en in Sneek.

Subsidie projecten:  M.b.t de uitwerking zijn al enkele stappen gezet en Jan zal dit verder oppakken. We zullen m.b.t. het bloemenproject Lege Dyk twee ondernemers in ons dorp benaderen.  Lukt dit niet dan vragen we info via de Gemeente of de Ondernemers/Middenstandsvereniging in Sneek. Een goede partij is nl. moeilijk te vinden. Inzake het bewegwijzeringsplan industrieterreinen zal Jan dit  met Interlinie Sneek verder uitwerken. Is inmiddels gebeurd en we ontvangen één dezer dagen de definitieve ontwerpen en een offerte. Jan heeft de kwestie, schuiven met gelden bij onder- en boven facturering van de projecten, aangekaart bij het Fonds.

Met Erik Visser bespreken we nog de overige bewegwijzering in het dorp (Secr: alleen nog bij sporthal Wardy) Eerder werd toegezegd dat de gemeente dit oplost.

Geledingen:  De 4 mei commissie zal de ontvangen subsidie van € 2000,- geheel nodig hebben voor  plannen in het kader van 75 jaar vrijheid. We stemmen hiermee in. Verder geen bijzonderheden.

Rondvraag: Gelet de tijd schuiven we dit onderwerp door.

Volgende vergadering: Bestuur donderdag, 5 maart 2020. Jaarvergadering op 2 april 2020, aanvang kwart voor acht. De jaarvergadering zullen we weer in Omropper en op website aankondigen.

De secretaris.

Informatie voor de blog november 2019

Bij de mededelingen komt het seminar van het Ondernemersfonds ter sprake. Jan heeft dit seminar inmiddels bezocht. Er waren ruim 50 aanwezigen uit kringen van Ondernemersverenigingen en Dorpsbelangen uit de gemeente SWF.

Verslag bestuursvergadering 2 september 2019 Jan zal in de Omropper en op de website nog melden dat er dorpsvlaggen kunnen worden aangevraagd. Ook zullen we op dezelfde wijze booteigenaren vragen of er belangstelling is voor een afmeersteiger bij het laatste blauwe bruggetje.

Actielijst Geart heeft toegezegd in het voorjaar van Verslag overleg Bestuur Doarpsbelang Skearnegoutum-Loenga , gehouden op donderdag, 17 oktober 2020 met een voorstel te komen inzake een historische route in en rondom het dorp. Hij heeft al een beeld omtrent enkele interessante gebouwen/woningen met een historisch tintje en maakt ook al foto`s. Hij is echter nog niet helemaal klaar. Met betrekking tot de boeken over Scharnegoutum die inmiddels in het Martenshûske zijn ondergebracht wordt het idee omarmd deze nog eens aan te bieden in 2020 in het kader van 75 jaar vrijheid. Er zal vast een geschikt moment zijn in het dorpshuis.

In de volgende vergadering bespreken we wat te doen met het voorstel van Geart. Hier een informatie folder over samenstellen? Kan ook op andere manieren onder de aandacht worden gebracht. Misschien combineren met de toeristenfolder? Deze is aan een 2e uitgifte toe en de voorraad is verbruikt.

Er is na de bespreking met wethouder Stella van Gent nog steeds geen nader bericht van Erik Visser/Leon Slootjes inzake het verkeersplan. Aukje vraagt de secretaris toch een verslag te maken over dit contact met de wethouder. Erik heeft dit wel toegezegd, maar nog niets aangeboden. Jan heeft dit verslag inmiddels gemaakt evenals een verslag over de ontmoeting met burgemeester Jannewietske de Vries. Deze verslagen worden nog opgenomen in onze blog. Beide gesprekken waren erg nuttig en de bestuurders spraken waardering uit over onze activiteiten in het dorp.

Tijdens de wandeling  met burgemeester Jannewietske de Vries heeft Erik tegenover secretaris gemeld dat we binnen kort een uitnodiging zullen krijgen voor overleg met Leon en hem. Leon legt de laatste hand aan het plan voor de Terp.

De weg Scharnegoutum-IJsbrechtum werd inmiddels geasfalteerd incl. grasbeton tot aan de splitsing
Ivige Leane. Hier ligt de grens met IJsbrechtum. We zullen even met dorpsbelang IJsbrechtum contact zoeken omdat het ons wenselijk lijkt dat ook voorbij de Ivige Leane het wegdek wordt aangepakt.

Stand van Zaken  Financien ligplaatsen zijn op orde. Alle liggelden 2019 inmiddels ontvangen. De ledencontributies over 2019 zullen in december door de bank geboekt kunnen worden nadat de penningmeester de daarvoor geldende incassolijst heeft bijgewerkt.

De Sint wordt ingehaald op 23 november a.s. We gaan mee in de aanpak waarbij de ontvangst van de Sint gepland staat op het pleintje voor de Martenskerk (met shuttle bus) En met zwarte pieten!

Jan zoekt uit of we een bijzondere ledenvergadering moeten uitschrijven voor het aanvragen subsidies Ondernemersfonds of dat dit ook kan via berichtgeving in de Omropper/Website. De leden moeten nl. instemmen.(opmerking secretaris: er moet toch een bijzondere ledenvergadering plaatsvinden) Als dit nodig is wordt dat op donderdag, 28 november 2019. Jan denkt de aanvragen rond te zullen hebben voor deze datum.

Volgende bestuursvergadering donderdag, 16 januari 2020.

De secretaris.

 

 

 

 

 

In de vorige Dorpsomropper gaf de heer Machiel Tolsma, manager van Patyna, een korte verklaring betreffende het niet doorzetten van het plan voor de zorgappartementen op de locatie van het oude Elim.

Lang, maar zonder resultaat, heeft dorpsbelang gewerkt aan meer zorg in Scharnegoutum. We willen dat verantwoorden.

Uit de verklaring van Patyna valt op te maken dat zij de stekker uit haar plannen trok vanwege onvoldoende steun vanuit de dorpsgemeenschap en meer specifiek de op de inloopavond gemaakte opmerkingen over de parkeer- en verkeersproblemen en geluiden dat er mogelijk tegen het plan geprocedeerd zou worden. Dit is o.i. niet de volledige overweging tot dit besluit.

Wij bevestigen dat er vanuit het dorp bijna geen reacties zijn gekomen in de periode van overleg over het plan. Dat vonden we spijtig. Op de inloopavond werd het gepresenteerde plan, middels een virtuele rondleiding om en in het gebouw, getoond en ook gewaardeerd. Dat er gewezen werd op de parkeer- en verkeerssituatie viel te verwachten maar de indrukken die dat achter liet bij de mensen van Patyna vonden wij overtrokken, wat we hen ook hebben laten weten. De suggestie over mogelijke bezwaren hebben we goeddeels kunnen wegnemen en ook daarover hebben we Patyna geïnformeerd.

Wat zijn nu de meest belangrijke momenten in de voorbereidingen geweest over bijna twee jaar?

Patyna vroeg onze medewerking bij een concreet plan, nl het bouwen van 16 zorgappartementen  op genoemde locatie. Zij verklaarde dat uit marktonderzoek was komen vast te staan dat hiervoor voldoende belangstelling zou zijn in de regio, nl. Scharnegoutum en omliggende dorpen.  Ons bestuur vond  het een positieve ontwikkeling om twee redenen, nl. 1. een nieuwe functie voor het oude dorpshuis dat al lange tijd leeg staat en 2. de mogelijkheid voor oudere dorpsgenoten die zorg behoeven, om langer in het dorp te wonen. Vaak zijn er signalen dat mensen het betreuren het dorp te moeten verlaten om elders zorg te ontvangen.

In de 1e fase is overleg gevoerd met omwonenden, vertegenwoordigers van de PKN kerk en   hulporganisatie Graach Dien. Er zijn twee bijeenkomsten gehouden in het Swettehûs. Een apart overleg was er met de kerkelijke gemeente over de wens van Patyna een open verbinding te maken tussen het nieuwe Zorgcomplex en het Martenshûske. Dit om verbinding van de nieuwe inwoners met vrijwilligers uit de dorpsgemeenschap te bevorderen en een gemeenschapsruimte te hebben. Deze wens werd door de PKN kerk niet gehonoreerd omdat het Martenshûske is bedoeld voor kerkelijke activiteiten en er bij verdere openstelling ook personele bezetting zou moeten komen. Alle besprekingen verliepen overigens op een positieve wijze.

In de 2e fase heeft Patyna een schets gepresenteerd van de buitenzijde gebouw. Inmiddels was gekozen voor nieuwbouw, dus eerst sloop. Patyna was al akkoord gegaan met door ons ingebrachte wensen, nl. behoud van het karakter van het beschermd dorpsgezicht met name aan de Achterbuorren,  het realiseren van enkele meerpersoons appartementen en het uitsluiten van bewoners met drugsgerelateerde problemen . We hadden aangegeven geen herhaling te willen van een ontwikkeling zoals die zich heeft voorgedaan bij het wooncentrum voor ouderen aan de Prof. Fritsmastraat. Een ontwikkeling waarbij al in een vroeg stadium duidelijk werd dat niet aan het gestelde doel zou worden voldaan, nl. een woonplek voor ouderen uit het dorp.

Even samengevat: Het zorg appartementencomplex zal bestaan uit zelfstandige woonappartementen op basis van huur voor mensen met een lichte zorgbehoefte, waarbij de zorgcomponent uitsluitend door Patyna zal worden geleverd. In het complex zal, nu dit niet in het Martenshûske kan, een gemeenschappelijke ruimte worden gerealiseerd, zo mogelijk een patio, en er zal meerdere dagen per week een verpleegkundige aanwezig zijn voor ondersteuning van de bewoners. Patyna zal de gewenste zorg leveren dan wel bemiddelen en desgewenst inkopen voor de bewoners. De verpleegkundige is hierin de schakel.

In de 3e fae gaf Patyna architecten opdracht bouwtekeningen te vervaardigen.
Tijdens het  proces waren er, soms lange tijd, perioden van stilte van de zijde van Patyna en ontvingen wij geen berichten over de voortgang. Voor ons aanleiding  contact met Patyna te zoeken waarin we ook ons ongenoegen daarover toonden. Steeds leidde dit tot het weer op gang komen van besprekingen . We hebben kennis genomen van alle tekeningen zowel de buiten- als de binnenkant. Er is sprake van een enkele bouwlaag aan de zijde van de Achterbuorren en een dubbele aan die van de Alddijk. De appartementen variëren qua vloeroppervlak van plm. 50 vierkante meter voor de kleinere en tot rond de 70 van de grotere appartementen. Het gebouw voorziet in een gemeenschappelijke ruimte en een patio, gedeeltelijk in de open lucht. De loopgangen  zijn misschien krap bemeten, maar er zijn cirkelvormige passeer mogelijkheden om dit te ondervangen. Het geheel straalt nog de contouren van Elim uit.

Op de inloopavond in het Swettehûs zijn er plm 70 bezoekers, een mooi aantal.

In het eerstvolgende overleg na de inloopavond met Patyna, spraken de managers hun twijfels uit over het doorzetten van de plannen. Gerefereerd werd aan de uitkomsten van de inloopavond die zij niet positief vonden. Verder bleek dat er nu ook twijfels waren gerezen over  voldoende belangstelling uit de regio. De heerTolsma verwoordde het aldus: ”willen mensen die uit dorpen komen, een tuin gewend zijn en een leuk uitzicht op een aardige buurt, wel komen wonen op deze plek, waar dit ontbreekt?”

Toch werd in dit overleg in april 2019 afgesproken met de plannen verder te gaan door nu te focussen op de feitelijke doelgroep. Afgesproken werd dat Patyna hiertoe een brief opstelt met daarin ook de huurprijzen van alle afzonderlijke appartementen . Ons bestuur zegde toe de communicatie daarvan te verzorgen, zowel in Scharnegoutum als omliggende dorpen waarbij we contacten zullen leggen met de Verenigingen van Dorpsbelangen aldaar en de Kerkelijke Gemeenschappen met het verzoek om ondersteuning.

In het overleg met Patyna hadden we al  aangegeven dat het geen verwondering zou mogen wekken dat tijdens de inloopavond maar 1 aanwezige kenbaar maakte in het nieuwe complex te willen gaan wonen. Er was immers nog geen informatie over de huurprijzen.

Van Patyna ontvingen wij vervolgens de berekende huren, waaruit bleek dat plm. 40% van de appartementen bereikbaar zou zijn voor mensen met een klein inkomen, nl. een huur waarbij men in aanmerking zou kunnen komen voor huursubsidie. De huurprijs van de overige plm. 60% moet door de bewoners uit eigen middelen  worden voldaan omdat op deze hogere huurprijzen geen huursubsidie van toepassing is. Wij hebben, na aanzetten van de heer Tolsma,een volledig document  geschreven met alle noodzakelijke informatie, waaronder de huurprijzen, en het verzoek daarop te reageren, zo mogelijk met een aanmelding als bewoner. Dit document zou bij de Doarpsomropper worden gevoegd en in elke brievenbus terecht komen. In de omliggende dorpen zo mogelijk met tussenkomst van dorpsbelangen en/of kerkelijke gemeente.

Patyna reageerde laat en pas na ons nadrukkelijk verzoek een keuze te maken. Verder gaan of er een streep door te zetten. Twee jaren van overleg was voor ons wel genoeg. Het resultaat is U nu bekend.

Hoe, wat verder?

Wij hebben goede hoop dat er een gezondheidscentrum, lees groepspraktijk, zal komen op de locatie van het oude dorpshuis. Berichten hierover zullen we uiteraard alleen in overleg met de huisartsen uitbrengen. Hierbij moet in acht worden genomen dat de huisartsenzorg in onze regio voor de toekomst niet als een vanzelfsprekendheid kan worden beschouwd!!  U mag reageren.

Namens Bestuur Dorpsbelang

Jan Luimstra, secretaris.

 

 

 

 

 

Zwemmen in de Zwette 

Snel nadat het verwijderen van de eerste zwemplek bij één der uitlopen van de zwette bij de trekskúte een feit was, hebben we contact gezocht met de dorpencoordinator, Erik Visser, met de bedoeling te onderzoeken of we elders een zwemplek zouden kunnen maken. Zonder alle details te benoemen moet worden vermeld dat ons bestuur, toen nog van een heel andere samenstelling dan nu, door de buurt wel op de hoogte was gesteld van de verwijdering. Maar niet van het moment waarop dit midden in het zwemseizoen ging plaatsvinden. Overigens was de plek bedoeld als vis- en uitzichtplek en niet als zwemplek, maar de jeugd zou geen jeugd zijn als ze het niet in bezit had genomen en ze veroorzaakten helaas nogal wat overlast in de buurt.

Erik wilde wel meedenken en gaf aan dat hij ook wel mogelijkheden zag van financiering voor dergelijke plannen. Dat het zoeken van oplossingen zorgvuldig moest was ons ook duidelijk. Immers het moet een veilige plek zijn en niet midden in een woonwijk in verband met te verwachten overlast. 

We kwamen uit op twee locaties. Achter het sportveld of bij de Trekskúte, aan het eind van de waterloop waar de aanlegplekken voor boten is. We hebben ouders en kinderen een brief geschreven over onze voornemens. Via school konden we adressen en namen krijgen, wat men slechts bij hoge uitzondering toestaat in verband met de privacy. Zo zijn er ongeveer 30 gezinnen aangeschreven. 

Met de dorpencoordinator en de wethouder hebben we beide locaties bezocht en bekeken. Daarbij hebben we ook eerder genoemde ouders en kinderen uitgenodigd met ons mee te gaan en mee te praten. Er kwamen ongeveer 6 dorpsbewoners , te weten twee ouders en enkele kinderen. Niet erg bemoedigend natuurlijk. De groep koos uiteindelijk voor de locatie Trekskúte. We vonden de andere locatie niet veilig, ook al zou hier dan ook een plas gecreëerd worden, afgeschermd van de Zwette. Bovendien, hier achter de sportvelden zou er geen enkele zicht zijn op wat de jeugd daar doet. De wethouder was het hier volledig mee eens en beloofde medewerking. 

Ons Bestuur wilde absoluut betrokkenheid van ouders en kinderen. Maak je een zwemlocatie dan moeten kinderen daar ook naar toe willen gaan en ouders moeten hun kinderen ook alleen toestaan op die plek te gaan zwemmen. Maak je een zwemlocatie met de nodige financiele kosten en ze gaan toch naar de blauwe bruggetjes dan heb je niets bereikt. 

Hierna hebben we een bijeenkomst belegd in het Zwettehûs en alle bij de kwestie betrokken dorpsgenoten uitgenodigd. Ook hier zijn maar enkele dorpsgenoten op af gekomen. Het waren er 6 of 7. Wel aanwezig in elk geval Ingrid Altenburg en Ype Bonnema. Maar met name uit de wijk Iisbaan/trekskúte nauwelijks belangstelling. Wij hebben de aanwezigen gevraagd een werkgroep te willen vormen. Dat hebben Ingrid en Ype opgepakt en ze hebben er enkele mensen bij gevonden. De werkgroep heeft o.a. bewoners van Trekskúte en Iisbaan bezocht en gevraagd hoe men dacht over een zwemplek aan het einde van de waterloop bij de Trekskúte. De werkgroep heeft ons haar eindrapportage gestuurd. Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan en hebben goed nagedacht. 

Nog even over die bijeenkomst, we hebben er vooraf ruime aandacht aan besteed o.a. op de Dorpswebsite en in de Doarpsomropper.

Ook de werkgroep zag geen heil in de locatie achter de sportvelden in verband met de veiligheid. Kinderen zouden toch in de verleiding kunnen komen in de Zwette te gaan zwemmen en in de bocht van de Zwette zou het uitzicht voor bootrecreanten en kinderen erg beperkt zijn. Ook zou er nauwelijks sprake zijn van enig toezicht. De gemeente SWF gaf aan geen toezicht te zullen houden en mag je dat van doarpsbelang of dorpsbewoners verwachten? Een hele verantwoordelijkheid die je dan ook blijvend moet waar maken. 

De locatie aan de Trekskúte bleek ook niet haalbaar. De wateroverstort betekent wellicht een risico en bewoners vreesden toch overlast. Er zijn ook bootaanleg plekken, maar de gemeente zag dit niet als een probleem. Enkele plekken zouden mogen wijken. Al met al concludeerde de werkgroep dat er te veel haken en ogen zijn.

Ons Bestuur is het eens met de uitkomsten en we beeindigen dan ook onze pogingen om een nieuwe zwemplek te realiseren. Dat is jammer, maar zonder voldoende draagvlak is het niet haalbaar. 

Wij hopen dat de kinderen zich wat netjes willen gedragen als ze zwemmen. Geen rommel achterlaten en rekening houden met de bewoners die aan de Zwette wonen. We doen ook een beroep op ouders om hun kinderen te instrueren en af en toe een kijkje te nemen. 

Het Bestuur

Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging van Scharnegoutum-Goenga, gehouden op donderdag, 28 maart 2019 in het Swettehûs te Scharnegoutum.

Aanwezig zijn bestuur en 16 dorpsgenoten. Het Bestuur bestaat uit Aukje Hofman, voorzitter, Jan Luimstra, secretaris, Frederik Boonstra, penningmeester, Piet IJssels en Peter Visch, algemeen lid. Er zijn helaas geen vertegenwoordigers van de politieke partijen, hoewel ze zijn uitgenodigd via de Griffie van de gemeente Súdwest Fryslân.

De voorzitter opent deze vergadering en heet alle aanwezigen welkom. We beginnen met koffie. Ze vraagt de aanwezigen of zij ook een agendapunt willen inbrengen. Dat blijkt niet het geval. Ook doet ze nog een oproep voor nieuwe bestuursleden.  De voorzitter meldt dat we bij de tweede koffie/thee ronde oranjekoek zullen presenteren met ons nieuwe logo waarbij ook naar het 100 jarig bestaan wordt verwezen.

Op de tafels liggen agenda en financiële jaarstukken. Aukje Hofman geeft aan dat agendapunt 2 aan het eind van de vergadering behandelt  wordt, dit uit praktische overwegingen.

Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken m.b.t. de jaarvergadering of anderszins die behandeling wenselijk  maken.

Notulen van de jaarvergadering van 8 maart 2018: Piet IJssels leest de notulen voor. Er zijn geen aanmerkingen van de leden zowel tekstueel of inhoudelijk. De notulen worden vastgesteld.

Jaarverslag 2018-2019: De secretaris leest ze voor. Wietske Zeilstra vraagt waarom het zo lang duurt voor de gewenste parkeervakken worden aangelegd op de Terp. Naar aanleiding van deze vraag licht de voorzitter toch agendapunt 2 al toe. Er zijn een aantal ontwikkelingen die ertoe leiden dat er vertraging ontstaat, ook ter zake de parkeerproblemen rond de Terp. Op de bestuurstafel liggen drie onderwerpen waarin samenhang is ontstaan. Het betreft de parkeersituatie rond de Terp, het plan van Patyna met betrekking tot de bouw van 16 zorgappartementen en de wens van de huisartsen in Scharnegoutum een groepspraktijk te vestigen.

Dit laatste is een nieuwe ontwikkeling die we nu op deze jaarvergadering voor het eerst bekend maken. Enkele aanwezigen vragen zich af waarom er tussen deze onderwerpen een samenhang bestaat. Voorzitter en secretaris vertellen hierna over de vergadering van het Bestuur met Patyna, de huisartsen en 3 gemeenteambtenaren waarin door één van de ambtenaren een aantal opmerkelijke uitspraken zijn gedaan. Zo is o.a. medegedeeld dat het laatste onderdeel van het bestemmingsplan wonen in Scharnegoutum, het zgn. fase 3 deel, niet door zal gaan. Dit zou verband houden met de hoofdtransport leidingen van het gas, maar ook met het in ontwikkeling genomen beleid van een nieuwe woonvisie van de gemeente SWF. Uitgangspunt daarin is dat er geen Uitbreiding, maar alleen nog Inbreiding in dorpen moet komen ten aanzien van woningbouw. Inbreiding wil zeggen alleen bouwen in de bebouwde kom van de dorpen waar ruimte aanwezig is of, na afbraak, nieuwbouw kan plaatsvinden.

Nu er een verzoek ligt om een groepspraktijk te vestigen is dan de vraag waar dit mogelijk is, of Patyna hierin wil/kan participeren en of het oude Elimgebouw dan een andere bestemming krijgt waarmee ook de parkeerproblematiek annex is.

Wijtze de Boer voegt nog toe dat het dorpshuis bestuur aanvankelijk moeite had met het aanleggen van een wandelpad langs het dorpshuis als verbinding van de Lege Dyk en de Terp naar school en kinderopvang. Er is onderzocht of er ten behoeve van de huisartsen aanbouw mogelijk zou zijn bij het dorpshuis om een groepspraktijk te vestigen. Inmiddels is gebleken dat de ruimte daarvoor rond het dorpshuis te beperkt is. Hij geeft aan dat het onderwerp wandelpad, als onderdeel van het oplossen van de parkeerproblematiek, daarmee nog niet van tafel is. Ook zijn er echter ook wel wat zorgen aangaande de parkeerruimte voor het dorpshuis wanneer school en kinderopvang vanaf de Lege Dyk bereikbaar wordt gemaakt. Piet IJssels gaat nog in op de woonvisie van de gemeente waarin ook de verwachtte krimp/vergrijzing een rol speelt, zo weet hij uit kringen van de PvdA. Albert Kingma toont zijn zorgen over zo`n nieuw beleid. Scharnegoutum is een levend dorp en verdient uitbreiding van woonruimte en hij wijst daarbij ook op de noodzaak van het instandhouding van de voorzieningen.

Ons bestuur onderschrijft de geuite zorgen en staat uiteraard ook voor de belangen van het dorp.Het is dan ook frustrerend dat ingezette plannen en oplossingen steeds vertraagd worden.

Financiële jaarstukken: De penningmeester licht de belans toe. De vermogenspositie is in 2018 verlaagd, welke daling feitelijk overeenkomt met de schenking die we gedaan hebben ten behoeve van de restauratie van de torenspits. Bij de exploitatie cijfers licht Frederik Boonstra toe dat de ledencontributies van 2018 zullen worden verantwoord in 2019. Eén en ander staat in relatie tot de incasso actie die het bestuur doet onder de leden van de Vereniging. Heel veel leden worden door ons bestuur aan huis bezocht om hen te vragen machtigingen af te geven. Het innen van de contributies is elk jaar een erg moeizaam gebeuren, wordt namens het bestuur uitgevoerd door jongeren tegen een kleine vergoeding, maar vaak zijn meerdere huisbezoeken nodig en is het resultaat daarna nog onbevredigend.

Albert Kingma verbaasd zich over ons besluit de contributies over 2017 te laten zitten wat hem wat een gemakkelijk besluit lijkt. De secretaris reageert hierop met de uitspraak dat we hiertoe hebben besloten om aan de leden een extra argument te ontlokken te willen gaan machtigen. Het is ook wel een wat ongemakkelijk besluit geweest. Joop van Kats geeft het advies via de Doarpsomropper en Website de leden nog eens op te roepen hun contributies te betalen en/of te machtigen en daarbij ook nog eens nadrukkelijk de betaalrekening van de Vereniging te noemen. Het Bestuur neemt dit advies ter harte.

Hierna licht de penningmeester toe dat kascontrole heeft plaatsgevonden door de heer Gerard Spoelstra. Deze heeft de jaarcijfers goedgekeurd en enkele adviezen gegeven die de penningmeester met dank heeft aangenomen en ook zal opvolgen. Zo zullen bv. nog niet ontvangen gelden in het verantwoordingsjaar op de balans worden verantwoord als nog te ontvangen baten.

De voorzitter stelt voor de jaarstukken en de uitkomsten van de kascontrole vast te stellen en de penningmeester decharge te verlenen. Aldus wordt besloten.

Glasvezelaanleg:

Peter Visch licht de situatie rond aanleg glasvezel toe. Het gaat om het verkrijgen van snel internet in Fryslân. In beginsel gaat het bij het Provinciebestuur vooral om de toegang in de slecht rendabele gebieden. Snel internet is echter in belang van bedrijven en gezinnen met het oog op  toekomstige behoeften. In Scharnegoutum is het gebruik nog via de kabel en op sommige plekken is het erg traag. De Fryske  Mienskip op glas, DFMopglas.nl , streeft er naar om waar mogelijk de aanleg van glasvezelleidingen te gaan koppelen aan al bestaande leidingnetwerken. De gemeente SWF loopt achter in dit traject.

Bij voldoende belangstelling wil DFM Scharnegoutum wellicht naar voren halen in dit traject. Die belangstelling is nog niet gebleken. Joop van Kats wijst op door hem aangedragen informatie die helaas niet werd gepropageerd via de plaatselijke media. Een gemiste kans. Kabel Noord heeft de gunning verkregen voor de glasvezelbekabeling en DFM wil daarin samen optrekken. Nu zal het duurder zijn als Scharnegoutum wil meedoen. Het Bestuur zegt toe extra aandacht aan het onderwerp te zullen geven. We zullen erover berichten in onze mediakanalen.

De voorzitter vraagt nog om suggesties vanuit de zaal. Joop van kats vraagt naar een andere begrotingsmethodiek. Albert Kingma gaat nog in op de betekenis die de geledingen van dorpsbelang hebben voor de dorpsgemeenschap. De secretaris berichtte er ook over in het jaarverslag. Er is veel energie in het dorp wat blijkt uit de inspanningen van dorpsbelang en al haar geledingen. Dit nog eens onder de aandacht brengen zal de betrokkenheid in het dorp kunnen verhogen. De geledingen van doarpsbelang zijn: de Natuerstifting de Flearen/Oer`t Lange Rek, de 4 mei commissie, werkgroep St. Nicolaas, Graach Dien en de Mediagroep.

Rondvraag

Piebe Wester noemt nog het 100 jarig bestaan. Waarom niet meer aandacht? De secretaris reageert en geeft aan dat het 100 jarig bestaan in 2018 ons niet bekend was maar bleek bij het doorspitten van het archief. Ook hebben we ons gerealiseerd dat de financiën, die al aardig zijn gedaald door een tweetal schenkingen,  beter besteed kunnen worden dan aan een eeuwfeest. De belangstelling in het dorp voor de Vereniging is ook tanende, dus wat wil je dan als bestuur. Albert Kingma ziet in het 100 jarig bestaan weer een mooie gelegenheid de Vereniging te promoten bij de inwoners. Het bestuur is echter best wel druk met een aantal zaken en een eeuwfeest zou ook veel aandacht vragen.

Het bestuur zal op andere wijze het belang van de Vereniging en zijn geledingen nog weer eens onder de aandacht van de dorpsbewoners  brengen, waarbij we gebruik kunnen maken van de kanalen van de Mediagroep.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om in het kader van het 100 jarig bestaan, onder het genot van een drankje, nog even na te praten in de bar.

 

De secretaris,
Jan Luimstra

 

 

 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto 25-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-brug-04.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 1089 gasten en geen leden online