Blog doarpsbelang
07-sponsors15.jpg

Het bestuur vergaderde inmiddels twee maal met behulp van een video verbinding.

We kunnen U hierover het navolgende vermelden:

- Er zijn geen reacties ontvangen m.b.t. de oproep digitaal te reageren op de jaarstukken 2019, er zijn geen op-of aanmerkingen ontvangen, geen vragen ten aanzien van ons werk in 2019 en er zijn geen financiele stukken door leden opgevraagd bij de penningmeester. Dit leidt ertoe dat wij, uitgaande van democratische uitgangspunten, er van uitgaan dat de leden instemmen met al hetgeen het bestuur in 2019 heeft ondernomen. De penningmeester hebben we daarom, zoals het officieel heet decharge verleent voor zijn werkzaamheden over 2019. Dit betekent dat we het jaar 2019 afsluiten.

-Op ons verzoek aan de leden, ook digitaal, hun mening te geven over de projecten en uitgaven van de subsidies van het Ondernemersfonds SWF, hebben 26 leden gereageerd. Allen waren zij positief. Er werden ook vaak complimenten gegeven, wat we natuurlijk erg waarderen. 1 lid had enige kanttekeningen t.a.v. de uitgegeven middelen, maar voegde er aan toe ook niet helemaal op de hoogte te zijn. Dit aantal reacties is voor ons voldoende om verantwoordelijkheid te kunnen afleggen tegenover het Bestuur van het Ondernemersfonds. 26 reacties dat zijn er beduidend meer dan het aantal leden dat doorgaans onze jaarvergaderingen bezoekt.

-Inmiddels is ook het project bewegwijzeringsborden bij de industrieterreinen afgerond. Wij hopen dat de ondernemers dit initiatief kunnen waarderen. Bij de Trekdyk staat bij de twee toegangswegen een bord, bij de Oergongsdyk 1. Het heeft abnormaal veel moeite gekost bij de gemeente een vergunning te verkrijgen. Bij de brug mochten we geen bord plaatsen, de overige moesten, op aandringen van de welstandcommissie (ook wel commissie hûs en hiem genoemd) kleiner uitgevoerd dan we hadden aangevraagd. Kortom, een erg lastige klus, met veel mitsen en maren bij de gemeente. In het belang van onze ondernemers hebben we stug doorgezet.

Een aantal inwoners heeft ons ideeen voorgelegd ten bate van dorp en mienskip. Dat waarderen we en zullen er in de volgende bestuursvergadering uitvoerig bij stil staan. Nu al kort besproken maar de uitgebreide agenda bood te weinig tijd.
Inmiddels is opnieuw contact gezocht met de gemeente SWF inzake de weg Skearnegoutum-Ybrechtum, het stuk van de pôle, dat in 2020 aangepakt zou worden, maar niet heeft plaatsgevonden en we hebben gevraagd het wandel/fietspad rond de sportvelden te verharden met schelp, maar dan met verharding. Het pad is voor wandelaars in de wintertijd niet te lopen, ook sportfietsers klagen over dit pad. We hebben de gemeente dus voorgehouden te handelen zoals dat in het swette bos het geval is. Nu maar afwachten wanneer men in actie komt.

-In de overzichten in onze blog benoemen we hoofdzaken. Niet alles wat we bespreken en doen behoeft uitgebreid aandacht en soms is het ook raadzaam met het oog op privacy vab mensen over bepaalde zaken niet uit te weiden. Ten aanzien van nieuwbouw en elim kunnen we alleen vermelden dat dit onze volle aandacht heeft en er nog steeds gesprekken zijn en mailverkeer met de gemeente. Op 15 februari zal de openbare verkoop termijn van het Elim gebouw sluiten. Dan moeten alle reacties binnen zijn. We zijn erg benieuwd wat dit voor ons dorp oplevert. 

Jan Luimstra (seretaris)

 

Zie ook ons bericht in de Doarpsomropper van november 2020 

Instemming leden doarpsbelang  nodig met onze projecten 2019 

Ondernemersfonds SWF vraagt de leden van doarpsbelang  naar hun mening over de bestedingen die doarpsbelang heeft gedaan uit de subsidies van hun Fonds. Zij geven aan dat dit doorslaggevend is om in te stemmen met de uitgaven. Overigens gaat het Fonds ook inzage vragen in onze boekhouding en wordt er om foto`s van de uitgevoerde projecten gevraagd. Die zijn intussen al gemaakt. 

Wij vragen U als leden te reageren en aan te geven of U instemt met de uitgevoerde projecten en daaraan bestede bedragen. Ook kunt U natuurlijk vragen, op- of aanmerkingen bij ons indienen. Doe dit s.v.p via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of mijn privé mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Uit het totale budget van het Ondernemersfonds van 20492,12 euro is het volgende betaald;

-Project bomen kerk en kerkhof 4982,36 euro (PKN)
-Project bewegwijzering industrieterreinen , vergunningsaanvraag gemeente 605,- euro
-Bloembakken en baskets Lege Dyk 3591,89 (bedrijf entree-vert, leverancier bakken)
-Meerkosten Doarpsomropper, full colour 486,- euro (Keetman)
-Bloembakkenvulling 1927,58 (hovenier Grolleman)
-Nabestelling bloembakken en vulling ivm vandalisme 186,87 (hovenier Grolleman)
-Bebording tbv de Ondernemers bedrijventerreinen Trekdyk en Oergongsdyk 5000,- euro

 Inmiddels is de vergunning daarvoor eindelijk toegezegd aan het bedrijf Interlinie die
 de plaatsingen zal uitvoeren. Inmiddels ook ontvangen, maar we moeten nu weer wachten met de uitvoering tot de bezwaartermijn voor burgers is verstreken. Dit laatste is een verplichting van de gemeente in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Uitgegeven is hiermee een bedrag van € 16.779,70
Er resteert dus nog een bedrag van € 3712,42 . De mediagroep kreeg € 2500,- toebedeeld en zal in 2020 nog tweemaal een full colour Omropper uitbrengen, welke meerkosten uit ons budget betaald zullen worden. Ook kan uit dit budget bijgedragen worden aan het vernieuwen van de dorpswebsite waaraan inmiddels gewerkt wordt. Als ook dit gebruikt is zal er nog een kleine reserve zijn van plm € 1500,-

Wij doen een beroep op de leden hun mening langs deze weg kenbaar te maken nu het beleggen van een bijeenkomst niet mogelijk is i.v.m de corona. Graag uw instemming. Wij tellen de stemmen voor en tegen. Leden die niet reageren beschouwen we als instemming, hoewel we die niet meetellen. Als een meerderheid van hen die wel reageren voor stemt betekent dit dat we het bestuur van het Fonds de uitslag kunnen melden.

Namens het Bestuur

Jan Luimstra (secretaris)

 

 

Beste dorpsgenoten,

Dit bericht is voor de leden van de Vereniging Doarpsbelang, maar ook voor niet leden, wanneer zij geïnteresseerd zijn in onze berichten.

Er zijn twee onderwerpen waarover we U onderstaand willen berichten:

  1. De ledencontributies over 2019 en 2020
  2. De jaarvergadering voor de leden over 2019 die we digitaal zullen houden.

 

Contributies

Bijna alle leden van de Vereniging hebben ons gemachtigd de contributies over 2019 via incasso te innen. Diverse pogingen daartoe mislukten. Pas laat is gebleken dat de licentie bij de Rabobank was verlopen, waardoor de door de Rabobank aangetrokken partij die dit verzorgt, er niet in slaagde aan ons betalingen te doen. Pas in september 2020 is dit gelukt nadat de licentie is vernieuwd. De contributie bedraagt het kleine bedrag van slechts € 4,- per jaar.  Wij zijn voornemens de contributie over het jaar 2020 te gaan innen in januari 2021. Wij bieden onze leden excuses aan voor het ongemak dat is ontstaan maar U kunt erop rekenen dat in het vervolg steeds in de maand januari  na afloop van het boekjaar contributies zullen worden afgeschreven.

De jaarvergadering van 2019

Onze jaarvergaderingen worden gehouden medio maart/april na verstrijken van een boekjaar. In verband met de opkomst van het corona virus was dit in 2020 niet mogelijk. Wij hoopten dit later in 2020 alsnog te kunnen doen. Nadat het virus min of meer onder controle was en het “normale” leven weer op gang kon komen was de zomerperiode niet erg geschikt voor de ledenvergadering.
Nu moeten we helaas vaststellen dat het virus weer helemaal terug is en de maatregelen daartegen weer veel strenger. Onze conclusie is dat we onze toevlucht moeten nemen tot een digitale raadpleging van onze leden.

We zullen hebben inmiddels de jaarstukken bekend gemaakt op de blog van doarpsbelang op www.skearnegoutum.nl  met uitzondering van de financiele jaarstukken. Die laatste gegevens kunnen de leden opvragen bij onze penningmeester, dhr. F. Boonstra, Dielakker 13 Scharnegoutum. U kunt, indien gewenst, een kopie van de financiele stukken ontvangen. Overigens kunnen we nu al aangeven dat het eindresultaat van het jaar 2019 nauwelijks verschillen vertoont met het voorafgaande jaar 2018. Dit, de subsidies van het Ondernemersfonds even buiten beschouwing gelaten.

Voor alle leden geldt dat zij vragen, op- of aanmerkingen naar aanleiding van onze publicaties kunnen melden op ons mailadres, tw. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Het plaatsen van de jaarstukken kan, naar wij verwachten, niet in zijn geheel in de Doarpsomropper plaatsvinden.  Dit zou teveel ruimte innemen. Bovendien betreft het hier met name informatie voor de leden van de Vereniging.

Wij zullen naar eer en geweten, na bekendmakingen en tijd voor reacties van onze leden, besluiten of we mogen concluderen dat zij instemmen met beleid en uitvoering van onze taken in 2019.

Namens het Bestuur,

De secretaris,
Jan Luimstra

 

 

 

Onderstaand de digitale jaarstukken over 2019 voor de leden van Dorpsbelang.

Op deze website en in de volgende Doarpsomropper berichten wij dat de jaarvergadering 2019 niet heeft kunnen doorgaan i.v.m. het corona virus in de periode maart/april 2020. We wilden dit later in het jaar alsnog gaan doen, maar toen het virus onder controle was en het "normale" leven weer op gang kwam in de zomermaanden was die tijd niet geschikt. Nu het virus opnieuw ernstig de kop op steekt hebben we besloten het nu toch digitaal te doen. De financiele stukken maken we hier niet bekend. Leden kunnen inzage vragen bij de penningmeester. Zie voor de wijze waarop U dat kunt doen op de frontpagina van deze website en de volgende doarpsomropper.

Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging van Scharnegoutum-Goenga, gehouden op donderdag, 28 maart 2019 in het Swettehûs te Scharnegoutum.

Aanwezig zijn bestuur en 16 dorpsgenoten. Het Bestuur bestaat uit Aukje Hofman, voorzitter, Jan Luimstra, secretaris, Frederik Boonstra, penningmeester, Piet IJssels en Peter Visch, algemeen lid. Er zijn helaas geen vertegenwoordigers van de politieke partijen, hoewel ze zijn uitgenodigd via de Griffie van de gemeente Súdwest Fryslân.

De voorzitter opent deze vergadering en heet alle aanwezigen welkom. We beginnen met koffie. Ze vraagt de aanwezigen of zij ook een agendapunt willen inbrengen. Dat blijkt niet het geval. Ook doet ze nog een oproep voor nieuwe bestuursleden.  De voorzitter meldt dat we bij de tweede koffie/thee ronde oranjekoek zullen presenteren met ons nieuwe logo waarbij ook naar het 100 jarig bestaan wordt verwezen.

Op de tafels liggen agenda en financiële jaarstukken. Aukje Hofman geeft aan dat agendapunt 2 aan het eind van de vergadering behandelt  wordt, dit uit praktische overwegingen.

Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken m.b.t. de jaarvergadering of anderszins die behandeling wenselijk  maken.

Notulen van de jaarvergadering van 8 maart 2018: Piet IJssels leest de notulen voor. Er zijn geen aanmerkingen van de leden zowel tekstueel of inhoudelijk. De notulen worden vastgesteld.

Jaarverslag 2018-2019: De secretaris leest ze voor. Wietske Zeilstra vraagt waarom het zo lang duurt voor de gewenste parkeervakken worden aangelegd op de Terp. Naar aanleiding van deze vraag licht de voorzitter toch agendapunt 2 al toe. Er zijn een aantal ontwikkelingen die ertoe leiden dat er vertraging ontstaat, ook ter zake de parkeerproblemen rond de Terp. Op de bestuurstafel liggen drie onderwerpen waarin samenhang is ontstaan. Het betreft de parkeersituatie rond de Terp, het plan van Patyna met betrekking tot de bouw van 16 zorgappartementen en de wens van de huisartsen in Scharnegoutum een groepspraktijk te vestigen.

Dit laatste is een nieuwe ontwikkeling die we nu op deze jaarvergadering voor het eerst bekend maken. Enkele aanwezigen vragen zich af waarom er tussen deze onderwerpen een samenhang bestaat. Voorzitter en secretaris vertellen hierna over de vergadering van het Bestuur met Patyna, de huisartsen en 3 gemeenteambtenaren waarin door één van de ambtenaren een aantal opmerkelijke uitspraken zijn gedaan. Zo is o.a. medegedeeld dat het laatste onderdeel van het bestemmingsplan wonen in Scharnegoutum, het zgn. fase 3 deel, niet door zal gaan. Dit zou verband houden met de hoofdtransport leidingen van het gas, maar ook met het in ontwikkeling genomen beleid van een nieuwe woonvisie van de gemeente SWF. Uitgangspunt daarin is dat er geen Uitbreiding, maar alleen nog Inbreiding in dorpen moet komen ten aanzien van woningbouw. Inbreiding wil zeggen alleen bouwen in de bebouwde kom van de dorpen waar ruimte aanwezig is of, na afbraak, nieuwbouw kan plaatsvinden.

Nu er een verzoek ligt om een groepspraktijk te vestigen is dan de vraag waar dit mogelijk is, of Patyna hierin wil/kan participeren en of het oude Elimgebouw dan een andere bestemming krijgt waarmee ook de parkeerproblematiek annex is.

Wijtze de Boer voegt nog toe dat het dorpshuis bestuur aanvankelijk moeite had met het aanleggen van een wandelpad langs het dorpshuis als verbinding van de Lege Dyk en de Terp naar school en kinderopvang. Er is onderzocht of er ten behoeve van de huisartsen aanbouw mogelijk zou zijn bij het dorpshuis om een groepspraktijk te vestigen. Inmiddels is gebleken dat de ruimte daarvoor rond het dorpshuis te beperkt is. Hij geeft aan dat het onderwerp wandelpad, als onderdeel van het oplossen van de parkeerproblematiek, daarmee nog niet van tafel is. Ook zijn er echter ook wel wat zorgen aangaande de parkeerruimte voor het dorpshuis wanneer school en kinderopvang vanaf de Lege Dyk bereikbaar wordt gemaakt. Piet IJssels gaat nog in op de woonvisie van de gemeente waarin ook de verwachtte krimp/vergrijzing een rol speelt, zo weet hij uit kringen van de PvdA. Albert Kingma toont zijn zorgen over zo`n nieuw beleid. Scharnegoutum is een levend dorp en verdient uitbreiding van woonruimte en hij wijst daarbij ook op de noodzaak van het instandhouding van de voorzieningen.

Ons bestuur onderschrijft de geuite zorgen en staat uiteraard ook voor de belangen van het dorp. Het is dan ook frustrerend dat ingezette plannen en oplossingen steeds vertraagd worden.

Financiële jaarstukken: De penningmeester licht de belans toe. De vermogenspositie is in 2018 verlaagd, welke daling feitelijk overeenkomt met de schenking die we gedaan hebben ten behoeve van de restauratie van de torenspits. Bij de exploitatie cijfers licht Frederik Boonstra toe dat de ledencontributies van 2018 zullen worden verantwoord in 2019. Eén en ander staat in relatie tot de incasso actie die het bestuur doet onder de leden van de Vereniging. Heel veel leden worden door ons bestuur aan huis bezocht om hen te vragen machtigingen af te geven. Het innen van de contributies is elk jaar een erg moeizaam gebeuren, wordt namens het bestuur uitgevoerd door jongeren tegen een kleine vergoeding, maar vaak zijn meerdere huisbezoeken nodig en is het resultaat daarna nog onbevredigend.

Albert Kingma verbaast zich over ons besluit de contributies over 2017 te laten zitten wat hem wat een gemakkelijk besluit lijkt. De secretaris reageert hierop met de uitspraak dat we hiertoe hebben besloten om aan de leden een extra argument te ontlokken te willen gaan machtigen. Het is ook wel een wat ongemakkelijk besluit geweest. Joop van Kats geeft het advies via de Doarpsomropper en Website de leden nog eens op te roepen hun contributies te betalen en/of te machtigen en daarbij ook nog eens nadrukkelijk de betaalrekening van de Vereniging te noemen. Het Bestuur neemt dit advies ter harte.

Hierna licht de penningmeester toe dat kascontrole heeft plaatsgevonden door de heer Gerard Spoelstra. Deze heeft de jaarcijfers goedgekeurd en enkele adviezen gegeven die de penningmeester met dank heeft aangenomen en ook zal opvolgen. Zo zullen bv. nog niet ontvangen gelden in het verantwoordingsjaar op de balans worden verantwoord als nog te ontvangen baten.

De voorzitter stelt voor de jaarstukken en de uitkomsten van de kascontrole vast te stellen en de penningmeester decharge te verlenen. Aldus wordt besloten.

Glasvezelaanleg:

Peter Visch licht de situatie rond aanleg glasvezel toe. Het gaat om het verkrijgen van snel internet in Fryslân. In beginsel gaat het bij het Provinciebestuur vooral om de toegang in de slecht rendabele gebieden. Snel internet is echter in belang van bedrijven en gezinnen met het oog op  toekomstige behoeften. In Scharnegoutum is het gebruik nog via de kabel en op sommige plekken is het erg traag. De Fryske  Mienskip op glas, DFMopglas.nl , streeft er naar om waar mogelijk de aanleg van glasvezelleidingen te gaan koppelen aan al bestaande leidingnetwerken. De gemeente SWF loopt achter in dit traject.

Bij voldoende belangstelling wil DFM Scharnegoutum wellicht naar voren halen in dit traject. Die belangstelling is nog niet gebleken. Joop van Kats wijst op door hem aangedragen informatie die helaas niet werd gepropageerd via de plaatselijke media. Een gemiste kans. Kabel Noord heeft de gunning verkregen voor de glasvezelbekabeling en DFM wil daarin samen optrekken. Nu zal het duurder zijn als Scharnegoutum wil meedoen. Het Bestuur zegt toe extra aandacht aan het onderwerp te zullen geven. We zullen erover berichten in onze mediakanalen.

De voorzitter vraagt nog om suggesties vanuit de zaal. Joop van kats vraagt naar een andere begrotingsmethodiek. Albert Kingma gaat nog in op de betekenis die de geledingen van dorpsbelang hebben voor de dorpsgemeenschap. De secretaris berichtte er ook over in het jaarverslag. Er is veel energie in het dorp wat blijkt uit de inspanningen van dorpsbelang en al haar geledingen. Dit nog eens onder de aandacht brengen zal de betrokkenheid in het dorp kunnen verhogen. De geledingen van doarpsbelang zijn: de Natuerstifting de Flearen/Oer`t Lange Rek, de 4 mei commissie, werkgroep St. Nicolaas, Graach Dien en de Mediagroep.

Rondvraag

Piebe Wester noemt nog het 100 jarig bestaan. Waarom niet meer aandacht? De secretaris reageert en geeft aan dat het 100 jarig bestaan in 2018 ons niet bekend was maar bleek bij het doorspitten van het archief. Ook hebben we ons gerealiseerd dat de financiën, die al aardig zijn gedaald door een tweetal schenkingen,  beter besteed kunnen worden dan aan een eeuwfeest. De belangstelling in het dorp voor de Vereniging is ook tanende, dus wat wil je dan als bestuur. Albert Kingma ziet in het 100 jarig bestaan weer een mooie gelegenheid de Vereniging te promoten bij de inwoners. Het bestuur is echter best wel druk met een aantal zaken en een eeuwfeest zou ook veel aandacht vragen.

Het bestuur zal op andere wijze het belang van de Vereniging en zijn geledingen nog weer eens onder de aandacht van de dorpsbewoners  brengen, waarbij we gebruik kunnen maken van de kanalen van de Mediagroep.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om in het kader van het 100 jarig bestaan, onder het genot van een drankje, nog even na te praten in de bar. 

De secretaris,
Jan Luimstra

 

 

Jaaroverzicht van activiteiten Bestuur Doarpsbelang over het jaar 2019-1e halfjaar 2020

Het Bestuur heeft in 2019 veel activiteiten aan de dag gelegd. Naast de bestuursvergaderingen die dit jaar 5 keer plaatsvonden, vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats op 28 maart 2019, was er een vergadering met Ondernemers uit ons dorp op vrijdag, 26 april 2019, overlegmoment en met wethouder van Stella van Gent op  10 september 2019 en Burgemeester Jannewietske  de Vries op 18 oktober 2019 en een extra ledenvergadering met het oog op de subsidie-aanvragen bij het Ondernemersfonds op 28 november 2019.

Enkele punten uit de 5 gehouden bestuursvergaderingen in 2019 willen we nog even benoemen: M.b.t. de mogelijkheden van glasvezelaanleg is gebleken dat Scharnegoutum in een volgende trance van besprekingen, gebaseerd op de grootte van dorpen, bezocht kan worden door deskundigen die adviezen kunnen geven aan inwoners van het dorp. In IIsbrechtum heeft een dergelijke voorlichting al plaatsgevonden, in Scharnegoutum zal dit waarschijnlijk eind, d.w.z. in november of december 2020 plaats kunnen vinden. We worden erover geïnformeerd.

Het zal U niet verbazen dat de gesprekken met wethouder van Gent en de Burgemeester vooral in het teken stonden van de parkeerproblematiek, oud Elim en onze wensen m.b.t. woningbouw en ontsluiting van IIsbaan, Tekskute en Langaerd. Ook kwam de wens voor een groepspraktijk aan de orde. Zij toonden belangstelling en spraken woorden die wij als aanmoedigingen hebben beschouwd.

Het overleg met de Ondernemers  op 26 april 2019 heeft geleid tot instemming  bij alle toen aanwezigen voor een mandaat  aan ons Bestuur. Ook een aantal niet aanwezige ondernemers had eerder al schriftelijk ingestemd, maar die stemmen zijn niet meegeteld. Nadat we projecten hadden beschreven en onze leden, aanwezig op de extra ledenvergadering van 28 november 2019 instemden, werd een subsidie van ruim € 20.000,- ontvangen. Op de betreffende vergadering zijn de projectbeschrijvingen ondersteunt met foto materiaal aan de leden getoond en zij toonden zich erg enthousiast.

Activiteiten zijn natuurlijk nog geen resultaten.

Toch zijn ook die te melden over de afgelopen periode, zoals de aanleg van de extra parkeervakken op de Terp, het opnieuw asfalteren van een deel van de weg naar IJsbrechtum met betonstroken aan weerzijden en het gereedkomen van een aantal projecten die we financieren met gelden uit het Ondernemersfonds.

Dat de wegen van de gemeente SWF ondoorgrondelijk zijn blijkt wel uit het feit dat inmiddels ook de Swettewei Zuid, zonder ons aandringen, nieuw asfalt verkreeg en de trottoirs werden aangepakt. Tot aan de brug werd er opnieuw betegeld. Deze opknapbeurt was geen luxe en de bewoners hadden er ook om gevraagd. En het mag gezegd, de uitvoering is keurig aangepakt. Dat ook het Zwette fietspad langs IIsbaan en Trekskute opnieuw werd betegeld is wel bijzonder. Er zijn wel veel slechtere trottoirs in ons dorp te vinden die voorrang hadden mogen krijgen. Duidelijk is dat de Gemeente SWF vooral kijkt naar de voordeur van stad en dorp en daar het eerst aan de slag gaat. Uitstraling daar gaat het om, de situatie bij de achterdeur is blijkbaar minder interessant.

Terug naar onze projecten:

De uitvoering daarvan is in 2020 gestart. De bloemen aan de Lege Dyk fleuren de weg op evenals de bakken bij ons dorpshuis. Het kerkhof heeft z`n nieuwe bomenkraag, de Mediagroep haar bijdrage voor full colour uitgaven van de Omropper ( er is nog een deel te besteden) en we verwachten voor de winter ook nog de bewegwijzering ten behoeve van de bedrijven op de Oergangswei en Trekdyk. Dit heeft bij de gemeente SWF voor veel vertraging gezorgd. Op meerdere momenten moest het steeds anders, met als gevolg een slepende procedure. We hebben echter inmiddels de persoonlijke zegen van de wethouder gekregen. U hoort hier te zijner tijd meer over.
Tenslotte zijn er hopenlijk nog subsidie gelden over voor het opknappen van de stenen berging op het eerste sportveld. Uitvoering daarvan zal waarschijnlijk niet meer in 2020 lukken, maar wat in het vat zit, verzuurd niet. Er moet nog veel overleg plaatsvinden.

Geledingen:

Ook de zgn. geledingen van Doarpsbelang hebben in 2019 weer veel goede dingen gedaan. Zo ging de 5 mei herdenking weer stijlvol als altijd. Inmiddels weten we dat dit in 2020 heel anders zou verlopen in verband met de Corona. Johan Ypma en Siena Cnossen hebben inmiddels laten weten dat zij het stokje nu graag willen overdragen.

De Sinterklaas intocht was weer heel bijzonder voor de kinderen. De start bij de kerk is een heel goede oplossing voor de drukte die er altijd bij de brug ontstond. Jammer is dat weinigen de rondgang door het dorp meeliepen. Het inmiddels bekende “treintje” beter gezegd Shuttle Bus, met chauffeur Geart Bos, gaat wat te snel voor de meelopers, zo bleek ook een jaar eerder. Geart kan echter niet langzamer dan langzaam vanwege de techniek van het treintje. Het feest in dorpshuis was er echter beslist niet minder om.

Ook de Mediagroep denderde door  in 2019 met steeds mooiere  Omroppers en natuurlijk de Website. Een hele klus, maar wel een dankbare. Ook de Natuurstichting verzette weer veel werk, maar vanwege het weer kon het opschonen van de plasdras in de herfst van 2019 niet doorgaan. Dit laatste staat, op het moment dat ik dit Jaaroverzicht maak, op het punt van uitvoering.
Ook willen we het werk van Graach Dien en het Putsje Kaffee nog noemen. Onverstoorbaar gaat dit werk door en het is er ook erg gezellig.

Wij danken alle dorpsgenoten die als vrijwilligers bij welke geleding of andere Vereniging dan ook, voor hun grote inzet voor de dorpsgemeenschap.

Hoewel dit Verslag vooral over 2019 gaat moet ook vermeld worden de gesprekken die in 2020 al weer gevoerd zijn met o.a. wethouder Mark de Man en wethouder Mirjam Bakker, respectievelijk over onze woningbouw wensen en het Elim gebouw. Deze gesprekken waren constructief en hebben, al zijn er nog geen definitieve resultaten, al tot positieve ontwikkelingen geleid. 

De Statuten van Doarpsbelang bepalen dat het Bestuur jaarlijks verantwoording aflegt tegenover de leden. Op welke wijze dat dient plaats te vinden wordt niet nadrukkelijk beschreven. De jaarvergadering  m.b.t. 2019 heeft nog niet plaatsgevonden wat  een gevolg is van de Corona besmettingsrisico`s.  Ons voornemen is dit, in deze bijzondere omstandigheden, digitaal aan de leden voor te leggen. Al onze geschriften terzake kunt U tegemoet zien via Omropper en/of Website.

Ten aanzien van de financiële aspecten kunnen leden om inzage vragen. Onze spaarrekeningen laten overigens zien dat de reserves, het hoge subsidiebedrag van het Ondernemersfonds niet meegerekend, goed op hoogte zijn gebleven. Als het zover is zullen we U nog speciaal daarover berichten via de plaatselijke media.

De himmeldei en de natuurweken zijn door het schoolteam voor 2020 geannuleerd in verband met de corona crisis.

 

Namens het Bestuur,

De Secretaris.

 

 

 

 

In Scharnegoutum bouwt men niet voor leegstand.

Aanleiding

Het  gesprek met wethouder Mark de Man en ambtenaar Sjoerd Brandsma waarin  is afgesproken dat Dorpsbelang met een nadere onderbouwing van zijn wensen zal komen.

Inleiding, onze visie over wonen anno 2020

De kop boven deze tekst geeft al aan waar deze notitie over gaat. Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea wil graag 30 nieuwe woningen, te realiseren  op de plek die de voormalige gemeente Wymbritseradiel  aanwees in het Bestemmingsplan Wonen Scharnegoutum Langaerd/Zwette. Hier werden in twee fasen ruim 60 woningen gebouwd. De bewoners van de eerste particulier gebouwde woningen  in fase 1 van dit plan vestigden zich hier in 2003, de laatsten van fase 2 in 2008. De 3e fase die 5 jaar later zou aanvangen, eveneens bedoeld voor 30 woningen, is in verband met gewijzigde inzichten over toekomstige woonbehoeften in Fryslân, niet meer tot ontwikkeling gekomen. De Gemeente Wymbritseradiel  wijzigde het bestemmingsplan vervolgens in 2009 in Bestemming Groen.

Er is al een aantal jaren sprake van een behoorlijke vraag naar woonruimte in het dorp, met name bij jonge starters op de woningmarkt en bij ouderen die op zoek zijn naar een levensloopbestendige woning. Deze vragen bereiken ons niet alleen uit Scharnegoutum, maar ook uit omliggende kleinere dorpen. Scharnegoutum zit voor woningzoekenden echter al zo`n 10 jaar op slot en wij zien veel potentiële bewoners naar Sneek of elders verdwijnen.

Ook in het behouden van het voorzieningenniveau van het dorp zien wij aanleiding te pleiten voor woningbouw.

Karakteristieken van Scharnegoutum

Het dorp heeft volgens tellingen in 2017 1660  inwoners, maar inmiddels rond de 1700. Scharnegoutum ligt ingesloten tussen de provinciale Leeuwarderstraatweg en de spoorlijn die Sneek en Leeuwarden met elkaar verbindt, waardoor een behoorlijk compacte bebouwing is ontstaan. Een zogenaamde inbreiding van woningbouw is hierdoor praktisch onmogelijk geworden. De 3e fase van het plan Langaerd/Zwette, is onbebouwd gebleven, ligt aan de rand, maar wel binnen de schil van het dorp. In onze optiek kan deze locatie daarom, hoewel beleidsmatig wellicht anders gedefinieerd, als inbreiding worden gezien. Aantasting van buiten het dorp liggende openbare groene ruimte is daardoor niet aan de orde. De voor de 1e en 2e fase aangelegde, geasfalteerde, noodweg langs het spoor is nog aanwezig en kan zorgen voor bouwverkeer dat niet door het dorp behoeft te gaan.

Scharnegoutum heeft een goed niveau van voorzieningen.
Er is een kerkelijke gemeenschap die met de inzet van gemeenteleden veel nevenactiviteiten ontplooit, waaronder de vrijwillige hulporganisatie Graach Dien en met derden het Putsjekafee,een Multi Functionele Accommodatie (MFA), genaamd het swettehûs, waar de basisschool, een 24 uurs kinderopvanginstelling, het dorpshuis en medische accomodaties zijn gehuisvest. Er zijn drie sportvelden en een sporthal met naastgelegen tennisbaan. De voetbal- en kaatsvereniging hebben een kantine bij de sportvelden en de sporthal voor de volleybal-, tennis- en gymnastiekvereniging. Ook de kinderen van de basisschool maken gebruik van deze sporthal.

Het dorp heeft een Poiesz Supermarkt, onlangs nog gemoderniseerd, een warme bakker, een bloemenwinkel, kaaswinkel, een makelaardij en een kapsalon, terwijl de rijdende slager  een vaste stek inneemt en de vishandelaar wekelijks door het dorp rijdt.

Er zijn plm. 60 ondernemers actief in Scharnegoutum, variërend van eenmansbedrijfjes tot en met een 10 tal bedrijven met 5 tot 10 en enkele nog meer werknemers. De laatste jaren zijn er o.a. nog twee B&B`s ontstaan, een tweede kapsalon, enkele nagelstudio`s en een schoonheidssalon. We zien het aantal eenmansbedrijfjes in het dorp groeien.

Het verenigingsleven telt 7 sportverenigingen en in de sociale en culturele sector zijn er 3 biljartclubs, een damclub, een jeux de boule club, die in de winterperiode koersbalt in het dorpshuis, twee koren,   muziekvereniging Excelsior , de Vrouwenvereniging Passage, die sinds het opheffen van de zustervereniging in Sneek, ook leden uit Sneek heeft en Speeltuinvereniging Boartersnocht.  Het dorpshuis is voor de verenigingen, maar ook voor  tal van andere activiteiten in Scharnegoutum daarbuiten, overdag vaak en `s avonds geheel bezet. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ongeveer 70 vrijwilligers die het dorpshuis telt.

Scharnegoutum is een groenrijk, levendig dorp met goede voorzieningen op slechts 3 kilometer van Sneek. Voor fietsers is er een goede en veilige verbinding. Al deze elementen vormen naar onze mening aanleiding voor de grote animo in ons dorp te blijven of komen wonen.

De Stifting Natuergebiet de Flearen/Oer`t Lange Rek heeft het beheer over twee kleinschalige natuurgebieden bij het dorp die goed bezocht worden. In totaal gaat het om ongeveer 8 HA waarvan  gebied de Flearen aan de noordzijde en It Lange Rek aan de zuidzijde van het dorp. De Stichting heeft 35 vrijwilligers en samen doen zij het beheer, het onderhoudswerk en is er een jaarlijkse educatief programma met de basisschool. Onderdeel daarvan is dat alle schoolkinderen het veld ingaan, het zgn. ontdekpad waar ze allerlei activiteiten ontplooien.

Wonen

Wij ontvangen regelmatig vragen van jonge dorpsgenoten, maar ook jongeren uit omliggende dorpen om hier te kunnen blijven of komen wonen. Enkele jaren hielden wij in het kader van nog te verwachten woningbouw een lijst van woningzoekenden bij. Op deze lijst waren gemiddeld 5 tot 8 aanvragers ingeschreven, die echter al snel weer van de lijst werden gehaald nadat zij elders woonruimte betrokken. Aangezien geen zicht meer was op ontwikkelingen tot woningbouw zijn wij daarmee gestopt.

Jongeren vertrekken vaak ook stilletjes uit het dorp zoals deze week nog bleek. Een man van omstreeks 35 jaar vertelde dat hij Woningcooperatie Elkien herhaaldelijk verzocht zijn huurwoning aan de Fritsmastrjitte te renoveren, bood vervolgens aan deze te kopen, maar ontving geen positieve reacties. Daarna heeft hij de huur opgezegd en een woning gekocht in Wieuwerd.

Makelaar Atsma, alhier gevestigd, bevestigt dat er grote vraag is naar woonruimte bij jonge stelletjes. Er is echter al vele jaren geen nieuwbouw beschikbaar en bestaande, te koop aangeboden gezinswoningen zijn doorgaans royaal en daardoor te duur voor de doelgroep. Voor ouderen beschikt het dorp  slechts over een klein aantal levensloopbestendige woningen  waarin tot nu toe geen doorstroming ontstaat. De makelaar moet dus nee verkopen. Hij laat ons weten geen namenlijst van gegadigden te kunnen (en mogen) overleggen, maar gevraagd naar een nadere toelichting bevestigt hij het hier geschetste beeld. Na ongeveer 10 contacten met mensen uit deze doelgroep komt men niet meer bij hem met deze vragen.

Bestaande, te koop aangeboden woningen, wisselen in Scharnegoutum snel van eigenaar, uitgezonderd perioden van economische crises, waarin de verkoop stagneert. De tijd dat woningen zonder inschakeling van een makelaar werden verkocht ligt niet vele jaren achter ons. Gebruikelijk was dat woningzoekenden snel bij verkopers op de stoep moesten staan, wilden zij nog succes hebben.

De Vereniging van dorpsbelang bestaat inmiddels 100 jaar .  In deze tijdspanne ontwikkelde het dorp zich van een kleine kern van enkele elkaar kruisende straten tot een compact dorp waarin bij  gepleegde nieuwbouw, deze steeds snel is volgestroomd. Dat geldt ook voor de jongste wijk Langaerd/Zwette, waar gebouwd werd in de jaren 2003 tot en met 2008.
Inmiddels zien we dat te koop aangeboden woningen gemiddeld binnen enkele weken worden verkocht, vaak tegen koopsommen boven de vraagprijs. Gelet voorgaande zijn wij overtuigd dat in Scharnegoutum geen leegstand zal ontstaan als er nog gebouwd gaat worden.

Gewenste woningtypen

Gelet de doelgroep is het van belang een aantal starters woningen te bouwen die geringer van omvang zijn dan een gemiddelde gezinswoning en hierdoor betaalbaar voor deze jongeren. Geschikt voor stellen die wanneer het gezin groeit  op zoek zullen gaan naar andere, ruimere huisvesting. Ze maken dan plaats voor nieuwe starters op de woningmarkt en hiermee zal de doorstroming kunnen worden bevorderd. Het dorp kan op deze wijze voor langere termijn steeds nieuwe kansen bieden aan deze doelgroep.

Een zelfde beeld hebben wij voor ogen bij woningtypen die voldoen aan de wensen van ouderen wiens gezondheid minder wordt waardoor o.a. traplopen bemoeilijkt wordt. Zij zoeken naar woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Wanneer de zorgvraag toeneemt en deze woonvorm niet meer volstaat zal deze doelgroep verzorging behoeven in zorgcentra. Ook hier kan de doorstroming kansen bieden voor opeenvolgende generaties. Wij denken dat een dergelijke aanpak, zeker in dorpen, wenselijk is.

Een bijzondere ontwikkeling

Een geheel andere ontwikkeling van maatschappelijke betekenis is de wens van de twee in Scharnegoutum actieve huisartsen om in Scharnegoutum een gezondheidscentrum c.q. groepspraktijk te vestigen. Ook zij lieten daarbij hun oog vallen op de locatie Langaerd/Zwette  vanwege de beschikbare ruimte, bereikbaarheid en de aangename omgeving. Graag lichten wij dit nader toe.

Voornemens huisartsen

Onze huisartsen, de heren Jansen en Hornstra, hebben wekelijks op  twee dagen spreekuur in het Swettehûs. Hun praktijken zijn gevestigd in resp. Bozum en Sijbrandaburen. Zij bedienen een behoorlijke regio noordelijk van Sneek. Beide heren naderen de pensioenleeftijd en zijn op zoek naar opvolgers. Ze denken dat zij hun praktijken in deze dorpen niet zullen kunnen overdragen, omdat  de nieuwe generatie artsen, in meerderheid vrouwen, geen eigen praktijk wensen maar deelname in een groepspraktijk, vaak ook op deeltijd basis. Het plan voor een Gezondheidscentrum willen de artsen  met de al aanwezige overname kandidaten verder uitwerken. Aangezien de locatie Langaerd/Zwette nog geen optie is hebben ze ook nagedacht over de plek van het oude dorpshuis Elim dat al geruime tijd leeg staat. Daarover konden zij echter geen overeenstemming bereiken zodat de activiteiten vooralsnog het Swettehûs worden voortgezet.

Wij vrezen dat, wanneer deze voornemens niet kunnen worden verwezenlijkt, een reëel risico kan ontstaan dat onze regio zonder huisartsenzorg kan komen te zitten.

Behoud voorzieningen

Bijzondere aandacht verdient basisschool Op`e Hichte. De school telt nu 140 leerlingen, waarvan een klein aantal uit omliggende dorpen. Dit laatste  is naar alle waarschijnlijkheid gerelateerd aan de aanwezigheid van de 24 uurs kinderopvang in het Swettehûs. School en kinderopvang zijn naast elkaar gehuisvest, zijn onderling verbonden en maken beide gebruik van een speelzaal in het gebouw. Het aantal leerlingen van de basisschool is in de loop der jaren teruggelopen van 200 tot 140. Enkele schoollokalen zijn inmiddels niet meer volledig in gebruik. De schoolleiding bevestigt dat er capaciteit is voor meer leerlingen. De bouw van extra woningen in het dorp kan hierin bijdragen.

Het lijkt ons evident dat het behouden van het voorzieningenniveau in het dorp gebaat is bij een toename van het aantal woningen, ook al zal dit van bescheiden omvang zijn. Ook het bevorderen van meer doorstroom mogelijkheden komt het dorp ten goede en zal krimp van het aantal inwoners tegen gaan of zelfs kunnen voorkomen.

Afrondend

In het document Strategie SWF toekomstbestendige uitbreiding op niveau kernen geeft U aan dat U een initiatief wilt faciliteren als er een overtuigende, concrete en aantoonbare behoefte is. (pag. 15.4.3.3) 

Wij verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders daarom de door ons gevraagde woningbouw in Scharnegoutum op genoemde locatie  te willen faciliteren en zijn bijzonder verheugd over de door wethouder de Man gedane toezegging dat U dit met de Provincie wilt gaan bespreken, mits wij een degelijke en concrete onderbouwing van onze wensen kunnen aandragen. We menen met deze notitie aan dit verzoek te hebben voldaan en wachten Uw berichten met veel belangstelling tegemoet.

Het Bestuur van de Vereniging van dorpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea

 

Jan Luimstra

 

 

Bestuursvergadering 5 maart 2020

Er is weinig aan nieuwe ontwikkeling te vermelden.

Gesprekken gemeente: 

Erik Visser zorgt voor een uitnodiging met ambtenaren ter zake Elim om onze ideeen voor te leggen.
In het kort is dat: zijde Achterbuorren behouden en renoveren en zijde Alddyk slopen. Plan maken voor de invulling aldaar, passend in het straatbeeld. Belijning trottoir stroomlijnen, ten behoeve van het verkeer. Liefst zien we daar ook een wethouder bij aanwezig.
Inmiddels heeft de CDA fractie vragen gesteld aan het College en staat met ons in contact.

Piet en Jan doen verslag van het gesprek met wethouder M. de Man ter zake onze woningbouw wensen. Goed gesprek, College bereid de kwestie woningbouw met de Provincie te bespreken. Er moet door ons wel een goed onderbouwd verhaal onder worden gezet. Afgesproken is dat wij dat zullen aanleveren. Jan heeft de indruk dat we een "gunfactor" hebben bij het College. De artikelen in de LC en NRC hebben 

De secretaris.

Verslag Bestuursvergadering Dorpsbelang gehouden op donderdag, 16 januari 2020

Allen aanwezig.

Na opening vaststellen agenda: Toevoegen ANBI status, voorstelling Skaad.

Mededelingen:  Jan deelt mee dat er in de raads- en commissie stukken van de gemeente SWF  tot dusverre geen onderwerpen waren die voor Scharnegoutum van belang zijn. We volgen dit op de voet.

Verslag bestuursvergadering  17 oktober 2019 akkoord.

Verslag extra ledenvergadering inzake de projecten in het kader van de Ondernemerssubsidies ook akkoord. Gelden zijn inmiddels binnen. Een mooi bedrag van de rond de € 20.000,- en er komt nog een aanvulling.

Actielijst: Frederik verwacht komende week bericht terzake inning, via lijstwerk, van de ledengelden 2019. Zullen voor eind januari binnen zijn. Glasvezel, Peter zal navraag doen wanneer we een bijeenkomst in het dorp mogen verwachten. Parkeerplekken de Terp, zijn inmiddels aangelegd. Ziet er goed uit. Plek voor 12 of 13 auto`s.

Stand van zaken: Ligplaatsen boten 2019 zijn allemaal betaald. Frederik zal de jaarstukken   doarpsbelang over 2019 opmaken zodra ook de ledengelden zijn ontvangen.

Gesprekken gemeenteambtenaren:  We gaan gesprekken aan over twee onderwerpen, nl. Elim gebouw en Fase 3 woonbestemmingsplan. Deze worden met verschillende ambtenaren besproken. Erik Visser zal erbij zijn.  Jan bereid het voor. (Opm. secretaris, naar aanleiding van zijn artikel in de LC met betrekking tot de woningbouw in dorpen heeft een journalist van de N.R.C aangekondigd hierover ook te zullen schrijven en daarbij de Gemeente SWF en Scharnegoutum als uitgangspunt te nemen. Piet heeft inmiddels met hem een ronde gemaakt in ons dorp en in Sneek.

Subsidie projecten:  M.b.t de uitwerking zijn al enkele stappen gezet en Jan zal dit verder oppakken. We zullen m.b.t. het bloemenproject Lege Dyk twee ondernemers in ons dorp benaderen.  Lukt dit niet dan vragen we info via de Gemeente of de Ondernemers/Middenstandsvereniging in Sneek. Een goede partij is nl. moeilijk te vinden. Inzake het bewegwijzeringsplan industrieterreinen zal Jan dit  met Interlinie Sneek verder uitwerken. Is inmiddels gebeurd en we ontvangen één dezer dagen de definitieve ontwerpen en een offerte. Jan heeft de kwestie, schuiven met gelden bij onder- en boven facturering van de projecten, aangekaart bij het Fonds.

Met Erik Visser bespreken we nog de overige bewegwijzering in het dorp (Secr: alleen nog bij sporthal Wardy) Eerder werd toegezegd dat de gemeente dit oplost.

Geledingen:  De 4 mei commissie zal de ontvangen subsidie van € 2000,- geheel nodig hebben voor  plannen in het kader van 75 jaar vrijheid. We stemmen hiermee in. Verder geen bijzonderheden.

Rondvraag: Gelet de tijd schuiven we dit onderwerp door.

Volgende vergadering: Bestuur donderdag, 5 maart 2020. Jaarvergadering op 2 april 2020, aanvang kwart voor acht. De jaarvergadering zullen we weer in Omropper en op website aankondigen.

De secretaris.

Informatie voor de blog november 2019

Bij de mededelingen komt het seminar van het Ondernemersfonds ter sprake. Jan heeft dit seminar inmiddels bezocht. Er waren ruim 50 aanwezigen uit kringen van Ondernemersverenigingen en Dorpsbelangen uit de gemeente SWF.

Verslag bestuursvergadering 2 september 2019 Jan zal in de Omropper en op de website nog melden dat er dorpsvlaggen kunnen worden aangevraagd. Ook zullen we op dezelfde wijze booteigenaren vragen of er belangstelling is voor een afmeersteiger bij het laatste blauwe bruggetje.

Actielijst Geart heeft toegezegd in het voorjaar van Verslag overleg Bestuur Doarpsbelang Skearnegoutum-Loenga , gehouden op donderdag, 17 oktober 2020 met een voorstel te komen inzake een historische route in en rondom het dorp. Hij heeft al een beeld omtrent enkele interessante gebouwen/woningen met een historisch tintje en maakt ook al foto`s. Hij is echter nog niet helemaal klaar. Met betrekking tot de boeken over Scharnegoutum die inmiddels in het Martenshûske zijn ondergebracht wordt het idee omarmd deze nog eens aan te bieden in 2020 in het kader van 75 jaar vrijheid. Er zal vast een geschikt moment zijn in het dorpshuis.

In de volgende vergadering bespreken we wat te doen met het voorstel van Geart. Hier een informatie folder over samenstellen? Kan ook op andere manieren onder de aandacht worden gebracht. Misschien combineren met de toeristenfolder? Deze is aan een 2e uitgifte toe en de voorraad is verbruikt.

Er is na de bespreking met wethouder Stella van Gent nog steeds geen nader bericht van Erik Visser/Leon Slootjes inzake het verkeersplan. Aukje vraagt de secretaris toch een verslag te maken over dit contact met de wethouder. Erik heeft dit wel toegezegd, maar nog niets aangeboden. Jan heeft dit verslag inmiddels gemaakt evenals een verslag over de ontmoeting met burgemeester Jannewietske de Vries. Deze verslagen worden nog opgenomen in onze blog. Beide gesprekken waren erg nuttig en de bestuurders spraken waardering uit over onze activiteiten in het dorp.

Tijdens de wandeling  met burgemeester Jannewietske de Vries heeft Erik tegenover secretaris gemeld dat we binnen kort een uitnodiging zullen krijgen voor overleg met Leon en hem. Leon legt de laatste hand aan het plan voor de Terp.

De weg Scharnegoutum-IJsbrechtum werd inmiddels geasfalteerd incl. grasbeton tot aan de splitsing
Ivige Leane. Hier ligt de grens met IJsbrechtum. We zullen even met dorpsbelang IJsbrechtum contact zoeken omdat het ons wenselijk lijkt dat ook voorbij de Ivige Leane het wegdek wordt aangepakt.

Stand van Zaken  Financien ligplaatsen zijn op orde. Alle liggelden 2019 inmiddels ontvangen. De ledencontributies over 2019 zullen in december door de bank geboekt kunnen worden nadat de penningmeester de daarvoor geldende incassolijst heeft bijgewerkt.

De Sint wordt ingehaald op 23 november a.s. We gaan mee in de aanpak waarbij de ontvangst van de Sint gepland staat op het pleintje voor de Martenskerk (met shuttle bus) En met zwarte pieten!

Jan zoekt uit of we een bijzondere ledenvergadering moeten uitschrijven voor het aanvragen subsidies Ondernemersfonds of dat dit ook kan via berichtgeving in de Omropper/Website. De leden moeten nl. instemmen.(opmerking secretaris: er moet toch een bijzondere ledenvergadering plaatsvinden) Als dit nodig is wordt dat op donderdag, 28 november 2019. Jan denkt de aanvragen rond te zullen hebben voor deze datum.

Volgende bestuursvergadering donderdag, 16 januari 2020.

De secretaris.

 

 

 

 

 

In de vorige Dorpsomropper gaf de heer Machiel Tolsma, manager van Patyna, een korte verklaring betreffende het niet doorzetten van het plan voor de zorgappartementen op de locatie van het oude Elim.

Lang, maar zonder resultaat, heeft dorpsbelang gewerkt aan meer zorg in Scharnegoutum. We willen dat verantwoorden.

Uit de verklaring van Patyna valt op te maken dat zij de stekker uit haar plannen trok vanwege onvoldoende steun vanuit de dorpsgemeenschap en meer specifiek de op de inloopavond gemaakte opmerkingen over de parkeer- en verkeersproblemen en geluiden dat er mogelijk tegen het plan geprocedeerd zou worden. Dit is o.i. niet de volledige overweging tot dit besluit.

Wij bevestigen dat er vanuit het dorp bijna geen reacties zijn gekomen in de periode van overleg over het plan. Dat vonden we spijtig. Op de inloopavond werd het gepresenteerde plan, middels een virtuele rondleiding om en in het gebouw, getoond en ook gewaardeerd. Dat er gewezen werd op de parkeer- en verkeerssituatie viel te verwachten maar de indrukken die dat achter liet bij de mensen van Patyna vonden wij overtrokken, wat we hen ook hebben laten weten. De suggestie over mogelijke bezwaren hebben we goeddeels kunnen wegnemen en ook daarover hebben we Patyna geïnformeerd.

Wat zijn nu de meest belangrijke momenten in de voorbereidingen geweest over bijna twee jaar?

Patyna vroeg onze medewerking bij een concreet plan, nl het bouwen van 16 zorgappartementen  op genoemde locatie. Zij verklaarde dat uit marktonderzoek was komen vast te staan dat hiervoor voldoende belangstelling zou zijn in de regio, nl. Scharnegoutum en omliggende dorpen.  Ons bestuur vond  het een positieve ontwikkeling om twee redenen, nl. 1. een nieuwe functie voor het oude dorpshuis dat al lange tijd leeg staat en 2. de mogelijkheid voor oudere dorpsgenoten die zorg behoeven, om langer in het dorp te wonen. Vaak zijn er signalen dat mensen het betreuren het dorp te moeten verlaten om elders zorg te ontvangen.

In de 1e fase is overleg gevoerd met omwonenden, vertegenwoordigers van de PKN kerk en   hulporganisatie Graach Dien. Er zijn twee bijeenkomsten gehouden in het Swettehûs. Een apart overleg was er met de kerkelijke gemeente over de wens van Patyna een open verbinding te maken tussen het nieuwe Zorgcomplex en het Martenshûske. Dit om verbinding van de nieuwe inwoners met vrijwilligers uit de dorpsgemeenschap te bevorderen en een gemeenschapsruimte te hebben. Deze wens werd door de PKN kerk niet gehonoreerd omdat het Martenshûske is bedoeld voor kerkelijke activiteiten en er bij verdere openstelling ook personele bezetting zou moeten komen. Alle besprekingen verliepen overigens op een positieve wijze.

In de 2e fase heeft Patyna een schets gepresenteerd van de buitenzijde gebouw. Inmiddels was gekozen voor nieuwbouw, dus eerst sloop. Patyna was al akkoord gegaan met door ons ingebrachte wensen, nl. behoud van het karakter van het beschermd dorpsgezicht met name aan de Achterbuorren,  het realiseren van enkele meerpersoons appartementen en het uitsluiten van bewoners met drugsgerelateerde problemen . We hadden aangegeven geen herhaling te willen van een ontwikkeling zoals die zich heeft voorgedaan bij het wooncentrum voor ouderen aan de Prof. Fritsmastraat. Een ontwikkeling waarbij al in een vroeg stadium duidelijk werd dat niet aan het gestelde doel zou worden voldaan, nl. een woonplek voor ouderen uit het dorp.

Even samengevat: Het zorg appartementencomplex zal bestaan uit zelfstandige woonappartementen op basis van huur voor mensen met een lichte zorgbehoefte, waarbij de zorgcomponent uitsluitend door Patyna zal worden geleverd. In het complex zal, nu dit niet in het Martenshûske kan, een gemeenschappelijke ruimte worden gerealiseerd, zo mogelijk een patio, en er zal meerdere dagen per week een verpleegkundige aanwezig zijn voor ondersteuning van de bewoners. Patyna zal de gewenste zorg leveren dan wel bemiddelen en desgewenst inkopen voor de bewoners. De verpleegkundige is hierin de schakel.

In de 3e fae gaf Patyna architecten opdracht bouwtekeningen te vervaardigen.
Tijdens het  proces waren er, soms lange tijd, perioden van stilte van de zijde van Patyna en ontvingen wij geen berichten over de voortgang. Voor ons aanleiding  contact met Patyna te zoeken waarin we ook ons ongenoegen daarover toonden. Steeds leidde dit tot het weer op gang komen van besprekingen . We hebben kennis genomen van alle tekeningen zowel de buiten- als de binnenkant. Er is sprake van een enkele bouwlaag aan de zijde van de Achterbuorren en een dubbele aan die van de Alddijk. De appartementen variëren qua vloeroppervlak van plm. 50 vierkante meter voor de kleinere en tot rond de 70 van de grotere appartementen. Het gebouw voorziet in een gemeenschappelijke ruimte en een patio, gedeeltelijk in de open lucht. De loopgangen  zijn misschien krap bemeten, maar er zijn cirkelvormige passeer mogelijkheden om dit te ondervangen. Het geheel straalt nog de contouren van Elim uit.

Op de inloopavond in het Swettehûs zijn er plm 70 bezoekers, een mooi aantal.

In het eerstvolgende overleg na de inloopavond met Patyna, spraken de managers hun twijfels uit over het doorzetten van de plannen. Gerefereerd werd aan de uitkomsten van de inloopavond die zij niet positief vonden. Verder bleek dat er nu ook twijfels waren gerezen over  voldoende belangstelling uit de regio. De heerTolsma verwoordde het aldus: ”willen mensen die uit dorpen komen, een tuin gewend zijn en een leuk uitzicht op een aardige buurt, wel komen wonen op deze plek, waar dit ontbreekt?”

Toch werd in dit overleg in april 2019 afgesproken met de plannen verder te gaan door nu te focussen op de feitelijke doelgroep. Afgesproken werd dat Patyna hiertoe een brief opstelt met daarin ook de huurprijzen van alle afzonderlijke appartementen . Ons bestuur zegde toe de communicatie daarvan te verzorgen, zowel in Scharnegoutum als omliggende dorpen waarbij we contacten zullen leggen met de Verenigingen van Dorpsbelangen aldaar en de Kerkelijke Gemeenschappen met het verzoek om ondersteuning.

In het overleg met Patyna hadden we al  aangegeven dat het geen verwondering zou mogen wekken dat tijdens de inloopavond maar 1 aanwezige kenbaar maakte in het nieuwe complex te willen gaan wonen. Er was immers nog geen informatie over de huurprijzen.

Van Patyna ontvingen wij vervolgens de berekende huren, waaruit bleek dat plm. 40% van de appartementen bereikbaar zou zijn voor mensen met een klein inkomen, nl. een huur waarbij men in aanmerking zou kunnen komen voor huursubsidie. De huurprijs van de overige plm. 60% moet door de bewoners uit eigen middelen  worden voldaan omdat op deze hogere huurprijzen geen huursubsidie van toepassing is. Wij hebben, na aanzetten van de heer Tolsma,een volledig document  geschreven met alle noodzakelijke informatie, waaronder de huurprijzen, en het verzoek daarop te reageren, zo mogelijk met een aanmelding als bewoner. Dit document zou bij de Doarpsomropper worden gevoegd en in elke brievenbus terecht komen. In de omliggende dorpen zo mogelijk met tussenkomst van dorpsbelangen en/of kerkelijke gemeente.

Patyna reageerde laat en pas na ons nadrukkelijk verzoek een keuze te maken. Verder gaan of er een streep door te zetten. Twee jaren van overleg was voor ons wel genoeg. Het resultaat is U nu bekend.

Hoe, wat verder?

Wij hebben goede hoop dat er een gezondheidscentrum, lees groepspraktijk, zal komen op de locatie van het oude dorpshuis. Berichten hierover zullen we uiteraard alleen in overleg met de huisartsen uitbrengen. Hierbij moet in acht worden genomen dat de huisartsenzorg in onze regio voor de toekomst niet als een vanzelfsprekendheid kan worden beschouwd!!  U mag reageren.

Namens Bestuur Dorpsbelang

Jan Luimstra, secretaris.

 

 

 

 

 

Zwemmen in de Zwette 

Snel nadat het verwijderen van de eerste zwemplek bij één der uitlopen van de zwette bij de trekskúte een feit was, hebben we contact gezocht met de dorpencoordinator, Erik Visser, met de bedoeling te onderzoeken of we elders een zwemplek zouden kunnen maken. Zonder alle details te benoemen moet worden vermeld dat ons bestuur, toen nog van een heel andere samenstelling dan nu, door de buurt wel op de hoogte was gesteld van de verwijdering. Maar niet van het moment waarop dit midden in het zwemseizoen ging plaatsvinden. Overigens was de plek bedoeld als vis- en uitzichtplek en niet als zwemplek, maar de jeugd zou geen jeugd zijn als ze het niet in bezit had genomen en ze veroorzaakten helaas nogal wat overlast in de buurt.

Erik wilde wel meedenken en gaf aan dat hij ook wel mogelijkheden zag van financiering voor dergelijke plannen. Dat het zoeken van oplossingen zorgvuldig moest was ons ook duidelijk. Immers het moet een veilige plek zijn en niet midden in een woonwijk in verband met te verwachten overlast. 

We kwamen uit op twee locaties. Achter het sportveld of bij de Trekskúte, aan het eind van de waterloop waar de aanlegplekken voor boten is. We hebben ouders en kinderen een brief geschreven over onze voornemens. Via school konden we adressen en namen krijgen, wat men slechts bij hoge uitzondering toestaat in verband met de privacy. Zo zijn er ongeveer 30 gezinnen aangeschreven. 

Met de dorpencoordinator en de wethouder hebben we beide locaties bezocht en bekeken. Daarbij hebben we ook eerder genoemde ouders en kinderen uitgenodigd met ons mee te gaan en mee te praten. Er kwamen ongeveer 6 dorpsbewoners , te weten twee ouders en enkele kinderen. Niet erg bemoedigend natuurlijk. De groep koos uiteindelijk voor de locatie Trekskúte. We vonden de andere locatie niet veilig, ook al zou hier dan ook een plas gecreëerd worden, afgeschermd van de Zwette. Bovendien, hier achter de sportvelden zou er geen enkele zicht zijn op wat de jeugd daar doet. De wethouder was het hier volledig mee eens en beloofde medewerking. 

Ons Bestuur wilde absoluut betrokkenheid van ouders en kinderen. Maak je een zwemlocatie dan moeten kinderen daar ook naar toe willen gaan en ouders moeten hun kinderen ook alleen toestaan op die plek te gaan zwemmen. Maak je een zwemlocatie met de nodige financiele kosten en ze gaan toch naar de blauwe bruggetjes dan heb je niets bereikt. 

Hierna hebben we een bijeenkomst belegd in het Zwettehûs en alle bij de kwestie betrokken dorpsgenoten uitgenodigd. Ook hier zijn maar enkele dorpsgenoten op af gekomen. Het waren er 6 of 7. Wel aanwezig in elk geval Ingrid Altenburg en Ype Bonnema. Maar met name uit de wijk Iisbaan/trekskúte nauwelijks belangstelling. Wij hebben de aanwezigen gevraagd een werkgroep te willen vormen. Dat hebben Ingrid en Ype opgepakt en ze hebben er enkele mensen bij gevonden. De werkgroep heeft o.a. bewoners van Trekskúte en Iisbaan bezocht en gevraagd hoe men dacht over een zwemplek aan het einde van de waterloop bij de Trekskúte. De werkgroep heeft ons haar eindrapportage gestuurd. Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan en hebben goed nagedacht. 

Nog even over die bijeenkomst, we hebben er vooraf ruime aandacht aan besteed o.a. op de Dorpswebsite en in de Doarpsomropper.

Ook de werkgroep zag geen heil in de locatie achter de sportvelden in verband met de veiligheid. Kinderen zouden toch in de verleiding kunnen komen in de Zwette te gaan zwemmen en in de bocht van de Zwette zou het uitzicht voor bootrecreanten en kinderen erg beperkt zijn. Ook zou er nauwelijks sprake zijn van enig toezicht. De gemeente SWF gaf aan geen toezicht te zullen houden en mag je dat van doarpsbelang of dorpsbewoners verwachten? Een hele verantwoordelijkheid die je dan ook blijvend moet waar maken. 

De locatie aan de Trekskúte bleek ook niet haalbaar. De wateroverstort betekent wellicht een risico en bewoners vreesden toch overlast. Er zijn ook bootaanleg plekken, maar de gemeente zag dit niet als een probleem. Enkele plekken zouden mogen wijken. Al met al concludeerde de werkgroep dat er te veel haken en ogen zijn.

Ons Bestuur is het eens met de uitkomsten en we beeindigen dan ook onze pogingen om een nieuwe zwemplek te realiseren. Dat is jammer, maar zonder voldoende draagvlak is het niet haalbaar. 

Wij hopen dat de kinderen zich wat netjes willen gedragen als ze zwemmen. Geen rommel achterlaten en rekening houden met de bewoners die aan de Zwette wonen. We doen ook een beroep op ouders om hun kinderen te instrueren en af en toe een kijkje te nemen. 

Het Bestuur

Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging van Scharnegoutum-Goenga, gehouden op donderdag, 28 maart 2019 in het Swettehûs te Scharnegoutum.

Aanwezig zijn bestuur en 16 dorpsgenoten. Het Bestuur bestaat uit Aukje Hofman, voorzitter, Jan Luimstra, secretaris, Frederik Boonstra, penningmeester, Piet IJssels en Peter Visch, algemeen lid. Er zijn helaas geen vertegenwoordigers van de politieke partijen, hoewel ze zijn uitgenodigd via de Griffie van de gemeente Súdwest Fryslân.

De voorzitter opent deze vergadering en heet alle aanwezigen welkom. We beginnen met koffie. Ze vraagt de aanwezigen of zij ook een agendapunt willen inbrengen. Dat blijkt niet het geval. Ook doet ze nog een oproep voor nieuwe bestuursleden.  De voorzitter meldt dat we bij de tweede koffie/thee ronde oranjekoek zullen presenteren met ons nieuwe logo waarbij ook naar het 100 jarig bestaan wordt verwezen.

Op de tafels liggen agenda en financiële jaarstukken. Aukje Hofman geeft aan dat agendapunt 2 aan het eind van de vergadering behandelt  wordt, dit uit praktische overwegingen.

Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken m.b.t. de jaarvergadering of anderszins die behandeling wenselijk  maken.

Notulen van de jaarvergadering van 8 maart 2018: Piet IJssels leest de notulen voor. Er zijn geen aanmerkingen van de leden zowel tekstueel of inhoudelijk. De notulen worden vastgesteld.

Jaarverslag 2018-2019: De secretaris leest ze voor. Wietske Zeilstra vraagt waarom het zo lang duurt voor de gewenste parkeervakken worden aangelegd op de Terp. Naar aanleiding van deze vraag licht de voorzitter toch agendapunt 2 al toe. Er zijn een aantal ontwikkelingen die ertoe leiden dat er vertraging ontstaat, ook ter zake de parkeerproblemen rond de Terp. Op de bestuurstafel liggen drie onderwerpen waarin samenhang is ontstaan. Het betreft de parkeersituatie rond de Terp, het plan van Patyna met betrekking tot de bouw van 16 zorgappartementen en de wens van de huisartsen in Scharnegoutum een groepspraktijk te vestigen.

Dit laatste is een nieuwe ontwikkeling die we nu op deze jaarvergadering voor het eerst bekend maken. Enkele aanwezigen vragen zich af waarom er tussen deze onderwerpen een samenhang bestaat. Voorzitter en secretaris vertellen hierna over de vergadering van het Bestuur met Patyna, de huisartsen en 3 gemeenteambtenaren waarin door één van de ambtenaren een aantal opmerkelijke uitspraken zijn gedaan. Zo is o.a. medegedeeld dat het laatste onderdeel van het bestemmingsplan wonen in Scharnegoutum, het zgn. fase 3 deel, niet door zal gaan. Dit zou verband houden met de hoofdtransport leidingen van het gas, maar ook met het in ontwikkeling genomen beleid van een nieuwe woonvisie van de gemeente SWF. Uitgangspunt daarin is dat er geen Uitbreiding, maar alleen nog Inbreiding in dorpen moet komen ten aanzien van woningbouw. Inbreiding wil zeggen alleen bouwen in de bebouwde kom van de dorpen waar ruimte aanwezig is of, na afbraak, nieuwbouw kan plaatsvinden.

Nu er een verzoek ligt om een groepspraktijk te vestigen is dan de vraag waar dit mogelijk is, of Patyna hierin wil/kan participeren en of het oude Elimgebouw dan een andere bestemming krijgt waarmee ook de parkeerproblematiek annex is.

Wijtze de Boer voegt nog toe dat het dorpshuis bestuur aanvankelijk moeite had met het aanleggen van een wandelpad langs het dorpshuis als verbinding van de Lege Dyk en de Terp naar school en kinderopvang. Er is onderzocht of er ten behoeve van de huisartsen aanbouw mogelijk zou zijn bij het dorpshuis om een groepspraktijk te vestigen. Inmiddels is gebleken dat de ruimte daarvoor rond het dorpshuis te beperkt is. Hij geeft aan dat het onderwerp wandelpad, als onderdeel van het oplossen van de parkeerproblematiek, daarmee nog niet van tafel is. Ook zijn er echter ook wel wat zorgen aangaande de parkeerruimte voor het dorpshuis wanneer school en kinderopvang vanaf de Lege Dyk bereikbaar wordt gemaakt. Piet IJssels gaat nog in op de woonvisie van de gemeente waarin ook de verwachtte krimp/vergrijzing een rol speelt, zo weet hij uit kringen van de PvdA. Albert Kingma toont zijn zorgen over zo`n nieuw beleid. Scharnegoutum is een levend dorp en verdient uitbreiding van woonruimte en hij wijst daarbij ook op de noodzaak van het instandhouding van de voorzieningen.

Ons bestuur onderschrijft de geuite zorgen en staat uiteraard ook voor de belangen van het dorp.Het is dan ook frustrerend dat ingezette plannen en oplossingen steeds vertraagd worden.

Financiële jaarstukken: De penningmeester licht de belans toe. De vermogenspositie is in 2018 verlaagd, welke daling feitelijk overeenkomt met de schenking die we gedaan hebben ten behoeve van de restauratie van de torenspits. Bij de exploitatie cijfers licht Frederik Boonstra toe dat de ledencontributies van 2018 zullen worden verantwoord in 2019. Eén en ander staat in relatie tot de incasso actie die het bestuur doet onder de leden van de Vereniging. Heel veel leden worden door ons bestuur aan huis bezocht om hen te vragen machtigingen af te geven. Het innen van de contributies is elk jaar een erg moeizaam gebeuren, wordt namens het bestuur uitgevoerd door jongeren tegen een kleine vergoeding, maar vaak zijn meerdere huisbezoeken nodig en is het resultaat daarna nog onbevredigend.

Albert Kingma verbaasd zich over ons besluit de contributies over 2017 te laten zitten wat hem wat een gemakkelijk besluit lijkt. De secretaris reageert hierop met de uitspraak dat we hiertoe hebben besloten om aan de leden een extra argument te ontlokken te willen gaan machtigen. Het is ook wel een wat ongemakkelijk besluit geweest. Joop van Kats geeft het advies via de Doarpsomropper en Website de leden nog eens op te roepen hun contributies te betalen en/of te machtigen en daarbij ook nog eens nadrukkelijk de betaalrekening van de Vereniging te noemen. Het Bestuur neemt dit advies ter harte.

Hierna licht de penningmeester toe dat kascontrole heeft plaatsgevonden door de heer Gerard Spoelstra. Deze heeft de jaarcijfers goedgekeurd en enkele adviezen gegeven die de penningmeester met dank heeft aangenomen en ook zal opvolgen. Zo zullen bv. nog niet ontvangen gelden in het verantwoordingsjaar op de balans worden verantwoord als nog te ontvangen baten.

De voorzitter stelt voor de jaarstukken en de uitkomsten van de kascontrole vast te stellen en de penningmeester decharge te verlenen. Aldus wordt besloten.

Glasvezelaanleg:

Peter Visch licht de situatie rond aanleg glasvezel toe. Het gaat om het verkrijgen van snel internet in Fryslân. In beginsel gaat het bij het Provinciebestuur vooral om de toegang in de slecht rendabele gebieden. Snel internet is echter in belang van bedrijven en gezinnen met het oog op  toekomstige behoeften. In Scharnegoutum is het gebruik nog via de kabel en op sommige plekken is het erg traag. De Fryske  Mienskip op glas, DFMopglas.nl , streeft er naar om waar mogelijk de aanleg van glasvezelleidingen te gaan koppelen aan al bestaande leidingnetwerken. De gemeente SWF loopt achter in dit traject.

Bij voldoende belangstelling wil DFM Scharnegoutum wellicht naar voren halen in dit traject. Die belangstelling is nog niet gebleken. Joop van Kats wijst op door hem aangedragen informatie die helaas niet werd gepropageerd via de plaatselijke media. Een gemiste kans. Kabel Noord heeft de gunning verkregen voor de glasvezelbekabeling en DFM wil daarin samen optrekken. Nu zal het duurder zijn als Scharnegoutum wil meedoen. Het Bestuur zegt toe extra aandacht aan het onderwerp te zullen geven. We zullen erover berichten in onze mediakanalen.

De voorzitter vraagt nog om suggesties vanuit de zaal. Joop van kats vraagt naar een andere begrotingsmethodiek. Albert Kingma gaat nog in op de betekenis die de geledingen van dorpsbelang hebben voor de dorpsgemeenschap. De secretaris berichtte er ook over in het jaarverslag. Er is veel energie in het dorp wat blijkt uit de inspanningen van dorpsbelang en al haar geledingen. Dit nog eens onder de aandacht brengen zal de betrokkenheid in het dorp kunnen verhogen. De geledingen van doarpsbelang zijn: de Natuerstifting de Flearen/Oer`t Lange Rek, de 4 mei commissie, werkgroep St. Nicolaas, Graach Dien en de Mediagroep.

Rondvraag

Piebe Wester noemt nog het 100 jarig bestaan. Waarom niet meer aandacht? De secretaris reageert en geeft aan dat het 100 jarig bestaan in 2018 ons niet bekend was maar bleek bij het doorspitten van het archief. Ook hebben we ons gerealiseerd dat de financiën, die al aardig zijn gedaald door een tweetal schenkingen,  beter besteed kunnen worden dan aan een eeuwfeest. De belangstelling in het dorp voor de Vereniging is ook tanende, dus wat wil je dan als bestuur. Albert Kingma ziet in het 100 jarig bestaan weer een mooie gelegenheid de Vereniging te promoten bij de inwoners. Het bestuur is echter best wel druk met een aantal zaken en een eeuwfeest zou ook veel aandacht vragen.

Het bestuur zal op andere wijze het belang van de Vereniging en zijn geledingen nog weer eens onder de aandacht van de dorpsbewoners  brengen, waarbij we gebruik kunnen maken van de kanalen van de Mediagroep.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om in het kader van het 100 jarig bestaan, onder het genot van een drankje, nog even na te praten in de bar.

 

De secretaris,
Jan Luimstra

 

 

 

Verslag bestuur dorpsbelang d.d. 7 februari 2019 

Mededelingen:

Piet meldt dat hij contact heeft gehad met de PvdA fractie van de gemeenteraad en dat de voorgenomen huurverhoging van de kleine bootjes ligplaatsen niet doorgaat. De Raad heeft in meerderheid dit voorstel afgewezen. 

Verslag vergadering van 8 november 2018:

Frederik merkt op dat in de vergunningsaanvraag voor de intocht van St. Nicolaas vermeldt moet worden door welke straten de intocht gaat. Dat doen we ook, maar deze keer week de intocht nogal af van de planning. Dit kan eigenlijk niet. Jan en Piet hebben wat moeite gehad als verkeersregelaars het autoverkeer over de brug in goede banen te leiden. Het treintje waarin sinterklaas plaats moest nemen heeft erg lang op de brug moeten wachten. Mocht dit treintje opnieuw gebruikt gaan worden dan moet er een andere wachtplek worden gezocht. Wat de Pieten betreft, de jongeren die als pieten optreden willen geen veegpieten zijn maar helemaal geschminkt worden. Herkenbaarheid stellen ze niet op prijs. Aukje neemt dit op met de commissie. 

Actielijst d.d. 12 april 2018:

Jan doet verslag van onze groenvragen aan de gemeente SWF. M.b.t. de weg Scharnegoutum-IJsbrechtum is de reactie van de gemeente dat de aanpak van deze weg in de planning staat maar nog niet aan de beurt is. Veel wegen staan op de nominatie geheel geasfalteerd te worden met bijkomende grasbetonstroken. Niet aangegeven wordt wanneer de weg wel aangepakt zal worden. Hem viel bij het doorzoeken van ons archief op dat dezelfde kwestie al eerder aan de orde is geweest bij de gemeente Wymbritseradeel en dat toen dezelfde reactie kwam als nu bij Sûdwest. Intussen zijn we meer dan 10 jaar verder. We gaan het opnieuw aankaarten met de gevonden historie.   

Ingekomen stukken:  

We ontvingen een verzoek van de huisartsen voor overleg met het bestuur. We zijn bereid en Jan maakt een afspraak. 

Stand van zaken lopende onderwerpen:

Plannen oud Elim

Na de inloopavond was er windstilte maar nu zijn we weer met elkaar in constructief overleg. 

In ons overleg met Patyna op 17 januari is gebleken dat het management van Patyna twijfels heeft of het de plannen voor 16 zorgappartementen wel moet doorzetten. Patyna ervaart te weinig steun uit de dorpsgemeenschap en registreerde op de inloopavond vooral kritische opmerkingen. Het eerste herkennen we spijtig genoeg wel in ons bestuur. Het tweede niet. We spraken met elkaar af de bouw van de appartementen toch nog een kans te geven en zullen ons samen richten op de doelgroep voor bewoning in deze appartementen. We gaan daartoe meer gedetailleerde informatie verspreiden in eigen dorp en omgeving, daarbij hulp in roepend van kerkelijke werkers in ons dorp, ook aan dorpsgenoten die de laatste tijd naar elders verhuisden. Patyna zal de plannen verder documenteren o.a. terzake van de te verwachten huurprijzen.

Parkeren/verkeer:

Het overleg met de gemeenteambtenaren zullen we met spoed weer oppakken. Inmiddels zijn er telefonisch afspraken gemaakt.

Incasso contributies:

Frederik meldt dat er 61 nieuwe machtigingen zijn ontvangen ter inning van contributies. 166 adressen moeten nog bezocht worden. Samenvattend: Doarpsbelang heeft ruim 550 betalende leden, het totaal aantal machtigingen bedraagt nu 384. We bezoeken nog 166 adressen. Van de leden die niet gemachtigd hebben heeft een deel de contributie betaald en een kleiner deel heeft dit niet gedaan. Misschien moet ons bankrekeningnummer nog eens onder hun aandacht worden gebracht. 

Geledingen:

Namens de Stifting de Flearen/Oer`t Lange Rek en de Mediagroep zijn financiële overzichten ontvangen over hun administraties. Het bestuur is tevreden met deze informatie en spreekt opnieuw zijn vertrouwen uit in deze partners. We danken alle partners, ook de 4 mei commissie, Graach Dien en de Werkgroep St. Nicolaas voor de fijne samenwerking. Hun inbreng in en voor het dorp is van groot belang. 

Inzake de aangekondigde Himmeldei neemt Aukje contact op met het schoolteam. Bij de werkgroep St. Nicolaas informeert ze naar de kosten van het stomen van de sint- en pietenpakken die door ons betaald zullen worden. 

De jaarvergadering van onze Vereniging  zal plaatsvinden op 28 maart 2019, aanvang 19.45 uur.  

Namens het bestuur, de secretaris.

 

Samenvatting bestuursvergadering dorpsbelang d.d. 8 november 2018 

Jan noemt even de vragen die we aan de gemeente stelden. De weg Scharnegoutum-IJsbrechtum wordt voorlopig niet aangepakt. Staat wel op de gemeentelijke agenda, maar is nog niet aan de beurt. T.z.t. ook verhardingen naast de weg met zgn. dribbelbeton stroken. 

De werkgroep zwemplek is nog bezig. Aukje meldt dat er deze zomer weinig gezwommen werd bij de bruggetjes.  

Frederik meldt dat Piet en hij al op pad zijn geweest terzake incasso`s contributie dorpsbelang. We willen graag dat leden ons machtigen de contributie jaarlijks eenmalig af te schrijven. Aukje en Peter gaan meehelpen.  

Binnenkort hebben we overleg met vertegenwoordigers van dorpshuisbestuur en gemeenteambtenaren met betrekking tot de parkeersproblematiek rondom het Swettehûs. 

Peter heeft nu een afspraak met Fryske Mienskip aangaande gasvezel.  

M.b.t. de bootjes ligplaatsen meldt Frederik dat de ligkosten stapsgewijze in 3 jaar verhoogd zullen worden van € 16,30 naar € 30.00 per strekkende meter ligplaats. Dit is een forse verhoging. Na nogal wat discussie besluiten we toch geen bezwaren te uiten. De gemeente geeft aan hiertoe te zijn overgegaan na vergelijkend onderzoek met andere gemeenten.  

Er zijn na de inloopavond van Patyna door hen geen mededelingen meer gedaan, terwijl Patyna op korte termijn een go-no go toezegde. (Inmiddels is er mailverkeer gaande en zullen we als bestuur nog een overleg hebben met Patyna.

Intocht Sint is op 24 november. Voorbereiding loopt goed. Piet regelt hesjes en we zullen als verkeersregelaars dienst doen. Aukje ontvangt de Sint. Nog even aandacht voor de Pietenkleur…we nemen nu geen standpunt in, eventueel na deze intocht eens bespreken.

Sint Maarten valt op zondag dit jaar. We wachten maar af wanneer de kinderen langs de deuren gaan, op zondag of anderszins. 

Bezoek Burgemeester Jannewietske de Vries aan de wintermerk. Zie brief aan de Burgemeester van Jan namens ons bestuur en de PKN gemeente. We weten nog niet of ze gaat komen. (Jan: hoewel het Jannewietske spijt kan het bezoek  niet door gaan, maar de burgemeester komt begin 2018 wel in ons dorp voor een kennismakingsbezoek) 

Volgende bestuursvergadering 17 januari 2019. Jaarvergadering op 21 maart 2019 aanvang 19.45 uur.

Jan Luimstra

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting verslag vergadering bestuur dorpsbelang donderdag, 20 september 2018 

Aukje ontving signalen over de robuuste wijze van het grasmaaien. Jan eveneens. Een klacht is door een dorpsbewoner op zijn aanraden digitaal ingediend bij de gemeente. Wij onderschrijven deze klacht. 

Verslag vergadering van 21 juni 2018: Geen bijzonderheden. 

Actielijst d.d. 12 april 2018:

Gevraagd was om een blikvanger bij de Zwettewei. Is niet meegenomen in de communicatie met de gemeente. Is een idee wellicht de blikvanger bij de fam Huistra aan de Lege Dyk te verplaatsen? We zullen het eerst met Erik Visser bespreken en zijn mening vragen. Is een actie hierop wel zinvol? 

Frederik meldt dat de papieren klaar liggen die nodig zijn de incasso actie bij de leden te houden. Met Piet gaat hij in oktober alle leden benaderen.

Jan deelt mee dat hij van Albert Kingma nog info krijgt over het ingebruik nemen van het nieuwe logo.

Aukje gaat nu de dorpsvlaggen bestellen. Jan levert nog de adressen aan. 

Ingekomen stukken:

Jan leest de mails m.b.t. raadsstukken. Tot nog toen geen interessante zaken tegen gekomen. M.b.t. de voorlichtingsbijeenkomst van Patyna wachten we deze avond met belangstelling af. Er is geflyerd in ons dorp en veel omliggende dorpen, althans zo is aangekondigd. Heeft in ons dorp in elk geval plaatsgevonden. 

Jan doet verslag van de bijeenkomst met Erik en Leon over het pad bij het MFA van deze morgen waarbij Dukke, namens school, Wijtze de Boer en Hinke Bakker namens Bestuur Dorpshuis aanwezig waren.

Verder is nog gesproken over de overige voorstellen van de ambtenaren. Nu Patyna gaat bewegen inzake “Elim” is het misschien ook goed e.e.a. in samenhang te bekijken. 

Zwemplek: we wachten op verdere info van de werkgroep. Zijn wel bezig.

Factuur opknappen monument: Frederik vraagt het bedrijf wie eigenlijk opdrachtgever was. 

We spreken af direct na de bijeenkomst van Patyna nog alle reacties van de bewoners de Terp te bekijken en dan te besluiten hoe verder te gaan. Noot secretaris: heeft inmiddels plaatsgevonden.

Rondvraag:

Wie beheert de mailgroep dorpsbelang? Frederik ontvangt niets. Jan gaat het na. 

De volgende vergadering donderdag, 8 november 2018.

 

Verslag bestuur dorpsbelang d.d. 21 juni 2018 

De agenda wordt onveranderd behandeld. We zijn het eens voor de keuze van een logo. We nemen het logo met blauw en geel, maar een ongekleurd pompeblêd. Arjane heeft de schrijfwijze van Loiingea nog aangepast.

Geert Bos is bezig gegaan met de historische wandelroute en zal e.e.a presenteren. Fase 3 de Flearen, Jan zet het nog op website/do

Actiepunt archief, is overgeplaatst naar Martenshúske en Jan spit het door. Contributie en incasso, Frederik en Piet gaan er nu mee aan de slag. Jan zal Erik Visser herinneren aan diens voornemen nieuwe bewegwijzering in het dorp te verzorgen. Dorpsvlag, we besluiten tot bestelling voor de aanvragers, Jan levert Aukje gegevens van de aanvragers.

Glasvezel: Peter vraagt nog nadere info aan. Contactpersonen zijn Jaap Bosma en Anja Rombout.

De factuur van de fa Koopmans inzake opknappen oorlogsmonument, Frederik vraagt na bij Jouke, maar betaalt alvast de factuur. Nagaan of de kosten niet gedeeld kunnen worden met de Oranjevereniging.

De mail van de heren Visser en Slootjes van de gemeente SWF inzake voorstellen om de parkeersproblematiek op de Terp aan te pakken zijn we content mee. We zenden de ontvangen info door aan de bewoners van de Terp en vragen om reactie per brief/mail. Daarna terug op de agenda. Idee is het verder in kleine kring op te pakken.

Elim gebouw: We zijn erg teleurgesteld in de houding van Patyna. Aukje neemt nu contact op en Jan zal het opnieuw bij Erik Visser aankaarten en vragen dat ook de gemeente actie onderneemt.

Zwemplek: Jan vraagt bij Ingrid Altenburg wat de stand van zaken is en wat de voornemens van de werkgroep zijn.

Peter merkt op dat een woning leeg staat in het wooncentrum aan de Fritsmastraat, hoewel er wel een huurder is. We gaan Elkien oproepen actie te ondernemen. Er zijn klachten over de wijze van bewonen. 

De volgende vergadering staat al gepland in september. Jan vraagt Zwettehûs ruimte voor een borreluurtje van ons bestuur. 

Jan

 

Verslag bestuur dorpsbelang d.d. donderdag, 12 april 2018 

Er is gevraagd naar een boek dat gemaakt werd over de Chr. Basisschool van Scharnegoutum. Zover bekend is er nog 1 exemplaar dat beschikbaar kwam van een particulier en bij Henk Bos ligt. We kunnen het boek, nadat Henk het ingezien heeft, ophalen. We zullen Dukke Hofman vragen of het in het archief van de school kan. De aanvrager krijgt de informatie uit het boek waarom hij heeft verzocht. We lenen het boek niet uit nu sprake is van een laatste exemplaar. 

Notulen dorpsbelang van 29/1/18 en 8/2/18 worden vastgesteld evenals de notulen jaarvergadering 8/3/18 De notulen van de jaarvergadering zijn door de griffie van de gemeente SWF ter kennis gebracht aan de fracties van de gemeenteraad. 

Actielijst

Het overzicht van contactpersonen geledingen dorpsbelang nu op orde. Onze dorpscoordinator Erik Visser schuift aan en we bespreken het volgende:

We lichten de situatie over de zwemplek toe. Erik ziet mogelijkheden gebruik te maken van het leefbaarheidsfonds eventueel in combinatie met het Iepen Mienskipfûns.

De afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente gaat bouwplan de Flearen, fase 3 bekijken en mogelijk in de planning opnemen voor nieuwbouw. Als realisatie daarvan in beeld komt zal dit nog een lang traject moeten doorlopen. We zijn dan snel enkele jaren verder voor er gebouwd zou kunnen worden.

We vragen de werkgroep zwemplek het draagvlak bij omwonenden aan de Trekskute te onderzoeken, waarbij als uitgangspunt dient dat deze niet dichtbij de aangrenzende woningen

Zal komen te liggen, maar op enige afstand. Er is nog geen definitieve keuze voor Trekskute of achter de sportvelden.

Enkele vragen/klachten m.b.t. het groen gaan we aanmelden via het contactformulier van de gemeente. Hier ook de wens voor een extra hondentoilet aan de Zwettewei.

We bespreken de traagheid van Patyna aangaande de zorgplannen voor het oude Elim. Erik gaat intern na hoe de contacten daarover met de gemeente verlopen.

We gaan een gesprek plannen over de parkeerproblemen op de Terp met de school/thuis bij thea en de buurt. Erik schuift daarbij aan en zal ook een collega die over verkeerskennis beschikt, er bij betrekken.

(inmiddels bekend dat dit gaat plaatsvinden op 29 mei 2018)

We zullen de vlag van Scharnegoutum bestellen bij de vlaggencentrale in Dokkum wanneer daarvoor belangstelling is. Inmiddels geplaatst op de website en gaat ook in de Omropper. De vlag kost € 41,- als het formaat 1x1.5meter is. 

Onze penningmeester gaat samen met Piet IJssels de leden vragen de jaarlijkse contributie per automatische incasso te betalen. Daartoe moeten 221 adressen worden bezocht. Ook de andere bestuursleden springen zonodig bij omdat het een grote klus is. Frederik heeft al een machtigingsformulier opgesteld.

Als deze klus is afgerond gaat de penningmeester na de zomer vakantie periode aan de slag met de geldstromen van de mediagroep. 

We vragen de kerkrentmeesters om het dorpsbelangarchief te mogen onderbrengen in het Martenshûske (inmiddels toegezegd door de kerkrentmeesters) We peilen bij Tresoir of er interesse is voor delen van ons archief. 

De secretaris dient de nieuwe wensen aangaande enkele “groene” onderwerpen  bij de gemeente in via het contactformulier van SWF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag bestuur dorpsbelang d.d. donderdag, 8 februari 2018 

Naar aanleiding van onze actielijst 

We vragen ten behoeve van de Zwettewei een extra hondentoilet bij de gemeente SWF.

Jan bericht belanghebbenden terzake het stoppen van de lijst woningzoekenden voor fase 3, plan de Flearen. De lijst is niet echt zinvol omdat de gemeente geen haast maakt met de ontwikkeling zodat dorpsbewoners die zich aangemeld hebben ook weer van de lijst worden afgevoerd nadat zij andere woonruimte betrekken. Wel zullen wij bij de gemeente aandringen op voorbereidende werkzaamheden.

Ingekomen stukken

De Provincie heeft ingestemd met het ontwikkelen van experimenten buslijnen en lijntaxi`s. voor de regio Leeuwarden-Sneek-Heerenveen. Zodra er meer informatie komt zullen we inschrijven op voorlichtingsbijeenkomsten. 

We hebben de gemeente gevraagd uiteen te zetten wat de plannen zijn inzake bermen Ivige Leane. De bermen zijn erg slecht en leveren gevaar voor het verkeer op de weg. Na onze klacht is er een snelle noodactie uitgevoerd maar die is niet zinvol gebleken. 

Zwemplek

Op onze uitnodiging voor een bijeenkomst met belanghebbenden en eventuele bezwaarmakers inzake een zwemplek voor jongere jeugd bij de Zwette waren 7 dorpsgenoten afgekomen. Zij hebben toegezegd in eigen buurt na te vragen welke opvattingen men daar heeft en dat heeft geleid tot veel positieve reacties voor een zwemplekje. Op ons verzoek is een werkgroep van start gegaan die ons rapporteert wat de bevindingen zijn. Samen gaan we nu voorstellen formuleren en die aan de gemeente SWF voorleggen. Ingrid Altenburg is contactpersoon namens de werkgroep. 

Mediagroep

De twee geldstromen, nl. die van de Doarpsomropper en van de Website zullen worden samengevoegd en in beheer genomen bij de penningmeester van doarpsbelang.

Verkeers- en parkeeroverlast

Er is een overleg geweest met bewoners van de Terp, de Achterbuorren en de Alddijk. In het overleg is naar voren gekomen dat er grote verkeers en parkeer problemen zijn op de Terp in verband met het brengen en halen van kinderen bij school en de kinderopvang. Op de Achterbuorren rijden auto`s in beide richtingen, hoewel dit een eenrichtingsweg is en op de Alddijk is het verkeer intensief, terwijl het kruispunt met de Terp/Achterbuorren gevaarlijk is omdat dit een erg onoverzichtelijke kruising is.

In dit verband bespreken we ook de slechte ontsluiting van de wijk IIsbaan/Trekskute. Al het verkeer moet via de Fleardijk en Alddijk naar de Legedijk. Ons bestuur is het eens met de klachten terzake. We zullen nu eerst de schoolleiding en die van de kinderopvang bij ons overleg betrekken om, zo mogelijk, een gezamenlijk standpunt neer te leggen bij de gemeente SWF.

Overig

Nieuwe vergaderingen van ons bestuur zijn gepland voor donderdag, 12/4, 21/6 en 20/9 2018

Het bestuur

Vanwege beperkte vergadertijd behandelen we de meest belangrijke agendapunten en spreken meteen een vervolgdatum af. 

We spreken de navolgende vergaderingen af: 8 februari vervolg bestuursvergadering, 13 februari overleg verkeersproblematiek met bewoners van de Terp, Achterbuorren en Alddijk en 8 maart jaarvergadering.

Van meerdere zijde horen we dat de leefbaarheid van het wooncentrum aan de Prof. Fritsmastrjitte ernstig in het gedrang is. Dit veroorzaakt hevige spanningen onder een aantal bewoners. Twee dorpsgenoten treden op als bemiddelaars. We hebben de bemiddelaars onze steun toegezegd. Zij informeren ons zodra onze inbreng nodig is. Eerder al schreven we een brief terzake aan woningbouw-cooperatie Elkien en dat gaan we nu opnieuw doen om te vragen welke stappen zij denkt te ondernemen. Onze indruk is dat Elkien niet die stappen onderneemt die van haar verwacht zou mogen worden.

Met betrekking tot de bijeenkomst over een zwemplek van 15 januari j.l. wachten we nu op informatie van de toen aanwezige dorpsgenoten. Via één van hen worden we op de hoogte gebracht. Zij zegden allen toe (7 personen) in eigen buurt na te vragen of het onderwerp leeft. Onze insteek is dat er een werkgroep van betrokkenen moet ontstaat waarmee we verder kunnen. Voor er een plan voor het zwemplek naar de gemeente SWF kan gaan is het nodig dat er een stevig draagvlak voor bestaat. Dat is voor de gemeente noodzakelijk en geldt ook voor ons bestuur. Dat draagvlak is na twee belegde bijeenkomsten nog steeds niet aangetoond.

Ten aanzien van de onder Doarpsbelang vallende werkgroep media in scharnegoutum licht Jan de situatie toe. Na een moeizame start is er nu een mediagroep die op stoom komt. De Doarpsomropper is vernieuwd en wordt in het algemeen erg gewaardeerd in het dorp. Ook website en facebookpagina worden druk bezocht.

Er is nu noodzaak de twee administraties van voorheen, Doarpsomropper en Website, samen te voegen. Dit betekent dat de nieuwe administratie dan geheel bij de penningmeester van Doarpsbelang terecht komt voor beheer en uitvoering. Dit is een toename van werkzaamheden.

Wat de verkeers- en parkeer problemen in het centrum van het dorp betreft onderkennen we de problematiek die de omwonenden schetsen. We noemen het parkeren op de Terp dat veel overlast geeft, het toenemen van verkeer op de Acherbuorren van beide zijden (terwijl het een eenrichtingsweg is) en de grote druk op de Alddijk, waar te snel wordt gereden en een gevaarlijke kruising is.

We onderkennen het vele verkeer dat hier is omdat bestuurders de Fleardyk mijden vanwege de vele drempels. Ook zien we dat het verkeer van en naar de nieuwbouw aan de Zwette slechts één weg kan volgen waarin een kwetsbare en dus gevaarlijke plek zit in de bocht bij de woning familie Tamminga. 

Al met al een onderwerp waarin we ons vast willen bijten. Op dinsdag, 13 februari gaan we het gesprek aan met de brief van de bewoners. 

Het Bestuur

 

Er zijn twee bijeenkomsten geweest in het Swettehûs belegd door vertegenwoordigers van Patyna. Bij de eerste bijeenkomst waren aanwezig omwonenden van het Elim gebouw en vertegenwoordigers van het bestuur doarpsbelang, de kerkelijke gemeente van Scharnegoutum-Loeinga, een vertegenwoordiger van de gemeente SWF alsmede woningcorporatie Elkien. In de tweede bijeenkomst waren ook drie dames van Graach Dien aanwezig.

Van de zijde van Patyna is door programma-manager, de heer Talsma, uitleg gegeven over de voornemens van Patyna. Men wil op de locatie Elim 16 appartementen realiseren voor mensen met een zorgvraag. Daarbij richt Patyna zich op inwoners van Scharnegoutum en omliggende dorpen in een straal van ongeveer 5 km rond ons dorp. Patyna biedt woonruimte aan mensen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen en tevens zorg op maat door het inschakelen van allerlei vormen van ondersteuning zoals thuiszorg, voorzieningen te verkrijgen bij de gemeentelijke overheid zoals bv. de WMO, maaltijdbezorging e.d.

Daarmee wordt in de visie van Patyna een passend antwoord gegeven op de afnemende mogelijkheden voor mensen om gebruik te maken van de door de Overheid gefinancierde zorginstellingen waar de criteria voor opname voortdurend worden aangescherpt. De overheid wil dat mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen met hulp van familie, kennissen, buren en maatschappelijk betrokken medeburgers in onze zo geheten partcipatie-maatschappij.

Uitgangspunt voor Patyna is dat er een duidelijk draagvlak moet bestaan bij de inwoners van Scharnegoutum voor het realiseren van dit plan en sociale betrokkenheid bij de toekomstige bewoners ervan. Patyna biedt wel alle noodzakelijke medisch gerelateerde zorg, maar kan niet zorgen voor de sociale component die daarin wel van belang is. Zo is er is voor zorginstellingen o.a. geen financiering meer in de exploitatie vanuit de Overheid voor ontspanning, sociale contacten en activiteiten.

Patyna wil de te realiseren zorglocatie zo efficiënt mogelijk inrichten voor wonen. Gemeenschappelijke ruimte`s moeten worden beperkt. Patyna hoopt o.a dat het naastgelegen Martenshûske zodanig benut kan worden dat ook de bewoners van de toekomstige zorglocatie hiervan gebruik kunnen maken. Samenwerking met de kerkelijke gemeente kan zo een win win situatie opleveren.

In de gehouden bijeenkomsten is al aandacht geweest voor deze mogelijkheid. Verder is door aanwezigen uitgesproken dat zij geen belemmeringen zien ten aanzien van de problematiek die toekomstige bewoners kunnen hebben met betrekking tot hun zorgbehoeften met echter wel één uitzondering, nl. mensen met drugsverslavings problemen. Aangedrongen is ook te voorzien in enkele appartementen voor tweepersoons huishoudens. 

Verder werd in de bijeenkomst aangegeven dat er wel zorgen zijn dat zich ontwikkelingen zouden kunnen voordoen waar dorpsbewoners ten aanzien van het wooncentrum aan de Prof. Fritsmastrjitte minder positieve ervaringen mee hebben. Tenslotte is er aandacht geweest voor de verkeersoverlast die bewoners van de Achterbuorren en Ald Dijk ervaren. Ook daar zou rekening mee kunnen worden gehouden als er nieuwbouw komt. Dat zal dan een aandachtspunt voor de gemeente SWF zijn. 

Patyna zal de opmerkingen en wensen nadrukkelijk meenemen in de bouwplannen. Nogmaals bevestigt de heer Talsma dat Patyna alleen zal bouwen in Scharnegoutum als er een duidelijk draagvlak bestaat bij de inwoners van het dorp en ook bereidheid bij te dragen in de sociale component.

Patyna streeft naar spreiding van zorglocaties in de regio buiten de stad en is ook op andere plekken actief in het realiseren van woon mogelijkheden voor mensen met een lichte zorgbehoefte.

Ten aanzien van de bouw van de zorg locatie in Scharnegoutum richt Patyna zich op behoud van de omgevingswaarden van het oude Elim gebouw. Het voornemen is dit gebouw in zijn geheel af te breken en te herbouwen met behoud van de contouren van het oude. Er zijn ruwe schetsen gemaakt die nog geen definitief karakter hebben. De tot nu toe betrokken dorpsgenoten hebben kennis genomen van deze schetsen en hebben daar een positieve mening over. Ook in kringen van de omwonenden is er een positief beeld. Nogmaals zij gezegd dat het ruwe schetsen zijn en dat één en ander er nog anders uit kan gaan zien. Mede bepalend is uiteraard wat de mogelijkheden zijn binnen het gebouw om tot een mooi concept voor wonen te komen. 

Tot zover de eerste verkenning zoals wij er tegen aan kijken. 

Het Bestuur

  

 

 

 

  

 

 

 

Een korte schets van de besprekingen:

Er is vrij lang geleden een boek uitgegeven over de basisschool in ons dorp. Een oud inwoner wil het boek graag inzien maar het boek kan niet getraceerd worden. Als iemand het in zijn bezit heeft en bereid is het uit te lenen of door middel van prints inzage te geven dan horen we dat graag.

Ons bestuur zal met de dorpscoordinator een gesprek hebben terzake van de onderwerpen zwemplek, uitvoeren van de toegezegde nieuwe bewegwijzeringen en verkeersborden en het bouwplan fase 3 de flearen. We willen op maandag, 15 januari 2018 een bijeenkomst beleggen in het swettehûs voor alle belanghebbenden ten aanzien van een zwemplek voor de jeugd. Zowel voor- als tegenstanders kunnen zich dan uitspreken. De wethouder heeft medewerking toegezegd en de gemeente zou hierop terugkomen, wat nog niet heeft plaatsgevonden.

Een zoektocht naar de afkomst van de vlag van Scharnegoutum is onduidelijk. We gaan de vlaggencentrale in Dokkum vragen of hij daar geproduceerd is. Er is vraag, maar er is geen voorraad meer.

Wij ondersteunen het voornemen om de spits van de kerktoren te vernieuwen. De kerkelijke gemeente vraagt om financiele hulp en er zijn sponsoracties in voorbereiding. Wij overwegen een bijdrage vanuit de vereniging te verlenen. Als we daartoe besluiten zullen we de leden vragen hiermee in te stemmen.

Doarpsbelang wil graag toe naar automatische machtging voor het innen van de ledencontributie. Het is uitermate veel werk nog bij de deuren het ledengeld op te komen halen. Velen hebben al een machtiging gegeven maar lang niet iedereen. We gaan ons beraden hoe hiertoe te komen.

Glasvezelbekabeling in Scharnegoutum heeft onze aandacht en Peter heeft ons bijgepraat. Peter verwacht veel belangstelling hiervoor in het dorp en met name bij de ondernemers. We volgen het onderwerp op de voet nu er binnenkort een aanbestedingsprocedure afloopt en er een gunning zal worden verleend. We zullen U hieromtrent blijven informeren.

Er zijn inmiddels twee gespreksronden gehouden in verband met de (ver)bouwplannen van Patyna op de locatie "oude Elim". Vertegenwoordigd waren omwonenden van het Elimgebouw, doarpsbelang en de kerkgemeenschap. In de tweede ronde schoven ook medewerksters van Graach Dien aan.

We bereiden nu een verslag voor dat U kunt vinden in onze blog. Dit verslag stemmen we eerst af met Patyna om correcte informatie aan te reiken. Die moet goed zijn en de situatie waarin het proces nu zit, weergeven. We hopen U dit op korte termijn te kunnen aanbieden.

Ook is gesproken over een bijeenkomst voor alle inwoners in december 2017 waar Patyna dan de plannen zal presenteren.

Het bestuur

Uit het verslag van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op 9 mei 2017

Jan zal contact met de dorpencoordinator opnemen m.b.t. de uitwerking van de door wethouder Stoker gedane toezeggingen m.b.t. een zwemplek. De buurt zwettewei noord ziet in verband met het ontstaan van een hangplek liever geen bijkomende speelattributen zoals een volleybalveldje en/of picknickbank.

Aukje informeert Ytzen Tamminga aangaande onze rol met betrekking tot de noodzaak van het vervangen van de kerktoren. We willen wel samen optrekken maar zien geen kans een betekenisvolle financiele bijdrage te leveren. Onze middelen zijn ontoereikend maar we kunnen samen wel een (financiele) actie op touw zetten.

Aukje neemt nog contact met Andrea op over het jeugdbeleid. Andrea is nog betrokken bij het werk van dorpsbelang al is ze geen bestuurslid meer. Ook Pier en Jouke willen, nadat ze uit het bestuur zijn, nog wel betrokken blijven.

Piet heeft Frederik Boonstra, Dielakker 13, bereid gevonden penningmeester te worden. We houden oren en ogen open voor een laatste bestuurslid maar kunnen nu weer goed verder als bestuur.

Aukje neemt contact op met mw Poiesz, CDA raadslid in de gemeente SWF en Jan zal het onderwerp herbestemming Elimgebouw ook bij Erik Visser, onze dorpencoordinator, aansnijden.

Doarpsomropper/mediagroep: We volgen de ontwikkelingen en zijn daar positief over.

Pier vraagt wie het beheer van de oorlogsboeken wil overnemen. Peter biedt zich aan. Pier gaat het doarpsbelang archief nakijken. Jan vraagt zich af of ons archief fysiek moet blijven of dat het ook alleen digitaal kan.

Speeltuin: Egbert Flik en Antje trekken zich terug van het beheer. De voorzitter van de Speeltuinvereniging neemt het over.

Rondvraag: Bij Erik kaarten we de onderwerpen fiets/wandelroute, bewegwijzering en volkstuintjes, aan die nog steeds niet zijn gerealiseerd. Het idee van Albert Kingma over een nieuw logo nemen we over en vragen dorpsgenoten een ontwerp aan te leveren met daaraan verbonden een prijs voor het winnende ontwerp.

Uit het verslag van de Bestuursvergadering van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op dinsdag, 20 juni 2017

We spreken af in september een bijeenkomst te beleggen met kinderen, ouders en buurtbewoners van de blauwe bruggetjes inzake een zwemplek en vragen de wethouder en Erik om daarbij aanwezig te zijn. We doen een nieuwe oproep inzake een logo ontwerp in de omropper en op de website en noemen een einddatum voor het indienen.

Met betrekking tot signalen van onregelmatigheden in speeltuin Boartersnocht gaan Aukje en Peter in gesprek met het bestuur speeltuinvereniging. We denken na over een geschikte plek voor een boothelling. Daarna zal Jan het met Erik bespreken. De mail van Norwel Outdoor Fitness leidt ertoe dat we via omropper en site zullen vragen of hier belangstelling voor is.

Naar aanleiding van de behoeftenpeiling voor glasvezelbekabeling in de gemeente SWF gaat Peter zich hierop oriënteren en zal ons informeren. Daarna bezien we of en wanneer we dit onderwerp onder de aandacht brengen van de dorpsbewoners. Er is binnen enkele maanden een aanbesteding voor glasvezelaanleg in SWF.

Het Bestuur 

 

 

 

 

Dorpsbelang 26-04-2017
Vanuit het dorp wordt gevraagd naar een duidelijk adres voor vragen of berichten aangaande Doarpsbelang.
De bestuurssamenstelling, hier gaan we aandacht aan besteden maar er is nog even tijd voor nodig in verband met twee vacature`s in het bestuur.

Huidige samenstelling:

Voorzitter: mevr. Aukje Hofman

Secretaris:  dhr. Jan Luimstra

Penningmeester: dhr Frederik Boonstra

Bestuursleden: dhr. Piet IJssels en dhr. Peter Visch 

Uw berichten/vragen kunt U vooralsnog afgeven bij Jan Luimstra, telefoonnummer 418912 en per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nadere berichten hopen we U spoedig te kunnen geven.

Het Bestuur   

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-10-b.jpg

We hebben 413 gasten en geen leden online