ANBI gegevens Stichting Dorpshuis Scharnegoutum

 

1. Naam en doelstelling

De Stichting Dorpshuis Scharnegoutum, Legedyk 43, 8629 RL Scharnegoutum, RSIN/fiscaal nummer ANBI 36.93.260, heeft ten doel: het faciliteren en stimuleren van activiteiten in en rond het dorpshuis te Scharnegoutum en Loënga ten behoeve van de inwoners van Scharnegoutum en Loënga en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel van Friesland te Leeuwarden onder nummer 41000007.

 

2. Beleid(splan)

 

a. Het beleid van de Stichting Dorpshuis Scharnegoutum is gericht op het duurzaam in standhouden van een dorpshuis als ontmoetingsplaats

Dit niet alleen door middel van het bieden van ruimte aan verenigingen die activiteiten ontwikkelen op sociaal en cultureel terrein maar ook het als dorpshuis zelf ontwikkelen en aanbieden van sociale - en culturele activiteiten voor jong tot oud.  

Een aanbod van activiteiten die een bijdrage leveren aan de sociale leefbaarheid in het dorp en haar inwoners is hierbij uitgangspunt.

Zelfwerkzaamheid is de basis voor het duurzaam in stand houden van het dorpshuis. Hierbij moet voortdurend sprake zijn van een win-win situatie. De inwoners van Scharnegoutum zullen zich op vrijwillige basis, zowel in verenigingsverband als individueel, in blijven zetten voor het duurzaam in stand houden van het dorpshuis.

                                                                                                                                                        

b. Vaste gebruikers worden structureel betrokken bij de beleidsvorming aangaande gebruik, inrichting, planning en indeling  van beschikbare ruimten.                                        

Verenigingen en instellingen op sociaal cultureel terrein die samen met en voor inwoners uit eigen dorp activiteiten organiseren hebben voorrang bij huren ruimten.

 

c. De werkzaamheden ten behoeve van de exploitatie van het dorpshuis worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd.

Er zal blijvend aandacht  zijn voor het beschikbaar zijn van vrijwilligers. Belangrijke kerntaken van vrijwilligers zijn; beheer, organiseren eigen activiteiten, onderhoud, bediening en schoonmaken. Het vrijwilligersbeleid blijft gericht op het vrijwilligers optimaal ondersteunen bij de uitvoering van de taken. Vrijwilligers gericht in te zetten bij de vaste terugkerende activiteiten met daarnaast vrijwilligers die beschikbaar zijn voor eenmalige en specifieke activiteiten en werkzaamheden is hierbij uitgangspunt.

 

d. Het financiële beleid is gericht op het duurzaam realiseren van een gezonde exploitatie van het dorpshuis.

Realisatie van deze beleidsdoelstelling zal plaats moeten vinden zonder dat de bij a, b en c genoemde punten in het geding komen.

 

3. Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst, maar werkt volledig met vrijwilligers.

 

4. Activiteiten 2017

Naast het beschikbaar stellen van ruimtes aan talrijke verenigingen uit Scharnegoutum en Loënga heeft de Stichting in 2017 de volgende activiteiten zelf georganiseerd.

 

1.   Nieuwjaarsnacht.

2.   Biljarttoernooi op 5, 6 en 7 januari i.s.m. een commissie uit de biljartclubs.

3.   Winterse spooktocht op zaterdagavond 21 januari.

4.   Après Ski op zondagmiddag/-avond 29 januari.

5.   Salonmiddagen (3x) op 1 februari, 1 maart en 1 november (woensdagmiddag).

6.   Pubquiz op zaterdagavond 11 februari.

7.   Kindercircus Salto op vrijdagavond 3 maart (t/m. 12 jaar).

8.   Optreden van Taeke van der Meer op zaterdagmiddag 25 maart.

9.   Darttoernooien op vrijdagavonden 31 maart en 24 november.

10. Vrijwilligersavond op 7 april met een optreden van Gjalt de Jong.

11. Achmea Culpa met theatervoorstelling “Kredyt” op vrijdagavond 21 april.

12. Vrijwilligersavond op 7 oktober.

13. Oktoberfest op zaterdagavond 14 oktober i.s.m. Shantykoor.

14. Hoge Hoed concert “Oer de Grins” met Adri de Boer op zondagmiddag 29 oktober.

15. Kinderdisco op vrijdagavond 3 november (t/m. 12 jaar).

16. Turks buffet op vrijdagavond 10 november.

17. Hilarische spelavond op zaterdagavond 18 november (is niet doorgegaan wegens te weinig

      deelname).

18. Klaverjasavonden op vrijdagavond (9x).

 

5. Balans per 31 december 2015, 2016 en 2017

 

Omschrijving

2015

2016

2017

 

ACTIVA

 

 

 

Vaste activa

84.553

70.903

57.288

Vlottende activa

9.236

13.284

13.596

Liquide middelen

75.872

99.462

135.970

 

169.661

183.649

206.854

PASSIVA

 

 

 

Eigen vermogen

146.876

168.245

185.971

Voorziening groot onderhoud

7.000

10.500

14.000

Vreemd vermogen kort

15.785

4.904

6.883

 

169.661

183.649

206.854

 

6. Staat van baten en lasten 2015, 2016 en 2017

 

Omschrijving

2015

2016

2017

 

BATEN

 

 

 

 

 

 

Omzet horeca

53.770

 

70.207

 

63.879

 

Inkoop horeca

17.039

 

23.722

 

25.855

 

 

 

36.731

 

46.485

 

38.024

Huren

24.433

 

23.968

 

24.660

 

Kaartverkoop

141

 

495

 

1.335

 

 

 

24.574

 

24.463

 

25.995

 

 

61.305

 

70.948

 

64.019

LASTEN

 

 

 

 

 

 

Kosten vrijwilligers

5.397

 

5.191

 

7.120

 

Huisvestingskosten

19.349

 

18.610

 

19.264

 

Algemene kosten

4.403

 

5.831

 

5.230

 

Activiteiten

3.699

 

7.017

 

3.279

 

Niet te verrekenen BTW

671

 

177

 

306

 

Afschrijvingen

13.620

 

13.650

 

13.615

 

 

 

47.139

 

50.476

 

48.814

Bedrijfsresultaat

 

14.166

 

20.472

 

15.205

Diverse baten/lasten

0

 

750

 

2.500

 

Rentebaten

290

 

147

 

21

 

 

 

290

 

897

 

2.521

Resultaat

 

14.456

 

21.369

 

17.726

 

U kunt het document ook downloaden als pdf: download