Doarpsbelang
31-slager.jpg

In Scharnegoutum bouwt men niet voor leegstand.

Aanleiding

Het  gesprek met wethouder Mark de Man en ambtenaar Sjoerd Brandsma waarin  is afgesproken dat Dorpsbelang met een nadere onderbouwing van zijn wensen zal komen.

Inleiding, onze visie over wonen anno 2020

De kop boven deze tekst geeft al aan waar deze notitie over gaat. Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea wil graag 30 nieuwe woningen, te realiseren  op de plek die de voormalige gemeente Wymbritseradiel  aanwees in het Bestemmingsplan Wonen Scharnegoutum Langaerd/Zwette. Hier werden in twee fasen ruim 60 woningen gebouwd. De bewoners van de eerste particulier gebouwde woningen  in fase 1 van dit plan vestigden zich hier in 2003, de laatsten van fase 2 in 2008. De 3e fase die 5 jaar later zou aanvangen, eveneens bedoeld voor 30 woningen, is in verband met gewijzigde inzichten over toekomstige woonbehoeften in Fryslân, niet meer tot ontwikkeling gekomen. De Gemeente Wymbritseradiel  wijzigde het bestemmingsplan vervolgens in 2009 in Bestemming Groen.

Er is al een aantal jaren sprake van een behoorlijke vraag naar woonruimte in het dorp, met name bij jonge starters op de woningmarkt en bij ouderen die op zoek zijn naar een levensloopbestendige woning. Deze vragen bereiken ons niet alleen uit Scharnegoutum, maar ook uit omliggende kleinere dorpen. Scharnegoutum zit voor woningzoekenden echter al zo`n 10 jaar op slot en wij zien veel potentiële bewoners naar Sneek of elders verdwijnen.

Ook in het behouden van het voorzieningenniveau van het dorp zien wij aanleiding te pleiten voor woningbouw.

Karakteristieken van Scharnegoutum

Het dorp heeft volgens tellingen in 2017 1660  inwoners, maar inmiddels rond de 1700. Scharnegoutum ligt ingesloten tussen de provinciale Leeuwarderstraatweg en de spoorlijn die Sneek en Leeuwarden met elkaar verbindt, waardoor een behoorlijk compacte bebouwing is ontstaan. Een zogenaamde inbreiding van woningbouw is hierdoor praktisch onmogelijk geworden. De 3e fase van het plan Langaerd/Zwette, is onbebouwd gebleven, ligt aan de rand, maar wel binnen de schil van het dorp. In onze optiek kan deze locatie daarom, hoewel beleidsmatig wellicht anders gedefinieerd, als inbreiding worden gezien. Aantasting van buiten het dorp liggende openbare groene ruimte is daardoor niet aan de orde. De voor de 1e en 2e fase aangelegde, geasfalteerde, noodweg langs het spoor is nog aanwezig en kan zorgen voor bouwverkeer dat niet door het dorp behoeft te gaan.

Scharnegoutum heeft een goed niveau van voorzieningen.
Er is een kerkelijke gemeenschap die met de inzet van gemeenteleden veel nevenactiviteiten ontplooit, waaronder de vrijwillige hulporganisatie Graach Dien en met derden het Putsjekafee,een Multi Functionele Accommodatie (MFA), genaamd het swettehûs, waar de basisschool, een 24 uurs kinderopvanginstelling, het dorpshuis en medische accomodaties zijn gehuisvest. Er zijn drie sportvelden en een sporthal met naastgelegen tennisbaan. De voetbal- en kaatsvereniging hebben een kantine bij de sportvelden en de sporthal voor de volleybal-, tennis- en gymnastiekvereniging. Ook de kinderen van de basisschool maken gebruik van deze sporthal.

Het dorp heeft een Poiesz Supermarkt, onlangs nog gemoderniseerd, een warme bakker, een bloemenwinkel, kaaswinkel, een makelaardij en een kapsalon, terwijl de rijdende slager  een vaste stek inneemt en de vishandelaar wekelijks door het dorp rijdt.

Er zijn plm. 60 ondernemers actief in Scharnegoutum, variërend van eenmansbedrijfjes tot en met een 10 tal bedrijven met 5 tot 10 en enkele nog meer werknemers. De laatste jaren zijn er o.a. nog twee B&B`s ontstaan, een tweede kapsalon, enkele nagelstudio`s en een schoonheidssalon. We zien het aantal eenmansbedrijfjes in het dorp groeien.

Het verenigingsleven telt 7 sportverenigingen en in de sociale en culturele sector zijn er 3 biljartclubs, een damclub, een jeux de boule club, die in de winterperiode koersbalt in het dorpshuis, twee koren,   muziekvereniging Excelsior , de Vrouwenvereniging Passage, die sinds het opheffen van de zustervereniging in Sneek, ook leden uit Sneek heeft en Speeltuinvereniging Boartersnocht.  Het dorpshuis is voor de verenigingen, maar ook voor  tal van andere activiteiten in Scharnegoutum daarbuiten, overdag vaak en `s avonds geheel bezet. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ongeveer 70 vrijwilligers die het dorpshuis telt.

Scharnegoutum is een groenrijk, levendig dorp met goede voorzieningen op slechts 3 kilometer van Sneek. Voor fietsers is er een goede en veilige verbinding. Al deze elementen vormen naar onze mening aanleiding voor de grote animo in ons dorp te blijven of komen wonen.

De Stifting Natuergebiet de Flearen/Oer`t Lange Rek heeft het beheer over twee kleinschalige natuurgebieden bij het dorp die goed bezocht worden. In totaal gaat het om ongeveer 8 HA waarvan  gebied de Flearen aan de noordzijde en It Lange Rek aan de zuidzijde van het dorp. De Stichting heeft 35 vrijwilligers en samen doen zij het beheer, het onderhoudswerk en is er een jaarlijkse educatief programma met de basisschool. Onderdeel daarvan is dat alle schoolkinderen het veld ingaan, het zgn. ontdekpad waar ze allerlei activiteiten ontplooien.

Wonen

Wij ontvangen regelmatig vragen van jonge dorpsgenoten, maar ook jongeren uit omliggende dorpen om hier te kunnen blijven of komen wonen. Enkele jaren hielden wij in het kader van nog te verwachten woningbouw een lijst van woningzoekenden bij. Op deze lijst waren gemiddeld 5 tot 8 aanvragers ingeschreven, die echter al snel weer van de lijst werden gehaald nadat zij elders woonruimte betrokken. Aangezien geen zicht meer was op ontwikkelingen tot woningbouw zijn wij daarmee gestopt.

Jongeren vertrekken vaak ook stilletjes uit het dorp zoals deze week nog bleek. Een man van omstreeks 35 jaar vertelde dat hij Woningcooperatie Elkien herhaaldelijk verzocht zijn huurwoning aan de Fritsmastrjitte te renoveren, bood vervolgens aan deze te kopen, maar ontving geen positieve reacties. Daarna heeft hij de huur opgezegd en een woning gekocht in Wieuwerd.

Makelaar Atsma, alhier gevestigd, bevestigt dat er grote vraag is naar woonruimte bij jonge stelletjes. Er is echter al vele jaren geen nieuwbouw beschikbaar en bestaande, te koop aangeboden gezinswoningen zijn doorgaans royaal en daardoor te duur voor de doelgroep. Voor ouderen beschikt het dorp  slechts over een klein aantal levensloopbestendige woningen  waarin tot nu toe geen doorstroming ontstaat. De makelaar moet dus nee verkopen. Hij laat ons weten geen namenlijst van gegadigden te kunnen (en mogen) overleggen, maar gevraagd naar een nadere toelichting bevestigt hij het hier geschetste beeld. Na ongeveer 10 contacten met mensen uit deze doelgroep komt men niet meer bij hem met deze vragen.

Bestaande, te koop aangeboden woningen, wisselen in Scharnegoutum snel van eigenaar, uitgezonderd perioden van economische crises, waarin de verkoop stagneert. De tijd dat woningen zonder inschakeling van een makelaar werden verkocht ligt niet vele jaren achter ons. Gebruikelijk was dat woningzoekenden snel bij verkopers op de stoep moesten staan, wilden zij nog succes hebben.

De Vereniging van dorpsbelang bestaat inmiddels 100 jaar .  In deze tijdspanne ontwikkelde het dorp zich van een kleine kern van enkele elkaar kruisende straten tot een compact dorp waarin bij  gepleegde nieuwbouw, deze steeds snel is volgestroomd. Dat geldt ook voor de jongste wijk Langaerd/Zwette, waar gebouwd werd in de jaren 2003 tot en met 2008.
Inmiddels zien we dat te koop aangeboden woningen gemiddeld binnen enkele weken worden verkocht, vaak tegen koopsommen boven de vraagprijs. Gelet voorgaande zijn wij overtuigd dat in Scharnegoutum geen leegstand zal ontstaan als er nog gebouwd gaat worden.

Gewenste woningtypen

Gelet de doelgroep is het van belang een aantal starters woningen te bouwen die geringer van omvang zijn dan een gemiddelde gezinswoning en hierdoor betaalbaar voor deze jongeren. Geschikt voor stellen die wanneer het gezin groeit  op zoek zullen gaan naar andere, ruimere huisvesting. Ze maken dan plaats voor nieuwe starters op de woningmarkt en hiermee zal de doorstroming kunnen worden bevorderd. Het dorp kan op deze wijze voor langere termijn steeds nieuwe kansen bieden aan deze doelgroep.

Een zelfde beeld hebben wij voor ogen bij woningtypen die voldoen aan de wensen van ouderen wiens gezondheid minder wordt waardoor o.a. traplopen bemoeilijkt wordt. Zij zoeken naar woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Wanneer de zorgvraag toeneemt en deze woonvorm niet meer volstaat zal deze doelgroep verzorging behoeven in zorgcentra. Ook hier kan de doorstroming kansen bieden voor opeenvolgende generaties. Wij denken dat een dergelijke aanpak, zeker in dorpen, wenselijk is.

Een bijzondere ontwikkeling

Een geheel andere ontwikkeling van maatschappelijke betekenis is de wens van de twee in Scharnegoutum actieve huisartsen om in Scharnegoutum een gezondheidscentrum c.q. groepspraktijk te vestigen. Ook zij lieten daarbij hun oog vallen op de locatie Langaerd/Zwette  vanwege de beschikbare ruimte, bereikbaarheid en de aangename omgeving. Graag lichten wij dit nader toe.

Voornemens huisartsen

Onze huisartsen, de heren Jansen en Hornstra, hebben wekelijks op  twee dagen spreekuur in het Swettehûs. Hun praktijken zijn gevestigd in resp. Bozum en Sijbrandaburen. Zij bedienen een behoorlijke regio noordelijk van Sneek. Beide heren naderen de pensioenleeftijd en zijn op zoek naar opvolgers. Ze denken dat zij hun praktijken in deze dorpen niet zullen kunnen overdragen, omdat  de nieuwe generatie artsen, in meerderheid vrouwen, geen eigen praktijk wensen maar deelname in een groepspraktijk, vaak ook op deeltijd basis. Het plan voor een Gezondheidscentrum willen de artsen  met de al aanwezige overname kandidaten verder uitwerken. Aangezien de locatie Langaerd/Zwette nog geen optie is hebben ze ook nagedacht over de plek van het oude dorpshuis Elim dat al geruime tijd leeg staat. Daarover konden zij echter geen overeenstemming bereiken zodat de activiteiten vooralsnog het Swettehûs worden voortgezet.

Wij vrezen dat, wanneer deze voornemens niet kunnen worden verwezenlijkt, een reëel risico kan ontstaan dat onze regio zonder huisartsenzorg kan komen te zitten.

Behoud voorzieningen

Bijzondere aandacht verdient basisschool Op`e Hichte. De school telt nu 140 leerlingen, waarvan een klein aantal uit omliggende dorpen. Dit laatste  is naar alle waarschijnlijkheid gerelateerd aan de aanwezigheid van de 24 uurs kinderopvang in het Swettehûs. School en kinderopvang zijn naast elkaar gehuisvest, zijn onderling verbonden en maken beide gebruik van een speelzaal in het gebouw. Het aantal leerlingen van de basisschool is in de loop der jaren teruggelopen van 200 tot 140. Enkele schoollokalen zijn inmiddels niet meer volledig in gebruik. De schoolleiding bevestigt dat er capaciteit is voor meer leerlingen. De bouw van extra woningen in het dorp kan hierin bijdragen.

Het lijkt ons evident dat het behouden van het voorzieningenniveau in het dorp gebaat is bij een toename van het aantal woningen, ook al zal dit van bescheiden omvang zijn. Ook het bevorderen van meer doorstroom mogelijkheden komt het dorp ten goede en zal krimp van het aantal inwoners tegen gaan of zelfs kunnen voorkomen.

Afrondend

In het document Strategie SWF toekomstbestendige uitbreiding op niveau kernen geeft U aan dat U een initiatief wilt faciliteren als er een overtuigende, concrete en aantoonbare behoefte is. (pag. 15.4.3.3) 

Wij verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders daarom de door ons gevraagde woningbouw in Scharnegoutum op genoemde locatie  te willen faciliteren en zijn bijzonder verheugd over de door wethouder de Man gedane toezegging dat U dit met de Provincie wilt gaan bespreken, mits wij een degelijke en concrete onderbouwing van onze wensen kunnen aandragen. We menen met deze notitie aan dit verzoek te hebben voldaan en wachten Uw berichten met veel belangstelling tegemoet.

Het Bestuur van de Vereniging van dorpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea

 

Jan Luimstra

 

 

Bestuursvergadering 5 maart 2020

Er is weinig aan nieuwe ontwikkeling te vermelden.

Gesprekken gemeente: 

Erik Visser zorgt voor een uitnodiging met ambtenaren ter zake Elim om onze ideeen voor te leggen.
In het kort is dat: zijde Achterbuorren behouden en renoveren en zijde Alddyk slopen. Plan maken voor de invulling aldaar, passend in het straatbeeld. Belijning trottoir stroomlijnen, ten behoeve van het verkeer. Liefst zien we daar ook een wethouder bij aanwezig.
Inmiddels heeft de CDA fractie vragen gesteld aan het College en staat met ons in contact.

Piet en Jan doen verslag van het gesprek met wethouder M. de Man ter zake onze woningbouw wensen. Goed gesprek, College bereid de kwestie woningbouw met de Provincie te bespreken. Er moet door ons wel een goed onderbouwd verhaal onder worden gezet. Afgesproken is dat wij dat zullen aanleveren. Jan heeft de indruk dat we een "gunfactor" hebben bij het College. De artikelen in de LC en NRC hebben 

De secretaris.

Verslag Bestuursvergadering Dorpsbelang gehouden op donderdag, 16 januari 2020

Allen aanwezig.

Na opening vaststellen agenda: Toevoegen ANBI status, voorstelling Skaad.

Mededelingen:  Jan deelt mee dat er in de raads- en commissie stukken van de gemeente SWF  tot dusverre geen onderwerpen waren die voor Scharnegoutum van belang zijn. We volgen dit op de voet.

Verslag bestuursvergadering  17 oktober 2019 akkoord.

Verslag extra ledenvergadering inzake de projecten in het kader van de Ondernemerssubsidies ook akkoord. Gelden zijn inmiddels binnen. Een mooi bedrag van de rond de € 20.000,- en er komt nog een aanvulling.

Actielijst: Frederik verwacht komende week bericht terzake inning, via lijstwerk, van de ledengelden 2019. Zullen voor eind januari binnen zijn. Glasvezel, Peter zal navraag doen wanneer we een bijeenkomst in het dorp mogen verwachten. Parkeerplekken de Terp, zijn inmiddels aangelegd. Ziet er goed uit. Plek voor 12 of 13 auto`s.

Stand van zaken: Ligplaatsen boten 2019 zijn allemaal betaald. Frederik zal de jaarstukken   doarpsbelang over 2019 opmaken zodra ook de ledengelden zijn ontvangen.

Gesprekken gemeenteambtenaren:  We gaan gesprekken aan over twee onderwerpen, nl. Elim gebouw en Fase 3 woonbestemmingsplan. Deze worden met verschillende ambtenaren besproken. Erik Visser zal erbij zijn.  Jan bereid het voor. (Opm. secretaris, naar aanleiding van zijn artikel in de LC met betrekking tot de woningbouw in dorpen heeft een journalist van de N.R.C aangekondigd hierover ook te zullen schrijven en daarbij de Gemeente SWF en Scharnegoutum als uitgangspunt te nemen. Piet heeft inmiddels met hem een ronde gemaakt in ons dorp en in Sneek.

Subsidie projecten:  M.b.t de uitwerking zijn al enkele stappen gezet en Jan zal dit verder oppakken. We zullen m.b.t. het bloemenproject Lege Dyk twee ondernemers in ons dorp benaderen.  Lukt dit niet dan vragen we info via de Gemeente of de Ondernemers/Middenstandsvereniging in Sneek. Een goede partij is nl. moeilijk te vinden. Inzake het bewegwijzeringsplan industrieterreinen zal Jan dit  met Interlinie Sneek verder uitwerken. Is inmiddels gebeurd en we ontvangen één dezer dagen de definitieve ontwerpen en een offerte. Jan heeft de kwestie, schuiven met gelden bij onder- en boven facturering van de projecten, aangekaart bij het Fonds.

Met Erik Visser bespreken we nog de overige bewegwijzering in het dorp (Secr: alleen nog bij sporthal Wardy) Eerder werd toegezegd dat de gemeente dit oplost.

Geledingen:  De 4 mei commissie zal de ontvangen subsidie van € 2000,- geheel nodig hebben voor  plannen in het kader van 75 jaar vrijheid. We stemmen hiermee in. Verder geen bijzonderheden.

Rondvraag: Gelet de tijd schuiven we dit onderwerp door.

Volgende vergadering: Bestuur donderdag, 5 maart 2020. Jaarvergadering op 2 april 2020, aanvang kwart voor acht. De jaarvergadering zullen we weer in Omropper en op website aankondigen.

De secretaris.

Informatie voor de blog november 2019

Bij de mededelingen komt het seminar van het Ondernemersfonds ter sprake. Jan heeft dit seminar inmiddels bezocht. Er waren ruim 50 aanwezigen uit kringen van Ondernemersverenigingen en Dorpsbelangen uit de gemeente SWF.

Verslag bestuursvergadering 2 september 2019 Jan zal in de Omropper en op de website nog melden dat er dorpsvlaggen kunnen worden aangevraagd. Ook zullen we op dezelfde wijze booteigenaren vragen of er belangstelling is voor een afmeersteiger bij het laatste blauwe bruggetje.

Actielijst Geart heeft toegezegd in het voorjaar van Verslag overleg Bestuur Doarpsbelang Skearnegoutum-Loenga , gehouden op donderdag, 17 oktober 2020 met een voorstel te komen inzake een historische route in en rondom het dorp. Hij heeft al een beeld omtrent enkele interessante gebouwen/woningen met een historisch tintje en maakt ook al foto`s. Hij is echter nog niet helemaal klaar. Met betrekking tot de boeken over Scharnegoutum die inmiddels in het Martenshûske zijn ondergebracht wordt het idee omarmd deze nog eens aan te bieden in 2020 in het kader van 75 jaar vrijheid. Er zal vast een geschikt moment zijn in het dorpshuis.

In de volgende vergadering bespreken we wat te doen met het voorstel van Geart. Hier een informatie folder over samenstellen? Kan ook op andere manieren onder de aandacht worden gebracht. Misschien combineren met de toeristenfolder? Deze is aan een 2e uitgifte toe en de voorraad is verbruikt.

Er is na de bespreking met wethouder Stella van Gent nog steeds geen nader bericht van Erik Visser/Leon Slootjes inzake het verkeersplan. Aukje vraagt de secretaris toch een verslag te maken over dit contact met de wethouder. Erik heeft dit wel toegezegd, maar nog niets aangeboden. Jan heeft dit verslag inmiddels gemaakt evenals een verslag over de ontmoeting met burgemeester Jannewietske de Vries. Deze verslagen worden nog opgenomen in onze blog. Beide gesprekken waren erg nuttig en de bestuurders spraken waardering uit over onze activiteiten in het dorp.

Tijdens de wandeling  met burgemeester Jannewietske de Vries heeft Erik tegenover secretaris gemeld dat we binnen kort een uitnodiging zullen krijgen voor overleg met Leon en hem. Leon legt de laatste hand aan het plan voor de Terp.

De weg Scharnegoutum-IJsbrechtum werd inmiddels geasfalteerd incl. grasbeton tot aan de splitsing
Ivige Leane. Hier ligt de grens met IJsbrechtum. We zullen even met dorpsbelang IJsbrechtum contact zoeken omdat het ons wenselijk lijkt dat ook voorbij de Ivige Leane het wegdek wordt aangepakt.

Stand van Zaken  Financien ligplaatsen zijn op orde. Alle liggelden 2019 inmiddels ontvangen. De ledencontributies over 2019 zullen in december door de bank geboekt kunnen worden nadat de penningmeester de daarvoor geldende incassolijst heeft bijgewerkt.

De Sint wordt ingehaald op 23 november a.s. We gaan mee in de aanpak waarbij de ontvangst van de Sint gepland staat op het pleintje voor de Martenskerk (met shuttle bus) En met zwarte pieten!

Jan zoekt uit of we een bijzondere ledenvergadering moeten uitschrijven voor het aanvragen subsidies Ondernemersfonds of dat dit ook kan via berichtgeving in de Omropper/Website. De leden moeten nl. instemmen.(opmerking secretaris: er moet toch een bijzondere ledenvergadering plaatsvinden) Als dit nodig is wordt dat op donderdag, 28 november 2019. Jan denkt de aanvragen rond te zullen hebben voor deze datum.

Volgende bestuursvergadering donderdag, 16 januari 2020.

De secretaris.

 

 

 

 

 

In de vorige Dorpsomropper gaf de heer Machiel Tolsma, manager van Patyna, een korte verklaring betreffende het niet doorzetten van het plan voor de zorgappartementen op de locatie van het oude Elim.

Lang, maar zonder resultaat, heeft dorpsbelang gewerkt aan meer zorg in Scharnegoutum. We willen dat verantwoorden.

Uit de verklaring van Patyna valt op te maken dat zij de stekker uit haar plannen trok vanwege onvoldoende steun vanuit de dorpsgemeenschap en meer specifiek de op de inloopavond gemaakte opmerkingen over de parkeer- en verkeersproblemen en geluiden dat er mogelijk tegen het plan geprocedeerd zou worden. Dit is o.i. niet de volledige overweging tot dit besluit.

Wij bevestigen dat er vanuit het dorp bijna geen reacties zijn gekomen in de periode van overleg over het plan. Dat vonden we spijtig. Op de inloopavond werd het gepresenteerde plan, middels een virtuele rondleiding om en in het gebouw, getoond en ook gewaardeerd. Dat er gewezen werd op de parkeer- en verkeerssituatie viel te verwachten maar de indrukken die dat achter liet bij de mensen van Patyna vonden wij overtrokken, wat we hen ook hebben laten weten. De suggestie over mogelijke bezwaren hebben we goeddeels kunnen wegnemen en ook daarover hebben we Patyna geïnformeerd.

Wat zijn nu de meest belangrijke momenten in de voorbereidingen geweest over bijna twee jaar?

Patyna vroeg onze medewerking bij een concreet plan, nl het bouwen van 16 zorgappartementen  op genoemde locatie. Zij verklaarde dat uit marktonderzoek was komen vast te staan dat hiervoor voldoende belangstelling zou zijn in de regio, nl. Scharnegoutum en omliggende dorpen.  Ons bestuur vond  het een positieve ontwikkeling om twee redenen, nl. 1. een nieuwe functie voor het oude dorpshuis dat al lange tijd leeg staat en 2. de mogelijkheid voor oudere dorpsgenoten die zorg behoeven, om langer in het dorp te wonen. Vaak zijn er signalen dat mensen het betreuren het dorp te moeten verlaten om elders zorg te ontvangen.

In de 1e fase is overleg gevoerd met omwonenden, vertegenwoordigers van de PKN kerk en   hulporganisatie Graach Dien. Er zijn twee bijeenkomsten gehouden in het Swettehûs. Een apart overleg was er met de kerkelijke gemeente over de wens van Patyna een open verbinding te maken tussen het nieuwe Zorgcomplex en het Martenshûske. Dit om verbinding van de nieuwe inwoners met vrijwilligers uit de dorpsgemeenschap te bevorderen en een gemeenschapsruimte te hebben. Deze wens werd door de PKN kerk niet gehonoreerd omdat het Martenshûske is bedoeld voor kerkelijke activiteiten en er bij verdere openstelling ook personele bezetting zou moeten komen. Alle besprekingen verliepen overigens op een positieve wijze.

In de 2e fase heeft Patyna een schets gepresenteerd van de buitenzijde gebouw. Inmiddels was gekozen voor nieuwbouw, dus eerst sloop. Patyna was al akkoord gegaan met door ons ingebrachte wensen, nl. behoud van het karakter van het beschermd dorpsgezicht met name aan de Achterbuorren,  het realiseren van enkele meerpersoons appartementen en het uitsluiten van bewoners met drugsgerelateerde problemen . We hadden aangegeven geen herhaling te willen van een ontwikkeling zoals die zich heeft voorgedaan bij het wooncentrum voor ouderen aan de Prof. Fritsmastraat. Een ontwikkeling waarbij al in een vroeg stadium duidelijk werd dat niet aan het gestelde doel zou worden voldaan, nl. een woonplek voor ouderen uit het dorp.

Even samengevat: Het zorg appartementencomplex zal bestaan uit zelfstandige woonappartementen op basis van huur voor mensen met een lichte zorgbehoefte, waarbij de zorgcomponent uitsluitend door Patyna zal worden geleverd. In het complex zal, nu dit niet in het Martenshûske kan, een gemeenschappelijke ruimte worden gerealiseerd, zo mogelijk een patio, en er zal meerdere dagen per week een verpleegkundige aanwezig zijn voor ondersteuning van de bewoners. Patyna zal de gewenste zorg leveren dan wel bemiddelen en desgewenst inkopen voor de bewoners. De verpleegkundige is hierin de schakel.

In de 3e fae gaf Patyna architecten opdracht bouwtekeningen te vervaardigen.
Tijdens het  proces waren er, soms lange tijd, perioden van stilte van de zijde van Patyna en ontvingen wij geen berichten over de voortgang. Voor ons aanleiding  contact met Patyna te zoeken waarin we ook ons ongenoegen daarover toonden. Steeds leidde dit tot het weer op gang komen van besprekingen . We hebben kennis genomen van alle tekeningen zowel de buiten- als de binnenkant. Er is sprake van een enkele bouwlaag aan de zijde van de Achterbuorren en een dubbele aan die van de Alddijk. De appartementen variëren qua vloeroppervlak van plm. 50 vierkante meter voor de kleinere en tot rond de 70 van de grotere appartementen. Het gebouw voorziet in een gemeenschappelijke ruimte en een patio, gedeeltelijk in de open lucht. De loopgangen  zijn misschien krap bemeten, maar er zijn cirkelvormige passeer mogelijkheden om dit te ondervangen. Het geheel straalt nog de contouren van Elim uit.

Op de inloopavond in het Swettehûs zijn er plm 70 bezoekers, een mooi aantal.

In het eerstvolgende overleg na de inloopavond met Patyna, spraken de managers hun twijfels uit over het doorzetten van de plannen. Gerefereerd werd aan de uitkomsten van de inloopavond die zij niet positief vonden. Verder bleek dat er nu ook twijfels waren gerezen over  voldoende belangstelling uit de regio. De heerTolsma verwoordde het aldus: ”willen mensen die uit dorpen komen, een tuin gewend zijn en een leuk uitzicht op een aardige buurt, wel komen wonen op deze plek, waar dit ontbreekt?”

Toch werd in dit overleg in april 2019 afgesproken met de plannen verder te gaan door nu te focussen op de feitelijke doelgroep. Afgesproken werd dat Patyna hiertoe een brief opstelt met daarin ook de huurprijzen van alle afzonderlijke appartementen . Ons bestuur zegde toe de communicatie daarvan te verzorgen, zowel in Scharnegoutum als omliggende dorpen waarbij we contacten zullen leggen met de Verenigingen van Dorpsbelangen aldaar en de Kerkelijke Gemeenschappen met het verzoek om ondersteuning.

In het overleg met Patyna hadden we al  aangegeven dat het geen verwondering zou mogen wekken dat tijdens de inloopavond maar 1 aanwezige kenbaar maakte in het nieuwe complex te willen gaan wonen. Er was immers nog geen informatie over de huurprijzen.

Van Patyna ontvingen wij vervolgens de berekende huren, waaruit bleek dat plm. 40% van de appartementen bereikbaar zou zijn voor mensen met een klein inkomen, nl. een huur waarbij men in aanmerking zou kunnen komen voor huursubsidie. De huurprijs van de overige plm. 60% moet door de bewoners uit eigen middelen  worden voldaan omdat op deze hogere huurprijzen geen huursubsidie van toepassing is. Wij hebben, na aanzetten van de heer Tolsma,een volledig document  geschreven met alle noodzakelijke informatie, waaronder de huurprijzen, en het verzoek daarop te reageren, zo mogelijk met een aanmelding als bewoner. Dit document zou bij de Doarpsomropper worden gevoegd en in elke brievenbus terecht komen. In de omliggende dorpen zo mogelijk met tussenkomst van dorpsbelangen en/of kerkelijke gemeente.

Patyna reageerde laat en pas na ons nadrukkelijk verzoek een keuze te maken. Verder gaan of er een streep door te zetten. Twee jaren van overleg was voor ons wel genoeg. Het resultaat is U nu bekend.

Hoe, wat verder?

Wij hebben goede hoop dat er een gezondheidscentrum, lees groepspraktijk, zal komen op de locatie van het oude dorpshuis. Berichten hierover zullen we uiteraard alleen in overleg met de huisartsen uitbrengen. Hierbij moet in acht worden genomen dat de huisartsenzorg in onze regio voor de toekomst niet als een vanzelfsprekendheid kan worden beschouwd!!  U mag reageren.

Namens Bestuur Dorpsbelang

Jan Luimstra, secretaris.

 

 

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-11.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 372 gasten en geen leden online