Doarpsbelang
43-shiatsu.jpg

 

Zwemmen in de Zwette 

Snel nadat het verwijderen van de eerste zwemplek bij één der uitlopen van de zwette bij de trekskúte een feit was, hebben we contact gezocht met de dorpencoordinator, Erik Visser, met de bedoeling te onderzoeken of we elders een zwemplek zouden kunnen maken. Zonder alle details te benoemen moet worden vermeld dat ons bestuur, toen nog van een heel andere samenstelling dan nu, door de buurt wel op de hoogte was gesteld van de verwijdering. Maar niet van het moment waarop dit midden in het zwemseizoen ging plaatsvinden. Overigens was de plek bedoeld als vis- en uitzichtplek en niet als zwemplek, maar de jeugd zou geen jeugd zijn als ze het niet in bezit had genomen en ze veroorzaakten helaas nogal wat overlast in de buurt.

Erik wilde wel meedenken en gaf aan dat hij ook wel mogelijkheden zag van financiering voor dergelijke plannen. Dat het zoeken van oplossingen zorgvuldig moest was ons ook duidelijk. Immers het moet een veilige plek zijn en niet midden in een woonwijk in verband met te verwachten overlast. 

We kwamen uit op twee locaties. Achter het sportveld of bij de Trekskúte, aan het eind van de waterloop waar de aanlegplekken voor boten is. We hebben ouders en kinderen een brief geschreven over onze voornemens. Via school konden we adressen en namen krijgen, wat men slechts bij hoge uitzondering toestaat in verband met de privacy. Zo zijn er ongeveer 30 gezinnen aangeschreven. 

Met de dorpencoordinator en de wethouder hebben we beide locaties bezocht en bekeken. Daarbij hebben we ook eerder genoemde ouders en kinderen uitgenodigd met ons mee te gaan en mee te praten. Er kwamen ongeveer 6 dorpsbewoners , te weten twee ouders en enkele kinderen. Niet erg bemoedigend natuurlijk. De groep koos uiteindelijk voor de locatie Trekskúte. We vonden de andere locatie niet veilig, ook al zou hier dan ook een plas gecreëerd worden, afgeschermd van de Zwette. Bovendien, hier achter de sportvelden zou er geen enkele zicht zijn op wat de jeugd daar doet. De wethouder was het hier volledig mee eens en beloofde medewerking. 

Ons Bestuur wilde absoluut betrokkenheid van ouders en kinderen. Maak je een zwemlocatie dan moeten kinderen daar ook naar toe willen gaan en ouders moeten hun kinderen ook alleen toestaan op die plek te gaan zwemmen. Maak je een zwemlocatie met de nodige financiele kosten en ze gaan toch naar de blauwe bruggetjes dan heb je niets bereikt. 

Hierna hebben we een bijeenkomst belegd in het Zwettehûs en alle bij de kwestie betrokken dorpsgenoten uitgenodigd. Ook hier zijn maar enkele dorpsgenoten op af gekomen. Het waren er 6 of 7. Wel aanwezig in elk geval Ingrid Altenburg en Ype Bonnema. Maar met name uit de wijk Iisbaan/trekskúte nauwelijks belangstelling. Wij hebben de aanwezigen gevraagd een werkgroep te willen vormen. Dat hebben Ingrid en Ype opgepakt en ze hebben er enkele mensen bij gevonden. De werkgroep heeft o.a. bewoners van Trekskúte en Iisbaan bezocht en gevraagd hoe men dacht over een zwemplek aan het einde van de waterloop bij de Trekskúte. De werkgroep heeft ons haar eindrapportage gestuurd. Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan en hebben goed nagedacht. 

Nog even over die bijeenkomst, we hebben er vooraf ruime aandacht aan besteed o.a. op de Dorpswebsite en in de Doarpsomropper.

Ook de werkgroep zag geen heil in de locatie achter de sportvelden in verband met de veiligheid. Kinderen zouden toch in de verleiding kunnen komen in de Zwette te gaan zwemmen en in de bocht van de Zwette zou het uitzicht voor bootrecreanten en kinderen erg beperkt zijn. Ook zou er nauwelijks sprake zijn van enig toezicht. De gemeente SWF gaf aan geen toezicht te zullen houden en mag je dat van doarpsbelang of dorpsbewoners verwachten? Een hele verantwoordelijkheid die je dan ook blijvend moet waar maken. 

De locatie aan de Trekskúte bleek ook niet haalbaar. De wateroverstort betekent wellicht een risico en bewoners vreesden toch overlast. Er zijn ook bootaanleg plekken, maar de gemeente zag dit niet als een probleem. Enkele plekken zouden mogen wijken. Al met al concludeerde de werkgroep dat er te veel haken en ogen zijn.

Ons Bestuur is het eens met de uitkomsten en we beeindigen dan ook onze pogingen om een nieuwe zwemplek te realiseren. Dat is jammer, maar zonder voldoende draagvlak is het niet haalbaar. 

Wij hopen dat de kinderen zich wat netjes willen gedragen als ze zwemmen. Geen rommel achterlaten en rekening houden met de bewoners die aan de Zwette wonen. We doen ook een beroep op ouders om hun kinderen te instrueren en af en toe een kijkje te nemen. 

Het Bestuur

Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging van Scharnegoutum-Goenga, gehouden op donderdag, 28 maart 2019 in het Swettehûs te Scharnegoutum.

Aanwezig zijn bestuur en 16 dorpsgenoten. Het Bestuur bestaat uit Aukje Hofman, voorzitter, Jan Luimstra, secretaris, Frederik Boonstra, penningmeester, Piet IJssels en Peter Visch, algemeen lid. Er zijn helaas geen vertegenwoordigers van de politieke partijen, hoewel ze zijn uitgenodigd via de Griffie van de gemeente Súdwest Fryslân.

De voorzitter opent deze vergadering en heet alle aanwezigen welkom. We beginnen met koffie. Ze vraagt de aanwezigen of zij ook een agendapunt willen inbrengen. Dat blijkt niet het geval. Ook doet ze nog een oproep voor nieuwe bestuursleden.  De voorzitter meldt dat we bij de tweede koffie/thee ronde oranjekoek zullen presenteren met ons nieuwe logo waarbij ook naar het 100 jarig bestaan wordt verwezen.

Op de tafels liggen agenda en financiële jaarstukken. Aukje Hofman geeft aan dat agendapunt 2 aan het eind van de vergadering behandelt  wordt, dit uit praktische overwegingen.

Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken m.b.t. de jaarvergadering of anderszins die behandeling wenselijk  maken.

Notulen van de jaarvergadering van 8 maart 2018: Piet IJssels leest de notulen voor. Er zijn geen aanmerkingen van de leden zowel tekstueel of inhoudelijk. De notulen worden vastgesteld.

Jaarverslag 2018-2019: De secretaris leest ze voor. Wietske Zeilstra vraagt waarom het zo lang duurt voor de gewenste parkeervakken worden aangelegd op de Terp. Naar aanleiding van deze vraag licht de voorzitter toch agendapunt 2 al toe. Er zijn een aantal ontwikkelingen die ertoe leiden dat er vertraging ontstaat, ook ter zake de parkeerproblemen rond de Terp. Op de bestuurstafel liggen drie onderwerpen waarin samenhang is ontstaan. Het betreft de parkeersituatie rond de Terp, het plan van Patyna met betrekking tot de bouw van 16 zorgappartementen en de wens van de huisartsen in Scharnegoutum een groepspraktijk te vestigen.

Dit laatste is een nieuwe ontwikkeling die we nu op deze jaarvergadering voor het eerst bekend maken. Enkele aanwezigen vragen zich af waarom er tussen deze onderwerpen een samenhang bestaat. Voorzitter en secretaris vertellen hierna over de vergadering van het Bestuur met Patyna, de huisartsen en 3 gemeenteambtenaren waarin door één van de ambtenaren een aantal opmerkelijke uitspraken zijn gedaan. Zo is o.a. medegedeeld dat het laatste onderdeel van het bestemmingsplan wonen in Scharnegoutum, het zgn. fase 3 deel, niet door zal gaan. Dit zou verband houden met de hoofdtransport leidingen van het gas, maar ook met het in ontwikkeling genomen beleid van een nieuwe woonvisie van de gemeente SWF. Uitgangspunt daarin is dat er geen Uitbreiding, maar alleen nog Inbreiding in dorpen moet komen ten aanzien van woningbouw. Inbreiding wil zeggen alleen bouwen in de bebouwde kom van de dorpen waar ruimte aanwezig is of, na afbraak, nieuwbouw kan plaatsvinden.

Nu er een verzoek ligt om een groepspraktijk te vestigen is dan de vraag waar dit mogelijk is, of Patyna hierin wil/kan participeren en of het oude Elimgebouw dan een andere bestemming krijgt waarmee ook de parkeerproblematiek annex is.

Wijtze de Boer voegt nog toe dat het dorpshuis bestuur aanvankelijk moeite had met het aanleggen van een wandelpad langs het dorpshuis als verbinding van de Lege Dyk en de Terp naar school en kinderopvang. Er is onderzocht of er ten behoeve van de huisartsen aanbouw mogelijk zou zijn bij het dorpshuis om een groepspraktijk te vestigen. Inmiddels is gebleken dat de ruimte daarvoor rond het dorpshuis te beperkt is. Hij geeft aan dat het onderwerp wandelpad, als onderdeel van het oplossen van de parkeerproblematiek, daarmee nog niet van tafel is. Ook zijn er echter ook wel wat zorgen aangaande de parkeerruimte voor het dorpshuis wanneer school en kinderopvang vanaf de Lege Dyk bereikbaar wordt gemaakt. Piet IJssels gaat nog in op de woonvisie van de gemeente waarin ook de verwachtte krimp/vergrijzing een rol speelt, zo weet hij uit kringen van de PvdA. Albert Kingma toont zijn zorgen over zo`n nieuw beleid. Scharnegoutum is een levend dorp en verdient uitbreiding van woonruimte en hij wijst daarbij ook op de noodzaak van het instandhouding van de voorzieningen.

Ons bestuur onderschrijft de geuite zorgen en staat uiteraard ook voor de belangen van het dorp.Het is dan ook frustrerend dat ingezette plannen en oplossingen steeds vertraagd worden.

Financiële jaarstukken: De penningmeester licht de belans toe. De vermogenspositie is in 2018 verlaagd, welke daling feitelijk overeenkomt met de schenking die we gedaan hebben ten behoeve van de restauratie van de torenspits. Bij de exploitatie cijfers licht Frederik Boonstra toe dat de ledencontributies van 2018 zullen worden verantwoord in 2019. Eén en ander staat in relatie tot de incasso actie die het bestuur doet onder de leden van de Vereniging. Heel veel leden worden door ons bestuur aan huis bezocht om hen te vragen machtigingen af te geven. Het innen van de contributies is elk jaar een erg moeizaam gebeuren, wordt namens het bestuur uitgevoerd door jongeren tegen een kleine vergoeding, maar vaak zijn meerdere huisbezoeken nodig en is het resultaat daarna nog onbevredigend.

Albert Kingma verbaasd zich over ons besluit de contributies over 2017 te laten zitten wat hem wat een gemakkelijk besluit lijkt. De secretaris reageert hierop met de uitspraak dat we hiertoe hebben besloten om aan de leden een extra argument te ontlokken te willen gaan machtigen. Het is ook wel een wat ongemakkelijk besluit geweest. Joop van Kats geeft het advies via de Doarpsomropper en Website de leden nog eens op te roepen hun contributies te betalen en/of te machtigen en daarbij ook nog eens nadrukkelijk de betaalrekening van de Vereniging te noemen. Het Bestuur neemt dit advies ter harte.

Hierna licht de penningmeester toe dat kascontrole heeft plaatsgevonden door de heer Gerard Spoelstra. Deze heeft de jaarcijfers goedgekeurd en enkele adviezen gegeven die de penningmeester met dank heeft aangenomen en ook zal opvolgen. Zo zullen bv. nog niet ontvangen gelden in het verantwoordingsjaar op de balans worden verantwoord als nog te ontvangen baten.

De voorzitter stelt voor de jaarstukken en de uitkomsten van de kascontrole vast te stellen en de penningmeester decharge te verlenen. Aldus wordt besloten.

Glasvezelaanleg:

Peter Visch licht de situatie rond aanleg glasvezel toe. Het gaat om het verkrijgen van snel internet in Fryslân. In beginsel gaat het bij het Provinciebestuur vooral om de toegang in de slecht rendabele gebieden. Snel internet is echter in belang van bedrijven en gezinnen met het oog op  toekomstige behoeften. In Scharnegoutum is het gebruik nog via de kabel en op sommige plekken is het erg traag. De Fryske  Mienskip op glas, DFMopglas.nl , streeft er naar om waar mogelijk de aanleg van glasvezelleidingen te gaan koppelen aan al bestaande leidingnetwerken. De gemeente SWF loopt achter in dit traject.

Bij voldoende belangstelling wil DFM Scharnegoutum wellicht naar voren halen in dit traject. Die belangstelling is nog niet gebleken. Joop van Kats wijst op door hem aangedragen informatie die helaas niet werd gepropageerd via de plaatselijke media. Een gemiste kans. Kabel Noord heeft de gunning verkregen voor de glasvezelbekabeling en DFM wil daarin samen optrekken. Nu zal het duurder zijn als Scharnegoutum wil meedoen. Het Bestuur zegt toe extra aandacht aan het onderwerp te zullen geven. We zullen erover berichten in onze mediakanalen.

De voorzitter vraagt nog om suggesties vanuit de zaal. Joop van kats vraagt naar een andere begrotingsmethodiek. Albert Kingma gaat nog in op de betekenis die de geledingen van dorpsbelang hebben voor de dorpsgemeenschap. De secretaris berichtte er ook over in het jaarverslag. Er is veel energie in het dorp wat blijkt uit de inspanningen van dorpsbelang en al haar geledingen. Dit nog eens onder de aandacht brengen zal de betrokkenheid in het dorp kunnen verhogen. De geledingen van doarpsbelang zijn: de Natuerstifting de Flearen/Oer`t Lange Rek, de 4 mei commissie, werkgroep St. Nicolaas, Graach Dien en de Mediagroep.

Rondvraag

Piebe Wester noemt nog het 100 jarig bestaan. Waarom niet meer aandacht? De secretaris reageert en geeft aan dat het 100 jarig bestaan in 2018 ons niet bekend was maar bleek bij het doorspitten van het archief. Ook hebben we ons gerealiseerd dat de financiën, die al aardig zijn gedaald door een tweetal schenkingen,  beter besteed kunnen worden dan aan een eeuwfeest. De belangstelling in het dorp voor de Vereniging is ook tanende, dus wat wil je dan als bestuur. Albert Kingma ziet in het 100 jarig bestaan weer een mooie gelegenheid de Vereniging te promoten bij de inwoners. Het bestuur is echter best wel druk met een aantal zaken en een eeuwfeest zou ook veel aandacht vragen.

Het bestuur zal op andere wijze het belang van de Vereniging en zijn geledingen nog weer eens onder de aandacht van de dorpsbewoners  brengen, waarbij we gebruik kunnen maken van de kanalen van de Mediagroep.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om in het kader van het 100 jarig bestaan, onder het genot van een drankje, nog even na te praten in de bar.

 

De secretaris,
Jan Luimstra

 

 

 

Verslag bestuur dorpsbelang d.d. 7 februari 2019 

Mededelingen:

Piet meldt dat hij contact heeft gehad met de PvdA fractie van de gemeenteraad en dat de voorgenomen huurverhoging van de kleine bootjes ligplaatsen niet doorgaat. De Raad heeft in meerderheid dit voorstel afgewezen. 

Verslag vergadering van 8 november 2018:

Frederik merkt op dat in de vergunningsaanvraag voor de intocht van St. Nicolaas vermeldt moet worden door welke straten de intocht gaat. Dat doen we ook, maar deze keer week de intocht nogal af van de planning. Dit kan eigenlijk niet. Jan en Piet hebben wat moeite gehad als verkeersregelaars het autoverkeer over de brug in goede banen te leiden. Het treintje waarin sinterklaas plaats moest nemen heeft erg lang op de brug moeten wachten. Mocht dit treintje opnieuw gebruikt gaan worden dan moet er een andere wachtplek worden gezocht. Wat de Pieten betreft, de jongeren die als pieten optreden willen geen veegpieten zijn maar helemaal geschminkt worden. Herkenbaarheid stellen ze niet op prijs. Aukje neemt dit op met de commissie. 

Actielijst d.d. 12 april 2018:

Jan doet verslag van onze groenvragen aan de gemeente SWF. M.b.t. de weg Scharnegoutum-IJsbrechtum is de reactie van de gemeente dat de aanpak van deze weg in de planning staat maar nog niet aan de beurt is. Veel wegen staan op de nominatie geheel geasfalteerd te worden met bijkomende grasbetonstroken. Niet aangegeven wordt wanneer de weg wel aangepakt zal worden. Hem viel bij het doorzoeken van ons archief op dat dezelfde kwestie al eerder aan de orde is geweest bij de gemeente Wymbritseradeel en dat toen dezelfde reactie kwam als nu bij Sûdwest. Intussen zijn we meer dan 10 jaar verder. We gaan het opnieuw aankaarten met de gevonden historie.   

Ingekomen stukken:  

We ontvingen een verzoek van de huisartsen voor overleg met het bestuur. We zijn bereid en Jan maakt een afspraak. 

Stand van zaken lopende onderwerpen:

Plannen oud Elim

Na de inloopavond was er windstilte maar nu zijn we weer met elkaar in constructief overleg. 

In ons overleg met Patyna op 17 januari is gebleken dat het management van Patyna twijfels heeft of het de plannen voor 16 zorgappartementen wel moet doorzetten. Patyna ervaart te weinig steun uit de dorpsgemeenschap en registreerde op de inloopavond vooral kritische opmerkingen. Het eerste herkennen we spijtig genoeg wel in ons bestuur. Het tweede niet. We spraken met elkaar af de bouw van de appartementen toch nog een kans te geven en zullen ons samen richten op de doelgroep voor bewoning in deze appartementen. We gaan daartoe meer gedetailleerde informatie verspreiden in eigen dorp en omgeving, daarbij hulp in roepend van kerkelijke werkers in ons dorp, ook aan dorpsgenoten die de laatste tijd naar elders verhuisden. Patyna zal de plannen verder documenteren o.a. terzake van de te verwachten huurprijzen.

Parkeren/verkeer:

Het overleg met de gemeenteambtenaren zullen we met spoed weer oppakken. Inmiddels zijn er telefonisch afspraken gemaakt.

Incasso contributies:

Frederik meldt dat er 61 nieuwe machtigingen zijn ontvangen ter inning van contributies. 166 adressen moeten nog bezocht worden. Samenvattend: Doarpsbelang heeft ruim 550 betalende leden, het totaal aantal machtigingen bedraagt nu 384. We bezoeken nog 166 adressen. Van de leden die niet gemachtigd hebben heeft een deel de contributie betaald en een kleiner deel heeft dit niet gedaan. Misschien moet ons bankrekeningnummer nog eens onder hun aandacht worden gebracht. 

Geledingen:

Namens de Stifting de Flearen/Oer`t Lange Rek en de Mediagroep zijn financiële overzichten ontvangen over hun administraties. Het bestuur is tevreden met deze informatie en spreekt opnieuw zijn vertrouwen uit in deze partners. We danken alle partners, ook de 4 mei commissie, Graach Dien en de Werkgroep St. Nicolaas voor de fijne samenwerking. Hun inbreng in en voor het dorp is van groot belang. 

Inzake de aangekondigde Himmeldei neemt Aukje contact op met het schoolteam. Bij de werkgroep St. Nicolaas informeert ze naar de kosten van het stomen van de sint- en pietenpakken die door ons betaald zullen worden. 

De jaarvergadering van onze Vereniging  zal plaatsvinden op 28 maart 2019, aanvang 19.45 uur.  

Namens het bestuur, de secretaris.

 

Samenvatting bestuursvergadering dorpsbelang d.d. 8 november 2018 

Jan noemt even de vragen die we aan de gemeente stelden. De weg Scharnegoutum-IJsbrechtum wordt voorlopig niet aangepakt. Staat wel op de gemeentelijke agenda, maar is nog niet aan de beurt. T.z.t. ook verhardingen naast de weg met zgn. dribbelbeton stroken. 

De werkgroep zwemplek is nog bezig. Aukje meldt dat er deze zomer weinig gezwommen werd bij de bruggetjes.  

Frederik meldt dat Piet en hij al op pad zijn geweest terzake incasso`s contributie dorpsbelang. We willen graag dat leden ons machtigen de contributie jaarlijks eenmalig af te schrijven. Aukje en Peter gaan meehelpen.  

Binnenkort hebben we overleg met vertegenwoordigers van dorpshuisbestuur en gemeenteambtenaren met betrekking tot de parkeersproblematiek rondom het Swettehûs. 

Peter heeft nu een afspraak met Fryske Mienskip aangaande gasvezel.  

M.b.t. de bootjes ligplaatsen meldt Frederik dat de ligkosten stapsgewijze in 3 jaar verhoogd zullen worden van € 16,30 naar € 30.00 per strekkende meter ligplaats. Dit is een forse verhoging. Na nogal wat discussie besluiten we toch geen bezwaren te uiten. De gemeente geeft aan hiertoe te zijn overgegaan na vergelijkend onderzoek met andere gemeenten.  

Er zijn na de inloopavond van Patyna door hen geen mededelingen meer gedaan, terwijl Patyna op korte termijn een go-no go toezegde. (Inmiddels is er mailverkeer gaande en zullen we als bestuur nog een overleg hebben met Patyna.

Intocht Sint is op 24 november. Voorbereiding loopt goed. Piet regelt hesjes en we zullen als verkeersregelaars dienst doen. Aukje ontvangt de Sint. Nog even aandacht voor de Pietenkleur…we nemen nu geen standpunt in, eventueel na deze intocht eens bespreken.

Sint Maarten valt op zondag dit jaar. We wachten maar af wanneer de kinderen langs de deuren gaan, op zondag of anderszins. 

Bezoek Burgemeester Jannewietske de Vries aan de wintermerk. Zie brief aan de Burgemeester van Jan namens ons bestuur en de PKN gemeente. We weten nog niet of ze gaat komen. (Jan: hoewel het Jannewietske spijt kan het bezoek  niet door gaan, maar de burgemeester komt begin 2018 wel in ons dorp voor een kennismakingsbezoek) 

Volgende bestuursvergadering 17 januari 2019. Jaarvergadering op 21 maart 2019 aanvang 19.45 uur.

Jan Luimstra

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting verslag vergadering bestuur dorpsbelang donderdag, 20 september 2018 

Aukje ontving signalen over de robuuste wijze van het grasmaaien. Jan eveneens. Een klacht is door een dorpsbewoner op zijn aanraden digitaal ingediend bij de gemeente. Wij onderschrijven deze klacht. 

Verslag vergadering van 21 juni 2018: Geen bijzonderheden. 

Actielijst d.d. 12 april 2018:

Gevraagd was om een blikvanger bij de Zwettewei. Is niet meegenomen in de communicatie met de gemeente. Is een idee wellicht de blikvanger bij de fam Huistra aan de Lege Dyk te verplaatsen? We zullen het eerst met Erik Visser bespreken en zijn mening vragen. Is een actie hierop wel zinvol? 

Frederik meldt dat de papieren klaar liggen die nodig zijn de incasso actie bij de leden te houden. Met Piet gaat hij in oktober alle leden benaderen.

Jan deelt mee dat hij van Albert Kingma nog info krijgt over het ingebruik nemen van het nieuwe logo.

Aukje gaat nu de dorpsvlaggen bestellen. Jan levert nog de adressen aan. 

Ingekomen stukken:

Jan leest de mails m.b.t. raadsstukken. Tot nog toen geen interessante zaken tegen gekomen. M.b.t. de voorlichtingsbijeenkomst van Patyna wachten we deze avond met belangstelling af. Er is geflyerd in ons dorp en veel omliggende dorpen, althans zo is aangekondigd. Heeft in ons dorp in elk geval plaatsgevonden. 

Jan doet verslag van de bijeenkomst met Erik en Leon over het pad bij het MFA van deze morgen waarbij Dukke, namens school, Wijtze de Boer en Hinke Bakker namens Bestuur Dorpshuis aanwezig waren.

Verder is nog gesproken over de overige voorstellen van de ambtenaren. Nu Patyna gaat bewegen inzake “Elim” is het misschien ook goed e.e.a. in samenhang te bekijken. 

Zwemplek: we wachten op verdere info van de werkgroep. Zijn wel bezig.

Factuur opknappen monument: Frederik vraagt het bedrijf wie eigenlijk opdrachtgever was. 

We spreken af direct na de bijeenkomst van Patyna nog alle reacties van de bewoners de Terp te bekijken en dan te besluiten hoe verder te gaan. Noot secretaris: heeft inmiddels plaatsgevonden.

Rondvraag:

Wie beheert de mailgroep dorpsbelang? Frederik ontvangt niets. Jan gaat het na. 

De volgende vergadering donderdag, 8 november 2018.

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-60.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 403 gasten en geen leden online