Doarpsbelang
05-Bakker.jpg

 

Er zijn twee bijeenkomsten geweest in het Swettehûs belegd door vertegenwoordigers van Patyna. Bij de eerste bijeenkomst waren aanwezig omwonenden van het Elim gebouw en vertegenwoordigers van het bestuur doarpsbelang, de kerkelijke gemeente van Scharnegoutum-Loeinga, een vertegenwoordiger van de gemeente SWF alsmede woningcorporatie Elkien. In de tweede bijeenkomst waren ook drie dames van Graach Dien aanwezig.

Van de zijde van Patyna is door programma-manager, de heer Talsma, uitleg gegeven over de voornemens van Patyna. Men wil op de locatie Elim 16 appartementen realiseren voor mensen met een zorgvraag. Daarbij richt Patyna zich op inwoners van Scharnegoutum en omliggende dorpen in een straal van ongeveer 5 km rond ons dorp. Patyna biedt woonruimte aan mensen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen en tevens zorg op maat door het inschakelen van allerlei vormen van ondersteuning zoals thuiszorg, voorzieningen te verkrijgen bij de gemeentelijke overheid zoals bv. de WMO, maaltijdbezorging e.d.

Daarmee wordt in de visie van Patyna een passend antwoord gegeven op de afnemende mogelijkheden voor mensen om gebruik te maken van de door de Overheid gefinancierde zorginstellingen waar de criteria voor opname voortdurend worden aangescherpt. De overheid wil dat mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen met hulp van familie, kennissen, buren en maatschappelijk betrokken medeburgers in onze zo geheten partcipatie-maatschappij.

Uitgangspunt voor Patyna is dat er een duidelijk draagvlak moet bestaan bij de inwoners van Scharnegoutum voor het realiseren van dit plan en sociale betrokkenheid bij de toekomstige bewoners ervan. Patyna biedt wel alle noodzakelijke medisch gerelateerde zorg, maar kan niet zorgen voor de sociale component die daarin wel van belang is. Zo is er is voor zorginstellingen o.a. geen financiering meer in de exploitatie vanuit de Overheid voor ontspanning, sociale contacten en activiteiten.

Patyna wil de te realiseren zorglocatie zo efficiënt mogelijk inrichten voor wonen. Gemeenschappelijke ruimte`s moeten worden beperkt. Patyna hoopt o.a dat het naastgelegen Martenshûske zodanig benut kan worden dat ook de bewoners van de toekomstige zorglocatie hiervan gebruik kunnen maken. Samenwerking met de kerkelijke gemeente kan zo een win win situatie opleveren.

In de gehouden bijeenkomsten is al aandacht geweest voor deze mogelijkheid. Verder is door aanwezigen uitgesproken dat zij geen belemmeringen zien ten aanzien van de problematiek die toekomstige bewoners kunnen hebben met betrekking tot hun zorgbehoeften met echter wel één uitzondering, nl. mensen met drugsverslavings problemen. Aangedrongen is ook te voorzien in enkele appartementen voor tweepersoons huishoudens. 

Verder werd in de bijeenkomst aangegeven dat er wel zorgen zijn dat zich ontwikkelingen zouden kunnen voordoen waar dorpsbewoners ten aanzien van het wooncentrum aan de Prof. Fritsmastrjitte minder positieve ervaringen mee hebben. Tenslotte is er aandacht geweest voor de verkeersoverlast die bewoners van de Achterbuorren en Ald Dijk ervaren. Ook daar zou rekening mee kunnen worden gehouden als er nieuwbouw komt. Dat zal dan een aandachtspunt voor de gemeente SWF zijn. 

Patyna zal de opmerkingen en wensen nadrukkelijk meenemen in de bouwplannen. Nogmaals bevestigt de heer Talsma dat Patyna alleen zal bouwen in Scharnegoutum als er een duidelijk draagvlak bestaat bij de inwoners van het dorp en ook bereidheid bij te dragen in de sociale component.

Patyna streeft naar spreiding van zorglocaties in de regio buiten de stad en is ook op andere plekken actief in het realiseren van woon mogelijkheden voor mensen met een lichte zorgbehoefte.

Ten aanzien van de bouw van de zorg locatie in Scharnegoutum richt Patyna zich op behoud van de omgevingswaarden van het oude Elim gebouw. Het voornemen is dit gebouw in zijn geheel af te breken en te herbouwen met behoud van de contouren van het oude. Er zijn ruwe schetsen gemaakt die nog geen definitief karakter hebben. De tot nu toe betrokken dorpsgenoten hebben kennis genomen van deze schetsen en hebben daar een positieve mening over. Ook in kringen van de omwonenden is er een positief beeld. Nogmaals zij gezegd dat het ruwe schetsen zijn en dat één en ander er nog anders uit kan gaan zien. Mede bepalend is uiteraard wat de mogelijkheden zijn binnen het gebouw om tot een mooi concept voor wonen te komen. 

Tot zover de eerste verkenning zoals wij er tegen aan kijken. 

Het Bestuur

  

 

 

 

  

 

 

 

Een korte schets van de besprekingen:

Er is vrij lang geleden een boek uitgegeven over de basisschool in ons dorp. Een oud inwoner wil het boek graag inzien maar het boek kan niet getraceerd worden. Als iemand het in zijn bezit heeft en bereid is het uit te lenen of door middel van prints inzage te geven dan horen we dat graag.

Ons bestuur zal met de dorpscoordinator een gesprek hebben terzake van de onderwerpen zwemplek, uitvoeren van de toegezegde nieuwe bewegwijzeringen en verkeersborden en het bouwplan fase 3 de flearen. We willen op maandag, 15 januari 2018 een bijeenkomst beleggen in het swettehûs voor alle belanghebbenden ten aanzien van een zwemplek voor de jeugd. Zowel voor- als tegenstanders kunnen zich dan uitspreken. De wethouder heeft medewerking toegezegd en de gemeente zou hierop terugkomen, wat nog niet heeft plaatsgevonden.

Een zoektocht naar de afkomst van de vlag van Scharnegoutum is onduidelijk. We gaan de vlaggencentrale in Dokkum vragen of hij daar geproduceerd is. Er is vraag, maar er is geen voorraad meer.

Wij ondersteunen het voornemen om de spits van de kerktoren te vernieuwen. De kerkelijke gemeente vraagt om financiele hulp en er zijn sponsoracties in voorbereiding. Wij overwegen een bijdrage vanuit de vereniging te verlenen. Als we daartoe besluiten zullen we de leden vragen hiermee in te stemmen.

Doarpsbelang wil graag toe naar automatische machtging voor het innen van de ledencontributie. Het is uitermate veel werk nog bij de deuren het ledengeld op te komen halen. Velen hebben al een machtiging gegeven maar lang niet iedereen. We gaan ons beraden hoe hiertoe te komen.

Glasvezelbekabeling in Scharnegoutum heeft onze aandacht en Peter heeft ons bijgepraat. Peter verwacht veel belangstelling hiervoor in het dorp en met name bij de ondernemers. We volgen het onderwerp op de voet nu er binnenkort een aanbestedingsprocedure afloopt en er een gunning zal worden verleend. We zullen U hieromtrent blijven informeren.

Er zijn inmiddels twee gespreksronden gehouden in verband met de (ver)bouwplannen van Patyna op de locatie "oude Elim". Vertegenwoordigd waren omwonenden van het Elimgebouw, doarpsbelang en de kerkgemeenschap. In de tweede ronde schoven ook medewerksters van Graach Dien aan.

We bereiden nu een verslag voor dat U kunt vinden in onze blog. Dit verslag stemmen we eerst af met Patyna om correcte informatie aan te reiken. Die moet goed zijn en de situatie waarin het proces nu zit, weergeven. We hopen U dit op korte termijn te kunnen aanbieden.

Ook is gesproken over een bijeenkomst voor alle inwoners in december 2017 waar Patyna dan de plannen zal presenteren.

Het bestuur

Uit het verslag van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op 9 mei 2017

Jan zal contact met de dorpencoordinator opnemen m.b.t. de uitwerking van de door wethouder Stoker gedane toezeggingen m.b.t. een zwemplek. De buurt zwettewei noord ziet in verband met het ontstaan van een hangplek liever geen bijkomende speelattributen zoals een volleybalveldje en/of picknickbank.

Aukje informeert Ytzen Tamminga aangaande onze rol met betrekking tot de noodzaak van het vervangen van de kerktoren. We willen wel samen optrekken maar zien geen kans een betekenisvolle financiele bijdrage te leveren. Onze middelen zijn ontoereikend maar we kunnen samen wel een (financiele) actie op touw zetten.

Aukje neemt nog contact met Andrea op over het jeugdbeleid. Andrea is nog betrokken bij het werk van dorpsbelang al is ze geen bestuurslid meer. Ook Pier en Jouke willen, nadat ze uit het bestuur zijn, nog wel betrokken blijven.

Piet heeft Frederik Boonstra, Dielakker 13, bereid gevonden penningmeester te worden. We houden oren en ogen open voor een laatste bestuurslid maar kunnen nu weer goed verder als bestuur.

Aukje neemt contact op met mw Poiesz, CDA raadslid in de gemeente SWF en Jan zal het onderwerp herbestemming Elimgebouw ook bij Erik Visser, onze dorpencoordinator, aansnijden.

Doarpsomropper/mediagroep: We volgen de ontwikkelingen en zijn daar positief over.

Pier vraagt wie het beheer van de oorlogsboeken wil overnemen. Peter biedt zich aan. Pier gaat het doarpsbelang archief nakijken. Jan vraagt zich af of ons archief fysiek moet blijven of dat het ook alleen digitaal kan.

Speeltuin: Egbert Flik en Antje trekken zich terug van het beheer. De voorzitter van de Speeltuinvereniging neemt het over.

Rondvraag: Bij Erik kaarten we de onderwerpen fiets/wandelroute, bewegwijzering en volkstuintjes, aan die nog steeds niet zijn gerealiseerd. Het idee van Albert Kingma over een nieuw logo nemen we over en vragen dorpsgenoten een ontwerp aan te leveren met daaraan verbonden een prijs voor het winnende ontwerp.

Uit het verslag van de Bestuursvergadering van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op dinsdag, 20 juni 2017

We spreken af in september een bijeenkomst te beleggen met kinderen, ouders en buurtbewoners van de blauwe bruggetjes inzake een zwemplek en vragen de wethouder en Erik om daarbij aanwezig te zijn. We doen een nieuwe oproep inzake een logo ontwerp in de omropper en op de website en noemen een einddatum voor het indienen.

Met betrekking tot signalen van onregelmatigheden in speeltuin Boartersnocht gaan Aukje en Peter in gesprek met het bestuur speeltuinvereniging. We denken na over een geschikte plek voor een boothelling. Daarna zal Jan het met Erik bespreken. De mail van Norwel Outdoor Fitness leidt ertoe dat we via omropper en site zullen vragen of hier belangstelling voor is.

Naar aanleiding van de behoeftenpeiling voor glasvezelbekabeling in de gemeente SWF gaat Peter zich hierop oriënteren en zal ons informeren. Daarna bezien we of en wanneer we dit onderwerp onder de aandacht brengen van de dorpsbewoners. Er is binnen enkele maanden een aanbesteding voor glasvezelaanleg in SWF.

Het Bestuur 

 

 

 

 

Dorpsbelang 26-04-2017
Vanuit het dorp wordt gevraagd naar een duidelijk adres voor vragen of berichten aangaande Doarpsbelang.
De bestuurssamenstelling, hier gaan we aandacht aan besteden maar er is nog even tijd voor nodig in verband met twee vacature`s in het bestuur.

Huidige samenstelling:

Voorzitter: mevr. Aukje Hofman

Secretaris:  dhr. Jan Luimstra

Penningmeester: dhr Frederik Boonstra

Bestuursleden: dhr. Piet IJssels en dhr. Peter Visch 

Uw berichten/vragen kunt U vooralsnog afgeven bij Jan Luimstra, telefoonnummer 418912 en per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nadere berichten hopen we U spoedig te kunnen geven.

Het Bestuur   

 

Dorpsbelang 20-04-2017: 

De kerk van Scharnegoutum: 

In de bestuursvergadering van 28 maart hebben namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente de heren P. Jellema en Y. Tamminga verzocht om samenwerking met doarpsbelang. Door de krimp van de kerkelijke gemeenschap wordt momenteel gezocht naar een opvolger voor ds. Ypma in een deeltijd functie van 75%. De financiele mogelijkheden van de gemeente nemen behoorlijk af door de krimp en dat laat zich ook voelen in de kosten die gemaakt moeten worden voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Aan de spits van de kerktoren moeten grote uitgaven worden gedaan die neerkomen op een grondige renovatie. De leien moeten worden vervangen omdat deze poreus zijn geworden en water doorlaten, ook de klimijzers of -haken moeten vernieuwd, alsmede de houten bekleding van de spits. Een en ander naar bevindt van zaken. De restauratie gaat plm. € 130.000,- kosten en om het werk uit te voeren zal er een steiger tot aan de windhaan nodig zijn. De kerkelijke gemeente kan een subsidie ontvangen van rond de € 20.000,-

De PKN gemeente verkeert niet onmiddellijk in financieel behoeftige omstandigheden maar wel is duidelijk dat de kosten van onderhoud aan het kerkgebouw in de toekomst niet uitsluitend meer door de kerkelijke gemeenschap kunnen worden opgebracht.

Wij zijn het met Jellema en Tamminga eens dat de kerk naast Godshuis en dus religieus centrum ook een maatschappelijke functie heeft in het dorp. In dit verband noemen we bv. het luiden van de kerkklokken om de tijd aan te geven en bij het overlijden van een dorpsgenoot, de mooie verlichtte klokken, het vlaggen op bijzondere dagen en de functie van het kerkhof als begraafplaats. Daarnaast is onze kerk ook een markant gebouw in het dorp, van verre zichtbaar in de wijde omgeving. Niet heel veel dorpen in Fryslân kunnen bogen op een terp met historische betekenis in het centrum met daarop een kerk en een hoge spits.

Ons bestuur zal daarom samenwerken met de kerkelijke gemeente en we zullen proberen ook voor de toekomst waarborgen te vinden voor behoud van het kerkgebouw. Wij zullen U daarover informeren zodra er een plan van aanpak ligt.

Overige zaken

De basisschool lukt het dit jaar niet een "himmeldei" te houden met de kinderen. Voor volgend jaar zullen we weer initiatief nemen.

We hebben een brief namens dorpsbelang verzonden naar Elkien waarin aandacht wordt gevraagd voor het wooncentrum aan de Fritsmastrjitte. Het aanzien van dit wooncomplex gaat zienderogen achteruit, niet elke bewoner houdt de boel netjes en op de gangen staan persoonlijke spullen die in de weg kunnen staan wanneer er onverhoopt een brancard door moet. Elkien gaat e.e.a. onderzoeken, zo is meegedeeld, en men gaat de bewoners aanschrijven.

De gegevens van het doarpsbelang bestuur op de website zijn iets aangepast maar nog niet voldoende. Daaraan wordt gewerkt in samenwerking met de webmaster.

Doarpsbelang heeft een positieve mail ontvangen via de CDA fractie met betrekking tot de bouwplannen voor het oude Elim. Onze ''voorzichtige'' inschatting is dat het plan voorzien zal in behoud van de status van het beschermd dorpsgezicht met betrekking tot de Achterbuorren. Opnieuw is bevestigd dat dit plan binnen aanzienbare tijd met ons wordt besproken en dat er ook een voorlichtingsmoment voor de dorpsbewoners zal komen. We zien daarom even af van ons voornemen zelf een overleg op te starten met dorpsbewoners, de gemeente en Patyna.

Met ingang van september 2017 wordt de Doarpsomropper gedrukt bij Keetman te Sneek.

Tot zover de bestuursvergadering. We melden nog dat we een goed overleg met wethouder Stoker, Erik Visser en enkele dorpsbewoners hebben gehad aangaande een zwemplek voor jonge kinderen. De wethouder heeft toegezegd met een plan te komen dat ook voorziet in een financiele onderbouwing.

Peter Visch zal toetreden tot het bestuur van dorpsbelang, waar we erg blij mee zijn.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-25.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 739 gasten en geen leden online